Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Download dit document als PDF

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Uitgave van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland Adres Hoofdstraat 51 3971 KB Driebergen-Rijsenburg Telefoon 085 488 1400 Bankrelatie Rabobank 13.08.79.452 IBAN NL37 RABO 013879452 BIC RABONL2U Email info@vpe.nl Internet www.vpe.nl 2 / 52 3 / 52 Inhoudsopgave STATUTEN ALGEMENE VERKLARING ................................................................................................................................... 6 Geloofsbelijdenis.......................................................................................................................................... 7 Artikel I: NAAM en PLAATS VAN VESTIGING.................................................................................................... 10 Artikel II: WEZEN en ORGANISATIE................................................................................................................. 10 Artikel III: GRONDSLAG en DOELSTELLING....................................................................................................... 10 Artikel IV: BEVOEGDHEDEN............................................................................................................................ 11 Artikel V: LIDMAATSCHAP ............................................................................................................................... 12 Artikel VI: ALGEMENE VERGADERING.............................................................................................................. 13 Artikel VII: BESTUUR........................................................................................................................................ 14 Artikel VIII: REGIO’S ......................................................................................................................................... 16 Artikel IX: GELDMIDDELEN............................................................................................................................... 17 Artikel X: REKENING EN VERANTWOORDING .................................................................................................. 17 Artikel XI: EINDE LIDMAATSCHAP, SCHORSING en ROYEMENT ....................................................................... 18 Artikel XII: SAMENWERKINGSVERBANDEN...................................................................................................... 19 Artikel XIII: WIJZIGING VAN STATUTEN, AANPASSING VAN DE GELOOFSBASIS, ONTBINDING, of FUSIE......... 19 Artikel XIV: VEREFFENING................................................................................................................................ 20 Artikel XV: HUISHOUDELIJK REGLEMENT......................................................................................................... 20 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Lidmaatschap.....................................................................................................................21 1.1 Gemeenten................................................................................................................................ 21 1.1.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 21 1.1.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 21 1.2 Persoonlijke leden...................................................................................................................... 22 1.2.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 22 1.2.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 23 1.2.3 Bewijs van erkenning ...................................................................................................... 23 1.3 Geassocieerde leden.................................................................................................................. 24 1.3.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 24 1.3.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 24 1.3.3 Omzetting geassocieerd lidmaatschap in persoonlijk lidmaatschap ............................... 25 1.4 Het aspirant-lidmaatschap........................................................................................................ 25 1.4.1 Algemeen........................................................................................................................ 25 1.4.2 Gemeenten met minder dan het vereiste minimum aantal leden .................................. 25 1.5 Bijdragen aan het landelijke werk van de VPE ........................................................................... 26 1.5.1 Hoogte van de bijdragen................................................................................................. 26 1.5.2 Speciale regelingen ......................................................................................................... 26 1.5.3 Dispensatie...................................................................................................................... 27 1.5.4 Beëindiging lidmaatschap wegens niet-bijdragen........................................................... 27 Hoofdstuk 2: Bestuur..............................................................................................................................27 2.1 Algemeen Bestuur..................................................................................................................... 27 2.2 Dagelijks Bestuur ....................................................................................................................... 27 2.2.1 Verkiezingsprocedure...................................................................................................... 27 2.2.2 Taakomschrijving Dagelijks Bestuur................................................................................ 28 2.2.3 Afvloeiingsregeling voor bezoldigde leden van het DB. .................................................. 29 2.2.4 Overige bepalingen ......................................................................................................... 29 4 / 52 Hoofdstuk 3: Regio’s...............................................................................................................................30 3.1 Doelstellingen, taken en bevoegdheden.................................................................................... 