Hoe voer ik mijn ANBI-gegevens in?

Hier treft u een korte toelichting aan omtrent de manier waarop u van ons ANBI-portaal gebruik kunt maken. We hebben ons best gedaan het eenvoudig te houden. Ook hanteert de VPE een format dat geaccepteerd wordt door de belastingdienst. Het is de bedoeling dat 6 maanden na afloop van een kalenderjaar u cijfers van dat laatste kalenderjaar bijwerkt op dit portal. De belastingdienst gaat ervan uit, dat uw gegevens bij ons te vinden zijn.

Hoe voert u de gegevens op onze site in:

U heeft nodig:

- Uw inloggegevens: emailadres en wachtwoord
- Met die gegevens in de hand gaat u naar Mijn VPE, vervolgens voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in;
- U komt dan op een scherm met een overzicht aan gegevens.
- Lees hier hoe u de ANBI-gegevens kunt aanpassen.
- Leest u hier hoe u ook voldoet aan de (technische) eisen die de belastingdienst aan de kerken stelt;
- Uw financiele gegevens over het betreffende verslagjaar, in het door de belastingdienst geaccepteerde format. 
  U kunt hieronder zien welke rubrieken er van toepassing zijn en een toelichting daarop.
- Een rekeningschema dat hier op aansluit voor uw administratie, vindt u hier.

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden *
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat 
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente-opbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. *
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen voorgangers en kerkelijk werkers
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / muziekinstrumenten / crechespullen /keukeninventaris / kantoor


Mocht u hierover nog vragen hebben, stuurt u dan een email naar financieel@vpe.nl.

*2: Er bestaat de mogelijkheid om de giften die voor derden worden gegeven, bijvoorbeeld zendelingen, apart op te geven bij rubriek 2a. Bij 2b geeft u dan het bedrag weer van veld 2 minus veld 2a.
De giften als vermeld bij veld 2a hoeven bij de uitgaven niet apart zichtbaar gemaakt te worden. 
Mocht u dit wel nodig hebben, dan adviseren wij om dit onder punt 6 te plaatsen.
Deze bedragen worden niet getoond op het ANBI-publicatie portaal, maar worden gebruikt om de lidmaatschapsbijdrage te bepalen. De voor derden geoormerkte giften worden namelijk niet meegenomen in de bepaling van de jaarlijkse bijdrage. 

Hoe plaatst u een link naar ons ANBI-portaal op uw webste?
De link naar uw ANBI-gegevens vindt u door naar het VPE-portaal te gaan en daar uw gemeente op te zoeken en aan te klikken. Het URL wat dan vervolgens in uw browser zichtbaar wordt, kopieert u en geeft u door aan uw webmaster. Die plaatst de link op de website van uw gemeente. Het is ook deze link die wij aan de belastingdienst hebben doorgegeven. Het is een voorwaarde dat de belastingdienst via het opgegeven URL direct op de juiste pagina terecht zou moeten komen. Mocht u bij controle op de ANBI-pagina van de belastingdienst zien dat daar een andere link staat, laat het ons dan weten, dan laten wij dat uiteraard aanpassen.

 

Close