ANBI- loketinstellingen en zendelingen

In december 2014 is er een publicatie van het Ministerie van Financien geweest inzake de zogenoemde ‘loketinstellingen’.
Wat zijn de gevolgen daarvan en hoe kunnen bijvoorbeeld zendingsorganisaties en lokale kerken blijven voldoen aan de ANBI criteria.

Genoemde publicatie heeft nogal wat reactie veroorzaakt bij charitatieve instellingen, maar ook in de vakwereld. De term ‘loketinstellingen’ is in het leven geroepen om ANBI’s die ontvangen geoormerkte giften doorgeven aan personen of aan niet-ANBI’s aan te duiden. Het doorgeven van geoormerkte giften, die niet rechtstreeks verband houden met de doelstelling van die instelling, wordt niet gezien als een ANBI activiteit. Dat kan betekenen dat een als ANBI geregistreerde instelling deze ANBI status om die reden verliest.

De VPE, die een zendingsorganisatie (VPE Zending) als partner heeft, maar ook het CIO zelf, hebben hierop gereageerd en vervolgens is in algemene termen vast komen te staan, dat met name zendings- of daarmee vergelijkbare organisaties, die gelden doorzenden naar personen die nadrukkelijk uitvoering geven aan de doelstelling van die organisatie, niet worden beschouwd als loketinstellingen.

Als een kerkelijke gemeente zendelingen ondersteunt of uitzendt, raden wij verder nog het volgende aan:
a. De statuten vermelden expliciet dat zending een doelstelling van de gemeente is.
b. Stel een overeenkomst met de zendeling op, waarin de wederzijdse afspraken vast worden gelegd,
    ook de project beschrijving van wat de zendeling doet.
c. Vermeld de naam van de zendeling op de website, geef updates op de website
    en bewaar nieuwsbrieven (uiteraard als de zendeling hiermee geen gevaar loopt).
d. Participeer als gemeente financieel: d.w.z. bepaal een toezegging als gemeente
    aan het project/de zendeling, leg die vast, ook als gemeenteleden en evt. anderen 'geoormerkt' geven.
    Er zijn twee manieren om deze geldstroom in uw administratie vast te leggen.
    Bestemmingsreserve: er wordt een bestemmingsreserve gevormd waarop via de resultaat verdeling
    het saldo van alle ontvangsten en betalingen m.b.t. de zendingsprojecten worden geboekt.
    Er wordt per project een stand bijgehouden, zodat de samenstelling van de bestemmingsreserve
    en/of de projecten steeds afleesbaar is.
    De gemeente heeft geen formele doorbetalingsverplichting.
    De ontvangen (geoormerkte) giften behoren tot het eigen vermogen van de gemeente.
    Resultatenrekening: de geoormerkte giften voor de projecten worden gezien als 1. (geoormerkte) baten
    en de uitgaven voor de projecten worden gezien als 2. lasten.
    Het verschil tussen 1 en 2, waarbij 1 doorgaans groter zal zijn dan 2, kan als een schuldverklaring
    met de classificatie kortlopende schulden op de balans worden geplaatst, waardoor 1 en 2 in de
    resultatenrekening weer gelijk zijn. Uiteraard dient ook van deze balanspositie een permanente
    specificatie beschikbaar te zijn.
e. In het kader van de AVG wetgeving, dient er tevens richting de donateurs bekend
    gemaakt te worden dat hun namen en eventuele (email) adressen worden
    doorgegegen aan de betreffende zendeling. Hiertegen kunnen de donateurs
    schriftelijk bezwaar maken. Er worden geen bankrekening nummers doorgegeven.
    De zendeling gebruikt deze gegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrieven,
    om de donateurs te bedanken e.d..
    Gegevens van donateurs worden verder op geen enkele wijze openbaar gemaakt
    en vallen onder de bewaar- en datakwaliteitseisen uit het privacystatement.

In zijn algemeenheid geven wij gemeenten in overweging, om projecten/zendelingen voor een aantal jaren te ondersteunen en daarbij de directe financiele toezegging als gemeente na een bepaalde periode steeds verder te verlagen, waardoor de gemeente budgettair de ruimte houdt om nieuwe projecten op te starten. 

Gegeven de expertise die bij zendingsorganisaties aanwezig is, adviseren wij ook zendelingen via deze organisaties uit te zenden. Als VPE hebben we een relatie met www.vpe-zending.nl. De voordelen daarvan zijn:
- de concentratie van specifieke kennis, ondersteuning van gemeenten die (willen)
   uitzenden;
- de PR mogelijkheden, gemakkelijke verbreding van de achterban; 
- de fiscale weerbaarheid, denk aan:
   a. zendingsactiviteiten die niet in lijn zijn met de statutaire doelstelling van de gemeente,
   b. geen zeggenschap op de besteding door 1-op-1 doorbetaalverplichting; 
   c. risico van loonbelasting doordat in levensonderhoud van een zendeling wordt voorzien
- de mogelijkheden voor samenwerking met grote landelijke fondsen; 
- het aangesloten worden op repatriëringsfondsen, bezoekregelingen;
- de soms betere verzekeringsvoorwaarden. 

Meer informatie over VPE Zending kunt u vinden op www.vpe-zending.nl

Close