30 3.1.1 Onderlinge eenheid:........................................................................................................ 30 3.1.2 Samenwerking:................................................................................................................ 30 3.1.3 Toerusting: ...................................................................................................................... 30 3.1.4 Bevoegdheden ................................................................................................................ 31 3.2 Geografische indeling van de Regio’s......................................................................................... 31 3.2.1 VPE-Regio Noord............................................................................................................. 31 3.2.2 VPE-Regio Noordwest ..................................................................................................... 31 3.2.3 VPE-Regio Zuidwest......................................................................................................... 31 3.2.4 VPE-Regio Midden........................................................................................................... 31 3.2.5 VPE-Regio Oost ............................................................................................................... 32 3.2.6 VPE-Regio Zuid ................................................................................................................ 32 3.3 Regiobestuur.............................................................................................................................. 32 3.3.1 Verkiezing en samenstelling............................................................................................ 32 3.3.2 Verkiezing van Regiobestuurders.................................................................................... 33 3.3.3 Bevoegdheden ................................................................................................................ 33 3.3.4 Taakomschrijvingen ........................................................................................................ 33 3.3.5 Aanbevelingen voor bestuursvergaderingen: ................................................................. 34 3.3.6 VPE-Regiobedienigen ...................................................................................................... 34 3.4 Financiën.................................................................................................................................... 35 3.4.1 Budget............................................................................................................................. 35 3.4.2 Financiële verantwoording.............................................................................................. 35 3.5 Buitengewone Regio’s ............................................................................................................... 35 Hoofdstuk 4: Commissies, fondsen, werkgroepen en afdelingen..............................................................35 4.1. Definities.................................................................................................................................... 35 4.1.1 Commissie en vertegenwoordiging................................................................................. 35 4.1.2 Fonds............................................................................................................................... 35 4.1.3 Werkgroep ...................................................................................................................... 35 4.1.4 Afdeling........................................................................................................................... 36 4.2 Commissies en vertegenwoordigingen ...................................................................................... 36 4.2.1 Commissie voor het beroepingswerk.............................................................................. 36 4.2.2 Commissie voor de financiën .......................................................................................... 37 4.2.3 Commissie voor de statuten............................................................................................ 37 4.2.4 Vertegenwoordigingen.................................................................................................... 38 4.3. Fondsen.............................................................................................................................................. 38 4.3.1 Het Eigen Fonds .............................................................................................................. 38 4.3.2 Het Verwoert PR-fonds ................................................................................................... 38 4.3.3 Het Noodfonds Fulltimers............................................................................................... 39 4.3.4 VPE-noodhulpfonds ........................................................................................................ 39 4.3.5 Fonds bijzondere leerstoel Pentecostalisme................................................................... 39 4.4 Werkgroepen............................................................................................................................. 39 4.4.1 Werkgroep voor gemeentestichting ............................................................................... 39 4.4.2 Werkbegeleiding ............................................................................................................. 40 4.4.3 Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen.................................................................... 40 4.4.4 Gesprek met de kerken ................................................................................................... 40 4.5 Afdelingen................................................................................................................................. 40 4.5.1 Algemeen:....................................................................................................................... 40 4.5.2 Azusa Theologische Hogeschool...................................................................................... 41 4.5.3 VPE-beheer ..................................................................................................................... 41 4.5.4 Overige Afdelingen:......................................................................................................... 