Financiële gegevens VPE

Om het werk van de VPE goed te kunnen doen en om steeds meer de aangesloten gemeenten en werkers te kunnen ondersteunen is er geld nodig. Natuurlijk worden de lopende werkzaamheden van de VPE gefinancierd door de bijdragen van de aangesloten gemeenten en werkers. Maar wij steunen ook regelmatig bepaalde projecten, zoals evangelisatiecampagnes, gemeentestichtingsinitiatieven en initiatieven die eenheid bevorderen tussen de kerken.

Investeer in de uitbreiding van het Koninkrijk van God door te geven aan de VPE!

Dit kan door middel van het geven van giften al dan niet met een bepaalde bestemming.
Ook worden legaten en testamentaire beschikkingen dankbaar aanvaard. Deze dienen notarieel te worden vastgelegd. Tevens kunt u lid worden van de VPE als gemeente en / of gemeenteleider, zendeling, leider van een bediening. Met uw lidmaatschapsbijdrage draagt u bij in werk van het Koninkrijk van God. 

Vanaf 2016 bestaat de bijdrage uit een vast bedrag van 600 euro per jaar, plus 1% van de daadwerkelijk ontvangen en vrij besteedbare giften zoals deze elk jaar gepubliceerd moeten worden het kader van de ANBI transparantie eisen. Als referte jaar geldt steeds het voorlaatste kalender of boekjaar.

Voor de vaste bijdrage kan dispensatie aangevraagd worden. Daarvoor dient u een gemotiveerde mail te sturen naar de penningmeester p.grim@vpe.nl

Verder wordt de bijdrage automatisch geïncasseerd. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering in november 2015 besloten. Reden hiervoor is dat automatische incasso veel werk, tijd en daarmee ook geld scheelt om de bijdragen te innen en te verwerken.

Giften en bijdragen aan de VPE zijn aftrekbaar

In art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn de definities opgenomen die betrekking hebben op afdeling 6.9 inzake aftrekbare giften. Volgens genoemd wetsartikel zijn giften: “bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat”

Voor de bijdragen aan de VPE gaat het over de kerkelijke contributie die betaald dient te worden, hierop ziet ook de definitie in de wet als het gaat om verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 
Bij de totstandkoming van deze wettekst heeft de staatssecretaris in de memorie van toelichting als voorbeelden van dergelijke bedragen gegeven: kerkelijke belastingen, bijdragen aan levensbeschouwelijke instellingen en contributies.

Waar het om gaat is dat de contributie geen op geld waardeerbare aanspraak oplevert, bij een kerkgenootschap als de VPE is dat het geval. Er worden (op grond van de statuten) bijdragen betaald maar er is geen sprake van een dusdanige directe tegenprestatie dat ook gesproken kan worden over een op geld waardeerbare aanspraak voor diegene die de bijdrage betaalt. Onze hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad, heeft bevestigd dat voor het antwoord op de vraag of een betaling is aan te merken als een gift niet van belang is of er sprake is van een niet-verplichte dan wel van een verplichte bijdrage.  

Bankgegevens en andere belangrijke nummers

Uw steun kunt u overmaken op de volgende bankrekening: NL37 RABO 013.08.79.452 
t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, gevestigd te Driebergen.

Via een buitenlandse bankrekening een bedrag overmaken naar de VPE is ook mogelijk. Het is dan van belang dat u ook de SWIFT / BIC-code invoert: RABONL2U

Daarnaast werkt de VPE ook met ING onder nummer NL18 INGB 0000 209119. Via dit nummer vinden ook incasso's plaats. Ons incassantID is NL39ZZZ321467360000.

Uitbetalingen doet de VPE via NL39 INGB0006932684.
NB: Gelieve dit nummer niet te gebruiken voor uw bijdragen en giften.

Alle bankrekeningen staan ten name van Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, geveestigd te Driebergen.

Het RSIN nummer van de VPE: 810908463
Het KvK nummer van de VPE: 32146736
NB : de VPE is een kerkgenootschap, is niet BTW plichtig en beschikt derhalve niet over een BTW nummer.

Leveringen en diensten
De VPE heeft geen winstoogmerk en factureert doorgaans alleen de lidmaatschapsbijdragen. Verder kan het incidenteel voorkomen dat de VPE boeken of andere media welke zij in bezit heeft levert aan haar leden. Dit gebeurt doorgaans op landelijke of regionale bijeenkomsten. Indien er bestellingen worden geplaatst, worden deze eerst na betaling geleverd. Geleverde en betaalde goederen en diensten kunnen niet terug genomen worden.  

Als het gaat om diensten die de VPE aanbiedt, dan zijn deze niet commerciel van aard, en betreft het diensten die door VPE leden aan andere VPE leden of gemeenten worden gedaan. Zie hiervoor het document 'Hulpverlening door de VPE'.
Betalingen gedaan aan de VPE voor bijdragen en leveringen of diensten, alsmede no-shows worden in principe niet teruggedraaid. 

Gebruik betalingen op ons platform:
iDeal:
Op onze website is op meerdere plaatsen sprake van een iDeal knop. U doneert aan de VPE of betaalt via deze knop voor events of andere facturen via www.Mollie.com. Geld wat via deze rekening bij ons binnenkomt kan niet via Mollie worden teruggevraagd, behoudens de regelingen die Mollie eventueel zelf hanteert. Indien er problemen zijn dan kunt u deze bij ons bekend maken via info@vpe.nl.

Creditcard en paypal:
Het is in sommige situaties ook mogelijk om via Paypal of Creditcard de kosten voor events of conferenties en dergelijke aan de VPE te voldoen. Ook hier geldt, dat anders dan de eventuele standaard regeling van Mollie, u zelf  eventuele problemen met betalingen via contact met ons kunt melden.

Contacten:
Voor de financiele administratie, het zenden van facturen e.d. kunt u contact opnemem met het email adres financieel@vpe.nl .   

Voor contact omtrent betalingen, bestuurlijke zaken, verkoop facturen, donaties e.d. kunt u contat opnemen met de penningmeester p.grim@vpe.nl, of de ledenadministratie@vpe.nl .

U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op : +31 85 488 1400. U wordt dan automatisch doorverbonden.

Algemene Voorwaarden:
Als kerkgenootschap beschikken wij over statuten en een huishoudelijk reglement. De statuten vindt u via deze link
Algemene voorwaarden voor onze leveringen en diensten vindt u hier.

ANBI

De VPE heeft sinds 2008 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Indien u relevante vragen of informatie heeft, dan ontvangen wij deze graag via financieel@vpe.nl.
 

Close