41 5 / 52 Hoofdstuk 5: Landelijk servicecentrum en hulp aan gemeenten ..............................................................42 5.1 Kantoor..................................................................................................................................... 42 5.2 Hulpverlening binnen VPE......................................................................................................... 42 5.2.1 Hulpverlening op verzoek................................................................................................ 42 5.2.2 Hulpverlening op initiatief van het AB............................................................................. 42 5.2.3 Financiële consequenties................................................................................................ 42 5.3 Dienstverlening buiten VPE....................................................................................................... 43 5.3.1 Voorwaarden .................................................................................................................. 43 5.3.2 Financiële consequenties................................................................................................ 43 Hoofdstuk 6: Bijzondere pastoraten en opdrachten.................................................................................43 6.1. Categoriale zielszorg........................................................................................................................... 43 Hoofdstuk 7: Gedragscodes.....................................................................................................................43 7.1. Algemeen ........................................................................................................................................... 43 8.1 Parakleet................................................................................................................................... 43 8.1.1 Identiteit ......................................................................................................................... 43 8.1.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 44 8.1.3 Doelstelling en uitwerking............................................................................................... 44 8.1.4 Uitvoering ....................................................................................................................... 44 8.1.5 Eindredactie .................................................................................................................... 44 8.1.6 Redactiemedewerkers .................................................................................................... 45 8.1.7 Hoofdredacteur............................................................................................................... 45 8.1.8 Redactiesecretaris.......................................................................................................... 45 8.1.9 Financiën......................................................................................................................... 45 8.2 VPE-contact................................................................................................................................ 45 8.2.1 Identiteit ......................................................................................................................... 45 8.2.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 45 8.2.3 Doelstelling ..................................................................................................................... 45 8.2.4 Redactie .......................................................................................................................... 46 8.2.5 Financiën......................................................................................................................... 46 8.3 VPE-website .............................................................................................................................. 46 8.3.1 Identiteit ......................................................................................................................... 46 8.3.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 46 8.3.3 Doelstelling en uitwerking............................................................................................... 46 8.3.4 Uitvoering ....................................................................................................................... 46 8.3.5 Webredactie.................................................................................................................... 47 8.3.6 Financiën......................................................................................................................... 47 Hoofdstuk 9: Samenwerkingsverbanden .................................................................................................47 9.1 Binnenslands............................................................................................................................. 47 9.2 Internationaal ........................................................................................................................... 47 Hoofdstuk 10: Diversen...........................................................................................................................47 10.1 Fusieregeling.............................................................................................................................. 47 10.2 Register van besluiten................................................................................................................ 48 10.3 Statistisch overzicht.............................................................................................................. 48 BIJLAGEN Bijlage I - Aanbevelingen aan gemeenten.................................................................................................49 Bijlage II - Gedragscode voor Gemeenten.................................................................................................51 6 / 52 S T A T U T E N VAN DE VERENIGDE PINKSTEREN EVANGELIEGEMEENTEN ALGEMENE VERKLARING In aanmerking nemende dat het de uitdrukkelijke bedoeling van God, onze Hemelse Vader, is om zich uit de wereld een volk te roepen, dat het Lichaam van Jezus Christus zal vormen, - de Gemeente gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, en waarvan Jezus Christus zelf het hoofd en de hoeksteen is; Voorts in aanmerking nemende dat aan de leden van het Lichaam, de Gemeente, is voorgeschreven geregeld bijeen te komen voor aanbidding, het tot zich nemen van het Woord van God, het deel hebben aan de instellingen van de Heer, de geestelijke gemeenschap van de gelovigen, het deel hebben aan de bediening van de Gemeente in de wereld; het deel hebben aan de beoefening van die geestelijke gaven en bedieningen, welke aan de Gemeente geschonken zijn; Voorts in aanmerking nemende dat de oorspronkelijke christelijke gemeenten plaatselijk bijeenkwamen als een lichaam van wedergeboren en met de Geest vervulde zijnde gelovigen; Besluiten wij één kerkgenootschap te vormen, zijnde een gemeenschap van plaatselijke Pinkster- en (Volle) Evangeliegemeenten in Nederland, onder de naam de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, dat zich verbindt om het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken in woord, geschrift en daad onder de leiding van de Heilige Geest. 7 / 52 Wij verbinden ons op basis van ons gezamenlijk geloof, zoals hieronder verwoord: Geloofsbelijdenis Inleiding Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer. Artikel 1 - God, zijn wezen Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden. Artikel 2 - Jezus Christus, zijn persoon Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Artikel 3 - Jezus Christus, zijn werk Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij de werken van de duivel verbroken en voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. 8 / 52 Artikel 4 - De Heilige Geest, zijn persoon en werk Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld. Artikel 5 - Openbaring en Heilige Schrift Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven. Artikel 6 - De mens Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus. Artikel 7 - Het reddingsplan van God Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God. Artikel 8 - De Gemeente Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren,. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen. Artikel 9 - De opdracht van de Gemeente Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle 9 / 52 volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. Artikel 10 - Doop en Avondmaal Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok. Artikel 11 - Doop in de Heilige Geest - Uitingen van de Geest Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen. Artikel 12 - Toekomstverwachting Wij geloven in de zichtbare terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan. Slotverklaring en oproep Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drie-enige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt. 10 / 52 Artikel I: NAAM en PLAATS VAN VESTIGING 1. Het kerkgenootschap draagt de naam “Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten”, hierna te noemen: de VPE. 2. Het kerkgenootschap is een rechtspersoon naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Het kerkgenootschap is statutair gevestigd te Utrecht. 4. Het kerkgenootschap is de voortzetting, na fusie, van de “Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland”, statutair gevestigd te Doorn, en het “Kerkgenootschap van Volle Evangelie Gemeenten Nederland”, statutair gevestigd te Hilversum. Artikel II: WEZEN en ORGANISATIE 1. De VPE is een gemeenschap waarin plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden, te weten: voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers elkaar ontmoeten en samenwerken op landelijk en regionaal niveau. 2. Ontmoeting en samenwerking op regionaal niveau vinden plaats binnen door de Algemene Vergadering vastgestelde Regio’s. 3. Verder kent de VPE instituten, organisaties voor onderwijs, hulpverlening en dergelijke. Deze kunnen stichting of vereniging zijn en worden dan in deze statuten steeds met de term “Afdelingen” aangeduid. Deze Afdelingen zijn -binnen de algemene beleidslijnen bepaald door de VPE - zelf verantwoordelijk voor hun beleid, doch leggen daarvan wel verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering. Overige instituten en organisaties worden “Werkgroepen” genoemd en vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Artikel III: GRONDSLAG en DOELSTELLING 1. Grondslag De grondslag van het kerkgenootschap is het gemeenschappelijk geloof in het Woord van God, de Bijbel en de erkenning daarvan als absolute richtlijn voor het persoonlijke en gemeentelijke geloof en leven. De geloofsbasis, zoals verwoord in de algemene verklaring is een beknopte weergave van het belijden van de VPE. 11 / 52 2. Doelstelling 2.1 De VPE stelt zich ten doel de voorwaarden te scheppen en te handhaven waaronder plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden elkaar regionaal en landelijk kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken om zo beter gestalte te kunnen geven aan de bijbelse opdracht om het Evangelie te verkondigen. 2.2 De VPE stelt zich ten doel om de leden te dienen, onder meer door het scheppen van ondersteunende organen, zoals Afdelingen, Werkgroepen, Regio’s en dergelijke, die hen met raad en daad kunnen bijstaan. 2.3 De VPE stelt zich ten doel om de aangesloten gemeenten en persoonlijke leden te vertegenwoordigen bij de overheid en bij organisaties in binnen- en buitenland. 2.4 De VPE wil deze doelstellingen bereiken zonder inbreuk te maken op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten. Artikel IV: BEVOEGDHEDEN Aan de VPE komen de volgende bevoegdheden toe: 1. Het vaststellen van een geloofsbasis waaraan de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden zich door hun lidmaatschap gebonden verklaren; 2. Het aanmoedigen en bevorderen van zending en evangelisatie; 3. Het toetsen van leringen, methoden en gedragingen aan de Bijbel, het Woord van God, de uiteindelijke norm voor geloof en leven van de VPE, alsmede hetafwijzen van onbijbelse leringen, methoden en gedragingen; 4. Het verstrekken van licenties en erkenningen aan voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers; 5. Het bevorderen van de eenheid met andere gelijkgezinde kerkgenootschappen; 6. Het oprichten en instandhouden van zodanige werkgroepen, instituten en dergelijke als noodzakelijk zijn voor de verbreiding van het Evangelie en het werk van de VPE; 7. Het recht goederen te verwerven en verplichtingen aan te gaan, in zoverre zulks nodig is voor de voortgang van het werk van de VPE. 12 / 52 Artikel V: LIDMAATSCHAP 1. Lidmaatschap 1.1 Het lidmaatschap van de VPE staat open voor plaatselijke gemeenten en voor hun voorgangers, alsmede voor predikanten, zendelingen, evangelisten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening. Voor alle leden geldt, dat zij zich op dezelfde grondslag stellen, de geloofsbasis en de doelstellingen onderschrijven, en bereid zijn te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt. 1.2 Voorafgaande aan het lidmaatschap als hieronder omschreven zal in het algemeen een periode van aspirant lidmaatschap van kracht zijn. De voorwaarden voor dit aspirant-lidmaatschap worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement. 2. Leden van de VPE zijn: 2.1 Plaatselijke gemeenten die als lid door het Algemene Bestuur en de Ledenvergadering van de Regio waartoe zij behoren aanvaard zijn. Om als lid aanvaard te worden dient de gemeente ten minste twintig gemeenteleden te hebben. Onder gemeenteleden worden in dit verband verstaan al diegenen, die toegang hebben tot de ledenvergadering van de gemeente en geacht kunnen worden medeverantwoordelijkheid te dragen. De gemeente zal haar voorganger of leidende oudste, als deze nog geen persoonlijk lid van de VPE is, wijzen op de mogelijkheid en het belang van toetreding tot de VPE als persoonlijk lid. 2.2 Persoonlijke leden, waaronder zijn te verstaan: 2.2.1 Voorgangers van aangesloten gemeenten, predikanten in buitengewone dienst, predikanten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening, zoals evangelisten, leraren, zendelingen en pastorale werkers/hulpverleners, die als lid door het Algemeen Bestuur en de Ledenvergadering van Regio waartoe zij behoren zijn aanvaard. 2.2.2 Personen die in verband met hun bijzondere functie op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd tot het lidmaatschap en dit hebben aanvaard. 2.3 Geassocieerde leden, zonder stemrecht. 2.3.1 Personen die de functies van jeugdleider, leider van het muziekteam, bijbelkringleider, coördinator van het kinderwerk en dergelijke bekleden, of die werkzaam zijn in administratieve functies ten behoeve van de VPE of haar Afdelingen, Werkgroepen, Regio’s kunnen door het Algemeen Bestuur als geassocieerd lid zonder stemrecht, worden toegelaten. 13 / 52 3. Voorwaarden voor het lidmaatschap en bijdragen 3.1 Nadere voorwaarden voor het lidmaatschap worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement 3.2 De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen aan de VPE wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Artikel VI: ALGEMENE VERGADERING 1. Afvaardiging 1.1 De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de aangesloten plaatselijke gemeenten en uit de persoonlijke leden. Het aantal stemgerechtigde afgevaardigden per aangesloten gemeente is afhankelijk van het aantal leden van die gemeente telt per 31 december van het voorgaande kalender jaar: - minder dan 150 leden 2 afgevaardigden; - 150, doch minder dan 500 leden 3 afgevaardigden; - meer dan 500 leden 4 afgevaardigden. 1.2 Persoonlijke leden kunnen aan de Algemene Vergadering deelnemen, hetzij als persoonlijk lid, hetzij als afgevaardigde van de gemeente waartoe zij behoren, maar niet als beide. 2. Bijeenroeping 2.1 De Algemene Vergadering komt tenminste een maal per jaar bijeen, bij voorkeur in het najaar. Verder kan een Algemene Vergadering worden gehouden zo dikwijls als het Algemeen Bestuur dit wenselijk oordeelt. 2.2 Het Algemeen Bestuur zorgt voor de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De oproeping geschiedt schriftelijk en met in achtneming van een termijn van tenminste vier weken en met toezending van een agenda en alle op de vergadering betrekking hebbende stukken. 2.3 Voorts is op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de gemeenten aangevuld met 10% van de persoonlijke leden, het Algemeen Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering binnen een termijn van vier weken. 2.4 Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De oproeping geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een termijn van vier weken en met toezending van alle op de vergadering betrekking hebbende stukken. 14 / 52 3. Toegang en besluitvorming 3.1 Afgevaardigden van plaatselijke gemeenten, persoonlijke leden en geassocieerde leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Over de toegang van andere personen beslist het Dagelijks Bestuur. 3.2 In de Algemene Vergadering heeft iedere afgevaardigde van een plaatselijke gemeente en ieder persoonlijk lid één stem. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden der uitgebrachte stemmen van de op het moment van de stemming aanwezige stemgerechtigden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 3.3 Stemmen over personen geschiedt ofwel schriftelijk bij ongetekende, gesloten briefjes, ofwel per acclamatie, indien de Algemene Vergadering stemming gezien de uitslag van de nominatieronde overbodig acht. Stemmen over zaken geschiedt bij acclamatie tenzij door tenminste drie stemgerechtigde personen om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd. 3.4 Het op de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan heeft een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel VII: BESTUUR 1. De VPE kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur. 2. Algemeen Bestuur: 2.1 Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de Regiovoorzitters, de directeur van Azusa Theologische Hogeschool. Verder kan het Algemeen Bestuur besluiten de vertegenwoordiger van de Assemblies of God Field Fellowship in the Netherlands uit te nodigen om in het Algemeen Bestuur zitting te hebben. 2.2 Tot lid van het Algemeen Bestuur kunnen benoemd worden persoonlijke leden, die: - lid zijn in de zin van artikel. V, lid 2.2; - voldoende ervaring en bekwaamheid hebben; - aan hun verplichtingen jegens de VPE voldoen. 15 / 52 2.3 Bevoegdheden 2.3.1 Het Algemeen Bestuur is belast met het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Vergadering en legt aan de Algemene Vergadering verantwoording af over het door hem gevoerde beleid. 2.3.2 In afwachting van een eventueel door de Algemene Vergadering op te leggen tuchtmaatregel is het Algemeen Bestuur bevoegd een lid te schorsen in overeenstemming met artikel XI, lid 3. 3. Dagelijks Bestuur: 3.1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld. Het kent de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester. 3.2 De benoeming tot of het ontslag als lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt door de Algemene Vergadering. Alle leden worden benoemd voor een periode van telkens vier jaar. D.B.-leden die niet in functie zijn gekozen kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. In functie gekozen leden van het DB kunnen onbeperkt worden herkozen. Aftreden gebeurt volgens een door het Dagelijks Bestuur op te stellen rooster, zodanig dat nooit meer dan de helft van de bestuursleden tegelijkertijd kan aftreden Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van hun voorganger. 3.3 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene Vergadering in functie benoemd. De leden van het Dagelijks Bestuur verdelen onderling de overige functies, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet tevens als tweede penningmeester kunnen fungeren. 3.4 Kandidaten voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur worden gesteld door de Algemene Vergadering. Daarnaast kan ook het Algemeen Bestuur kandidaten stellen voor de in functie te benoemen leden van het Dagelijks Bestuur. 3.5 Indien een in functie gekozen lid van het Dagelijks Bestuur aftreedt of niet wordt herbenoemd, dan blijft deze tot maximaal zes maanden na de verkiezing van de opvolger in functie, waarna de laatste de taak overneemt. Het Algemeen Bestuur beslist over het feitelijke moment van aftreden. 3.6 Bevoegdheden 3.6.1 Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de lopende zaken in de VPE en is belast met het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Vergadering en van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 16 / 52 4. De VPE wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur. Artikel VIII: REGIO’S 1. De VPE kent een aantal Regio’s, waarvan het aantal, alsmede de grenzen door de Algemene Vergadering worden vastgesteld. Zij hebben tot doel het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen de leden. De Regio’s hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. 2. Regiovoorzitters worden - na goedkeuring van de door de Regio opgestelde kandidatenlijst door het Algemeen Bestuur - gekozen door de Regiovergadering, welke bestaat uit de persoonlijke leden en de afgevaardigden van de aangesloten gemeenten in de betreffende Regio. 3. Regio Bestuur 3.1 Elke Regio heeft een Regio Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden -te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester - en uit ten hoogste zeven leden. 3.2 Leden van het Regio Bestuur worden telkens voor een periode van twee jaar benoemd en zijn ten hoogste twee maal herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 3.3 Verkiezing van de leden van het Regio Bestuur geschiedt door de Regiovergadering. Op de Regiovoorzitter is het bepaalde in artikel VII lid 2.2 van toepassing. 4. Bevoegdheden 4.1 De Regio’s voeren het algemeen beleid van de VPE uit; 4.2 De Regio’s adviseren het Algemeen Bestuur omtrent het toelaten van gemeenten en personen tot het lidmaatschap; 4.3 Het Regio Bestuur legt jaarlijks rekening en verantwoording af van haar werkzaamheden en financieel beleid aan de Regiovergadering en aan het Algemeen Bestuur. 5. Het in deze statuten bepaalde over de vergaderorde in de Algemene Vergadering is ook van toepassing op de Regiovergadering. 17 / 52 Artikel IX: GELDMIDDELEN 1. De geldmiddelen van de VPE bestaan uit: 1.1 de lidmaatschapsbijdragen van de aangesloten gemeenten, persoonlijke leden en geassocieerde leden; 1.2 de netto-opbrengst van activiteiten; 1.3 schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige baten. 2. Erfstellingen kunnen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 3. Het Dagelijks Bestuur heeft het recht om schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke te weigeren. Artikel X: REKENING EN VERANTWOORDING 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het Dagelijks Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de VPE zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Op de Algemene Vergadering voorafgaand aan het boekjaar dient het Algemeen Bestuur een begroting in ter vaststelling door de Algemene Vergadering. 3. Het Algemeen Bestuur brengt op de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Door middel van goedkeuring van dit verslag door de Algemene Vergadering wordt het Algemeen Bestuur gedechargeerd. 4. De Algemene Vergadering benoemt om de twee jaar uit haar midden een Commissie voor de Financiën, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Algemeen Bestuur. De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 5. Het Algemeen Bestuur is verplicht aan de Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar inzage van de boeken en bescheiden van de VPE te geven. 18 / 52 6. Het Algemeen Bestuur is verplicht de in lid 2 en lid 3 bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. 7. De Afdelingen en Werkgroepen als bedoeld in artikel II lid 3 leggen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk rekening en verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering van het door hen gevoerde beleid. Het Algemeen Bestuur brengt de verslagen ter kennis van de Algemene Vergadering. Artikel XI: EINDE LIDMAATSCHAP, SCHORSING en ROYEMENT 1. Het lidmaatschap voor aangesloten gemeenten eindigt: 1.1 Door bedanken; 1.2 Door opheffing van de gemeente; 1.3 Door opzegging van de kant van de VPE, indien de lidmaatschapsbijdragen gedurende een periode van twee jaar niet zijn voldaan zonder dat hiervoor door het DB ontheffing is verleend; 1.4 Door royement. 2. Het lidmaatschap voor persoonlijke en geassocieerde leden eindigt: 2.1 Door bedanken; 2.2 Door overlijden; 2.3 Door opzegging van de kant van de VPE, indien de lidmaatschapsbijdragen gedurende een periode van twee jaar niet zijn voldaan zonder dat hiervoor door het DB ontheffing is verleend; 2.4 Door royement. 3. Schorsing en Royement 3.1 Het Algemeen Bestuur kan, onder voorbehoud van bevestiging door de Algemene Vergadering, tot royement besluiten in de navolgende gevallen: 3.1.1 Indien in de gemeente als regel onbijbelse leringen worden verkondigd, die strijdig zijn met de geloofsbasis van de VPE, of indien de gemeente handelt in strijd met de belangen van de VPE. 3.1.2 Indien het persoonlijk of geassocieerd lid als regel onbijbelse leringen verkondigt of indien zijn of haar levenswandel onbetamelijk moet worden geacht, of indien hij of zij in strijd met de belangen van de VPE handelt. 3.2 In afwachting van de bevestiging van het besluit tot royement door de Algemene Vergadering is het Algemeen Bestuur bevoegd een lid te schorsen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. 19 / 52 3.3 Een besluit tot royement kan pas worden genomen nadat de betrokken gemeente of het lid in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering van het de Algemeen Bestuur mondeling te verantwoorden, of haar/zijn standpunt schriftelijk uiteen te zetten. 3.4 In de periode tussen het besluit tot royement door het Algemeen Bestuur en de daaropvolgende Algemene Vergadering is de betrokken gemeente, het persoonlijk of het geassocieerd lid geschorst. 3.5 Geschorste leden hebben geen stemrecht, noch het recht om het lidmaatschap van de VPE te beëindigen en kunnen worden uitgesloten van toegang tot de Algemene Vergadering. Een bestuurslid dat geschorst of geroyeerd wordt, wordt ontheven van zijn/haar bestuurstaak. 3.6 Tegen het besluit tot royement door het Algemeen Bestuur kan de betrokken gemeente, het betrokken persoonlijke of geassocieerde lid bij de Algemene Vergadering in beroep gaan. De procedure van beroep wordt in het Huishoudelijk Reglement nader uitgewerkt. Artikel XII: SAMENWERKINGSVERBANDEN 1. De VPE heeft een samenwerkingsverband met haar zusterkerk, de “Assemblies of God”, Springfield, Missouri, Verenigde Staten van Amerika. 2. De Algemene Vergadering kan besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnen- en buitenland. Artikel XIII: WIJZIGING VAN STATUTEN, AANPASSING VAN DE GELOOFSBASIS, ONTBINDING, of FUSIE 1. Wijziging van deze statuten, aanpassing van de geloofsbasis, of het besluit tot ontbinding van de VPE of fusie met een ander kerkgenootschap, kan alleen geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met tenminste drie/vierde meerderheid van stemmen, in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde gemeenten (met tenminste 1 afgevaardigde per gemeente) vertegenwoordigd zijn, alsmede de helft van de persoonlijke leden - voor zo ver domicilie houdend in Nederland -aanwezig zijn. 2. Indien in de in het vorige lid bedoelde vergadering niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, dan roept het Algemeen Bestuur een tweede vergadering bijeen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vijf weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezige 20 / 52 stemgerechtigde leden, over de voorstellen zoals die in de eerste vergadering aan de orde waren, een besluit kan worden genomen, mits met tenminste drievierde meerderheid van stemmen. 3. De procedure die dient te worden gevolgd indien er sprake is van fusie met een ander kerkgenootschap wordt in het Huishoudelijk reglement nader uitgewerkt. 4. De statutenwijziging treedt in werking nadat deze notarieel is gepasseerd. Artikel XIV: VEREFFENING Bij ontbinding van de VPE geschiedt de vereffening door het Algemeen Bestuur. Het besluit tot ontbinding zal tevens moeten inhouden in welke verhouding een eventueel batig saldo na vereffening zal worden verdeeld en uitgekeerd aan instellingen met een gelijk of gelijksoortig doel als dat van de VPE. Het batig saldo kan in geen geval worden uitgekeerd aan de leden. Artikel XV: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Al hetgeen met betrekking tot de belangen, de structuur, de werkzaamheden van de VPE verder regeling behoeft, wordt nader bepaald in een Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 21 / 52 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN (concept)VERSIE 4.1 – september 2003 Hoofdstuk 1: Lidmaatschap In aanvulling op het in Artikel V van de statuten aangaande het lidmaatschap gestelde, geldt het volgende: 1.1 Gemeenten 1.1.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Gemeenten die in aanmerking wensen te komen voor het lidmaatschap dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. De gemeente stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de 15 algemene verklaring van de statuten. b. De gemeente stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. c. Indien de gemeente verbonden is of verbonden is geweest met een ander kerkgenootschap staat zij het Dagelijks Bestuur van de VPE (hierna DB) of het Regiobestuur toe om contact op te nemen met het bestuur van het andere kerkgenootschap. Voordat de gemeente wordt toegelaten tot het volledige lidmaatschap van de VPE, zal zij het lidmaatschap van het andere kerkgenootschap beeindigen. d. De gemeente zal in het geval dat zich een bestuurlijke crisis of een andere calamiteit in de gemeente voordoet, het DB, alsmede het Regiobestuur op de hoogte stellen. In overleg kan zo nodig vanuit de VPE hulp worden geboden. 1.1.2 Aanname procedure De aanname procedure verloopt voor gemeenten als volgt: a. Kandidaat leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor ter bespreking in het Algemeen Bestuur (hierna AB). b. Dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van de VPE-voorzitter of diens plaatsvervanger en de Regiovoorzitter met het bestuur van de gemeente. c. Bij een positieve uitkomst van a (en - eventueel - b) neemt het AB de gemeente aan als aspirant lid. 22 / 52 d. Op de eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerste daarop volgende Algemene Vergadering (hierna AV) wordt het aspirant-lid aan de overige leden voorgesteld. e. Na ca. acht maanden zal de Regiovergadering een besluit nemen om de kandidaat voor te dragen voor het volledige lidmaatschap. Een voorstel hiertoe zal worden opgenomen in de uitnodiging voor de betreffende bijeenkomst, waarbij de leden in de gelegenheid gesteld worden eventuele bezwaren van tevoren schriftelijk bekend te maken bij het Regiobestuur. Indien vóór de bijeenkomst geen gegronde bezwaren worden ingediend wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. f. Op voordracht van de Regiovergadering neemt het AB het besluit de aspirant als volledig lid te aanvaarden. 1.2 Persoonlijke leden 1.2.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Personen die in aanmerking wensen te komen voor het lidmaatschap en voor erkenning van de bediening waarin zij staan (predikant-voorgangers, predikanten, zendelingen, evangelisten, bijbelleraren, pastoraal werkers en pastoraal therapeuten), dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. Het kandidaat-lid stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de algemene verklaring van de statuten. b. Het kandidaat lid stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. c. Als aanvullende voorwaarden gelden: i. Een grondige kennis van het Woord van God, alsmede de erkenning dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven; ii. actief lid zijn van een plaatselijke gemeente, bij voorkeur aangesloten bij de VPE; iii. een goed getuigenis aangaande zijn/haar levenswandel; iv. gedoopt zijn in water (door onderdompeling) na belijdenis van geloof. v. gedoopt zijn in de Heilige Geest; vi. roeping te hebben om het Evangelie te prediken, of om de gemeente te dienen in een van de andere hierboven genoemde bedieningen; vii. worden aanbevolen door twee collegae. d. Van een kandidaat-lid dat is erkend als predikant bij een ander kerkgenootschap wordt als regel verwacht dat hij/zij tijdens de aspirant-fase afstand zal doen van zijn/haar erkenning bij het andere kerkgenootschap. Het kandidaat-lid staat het DB van de VPE of het Regiobestuur toe om contact op te nemen met het kerkgenootschap waarvan hij/zij lid was. Personen die werkzaam zijn bij een ander kerkgenootschap kunnen alleen lid worden van de VPE met toestemming van 23 / 52 de instantie waarbij zij werkzaam zijn. Het AB kan besluiten om van deze regel in bepaalde gevallen af te wijken met goedkeuring achteraf van de AV. Toetsing van deze punten valt onder de verantwoordelijkheid van het Regiobestuur en zal plaatsvinden voordat aspirant-leden tot het lidmaatschap kunnen worden toegelaten. In geval van twijfel kan het Regiobestuur het AB adviseren het aspirant lidmaatschap met maximaal een jaar te verlengen en aan het AB een verzoek richten om namens de Regio te toetsen. 1.2.2 Aanname procedure De aanname procedure voor persoonlijke leden verloopt als volgt: a. kandidaat-leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor. b. na ontvangst van het aanmeldingsformulier worden er referentieformulieren verzonden naar de twee adressen die op het aanmeldingsformulier werden opgegeven. c. nadat ook de referentieformulieren op kantoor zijn binnengekomen, wordt de aanvraag ter bespreking in het AB gebracht. d. dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van VPE-voorzitter (of diens plaatsvervanger) en Regiovoorzitter met het kandidaat-lid. e. Bij een positieve uitkomst van c (en - eventueel ‘d’) neemt het AB de kandidaat aan als aspirant persoonlijk lid. f. op de eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerstvolgende AV wordt het aspirant-lid voorgesteld. g. na ca. acht maanden zal de Regiovergadering een besluit nemen om de kandidaat voor te dragen voor het volledige lidmaatschap. Een voorstel hiertoe zal worden opgenomen in de uitnodiging voor de betreffende bijeenkomst, waarbij de leden in de gelegenheid gesteld worden eventuele bezwaren van tevoren schriftelijk bekend te maken bij het Regiobestuur. Indien vóór de bijeenkomst geen gegronde bezwaren worden ingediend wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. h. op voordracht van de Regiovergadering neemt het AB het besluit de aspirant als volledig lid te aanvaarden. 1.2.3 Bewijs van erkenning a. Het DB verstrekt aan persoonlijke leden, nadat zij door de Regio als lid zijn aanvaard, een bewijs van erkenning als predikant-voorganger, predikant, zendeling, evangelist, bijbelleraar, pastoraal werker of pastoraal therapeut. b. Dit bewijs dient te zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de VPE. c. Een bewijs van erkenning wordt telkens verstrekt voor een periode van drie jaar. Verlenging geschiedt eerst nadat betrokkene op het aanvraagformulier 24 / 52 voor verlenging van de erkenning heeft aangegeven de voorwaarden voor het lidmaatschap van de VPE nog steeds te kunnen onderschrijven. 1.3 Geassocieerde leden 1.3.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Het geassocieerde lidmaatschap staat open voor personen die actief zijn in de functies van jeugdleider, leider van het muziekteam, bijbelkringleider, coördinator van het kinderwerk en dergelijke, of die werkzaam zijn in administratieve functies ten behoeve van de VPE of een van haar afdelingen, of in de zending, maar die deze taken niet onder eigen verantwoordelijkheid als een zelfstandige bediening uitoefenen. Verder staat het geassocieerde lidmaatschap open voor ouderejaars studenten aan theologische opleidingen op hbo- en universitair niveau, die zich op een zelfstandige bediening voorbereiden. Personen die in aanmerking wensen te komen voor het geassocieerd lidmaatschap dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. De kandidaat voor het geassocieerde lidmaatschap stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de algemene verklaring van de statuten. Mocht hij/zij op een enkel punt een voorbehoud willen maken, dan dient dat in een bijlage bij het aanmeldingsformulier te worden uiteengezet en gemotiveerd. b. Als lid zal hij/zij zorgdragen voor afdracht van de financiële bijdrage, en voor regelmatige deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten. c. Als aanvullende voorwaarden gelden: i. Liefde voor het Woord van God en toewijding om dat te kennen en te verstaan, alsmede de erkenning dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven; ii. actief lid zijn van een plaatselijke gemeente, bij voorkeur aangesloten bij de VPE; iii. goed getuigenis aangaande zijn/haar levenswandel; iv. gedoopt zijn in water (door onderdompeling); v. gedoopt zijn in de Heilige Geest. 1.3.2 Aanname procedure De aanname procedure voor geassocieerde leden verloopt als volgt: a. kandidaat-leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor. b. na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt het referentieformulier verzonden naar degene onder wiens verantwoordelijkheid de kandidaat werkzaam is. c. nadat ook het referentieformulier op het VPE-kantoor is binnengekomen, wordt de aanvraag ter bespreking in het AB gebracht. 25 / 52 d. dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van de VPE-voorzitter (of diens plaatsvervanger) en de Regiovoorzitter met het kandidaat-lid. e. bij een positieve uitkomst van c (en - eventueel ‘d’) neemt het AB de persoon aan als geassocieerd lid. f. op eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerste daarop volgende AV wordt het geassocieerd lid voorgesteld. 1.3.3 Omzetting geassocieerd lidmaatschap in persoonlijk lidmaatschap a. Mocht het geassocieerde lid een ontwikkeling in zijn/haar bediening doormaken waardoor de wens ontstaat om persoonlijk lid te worden van de VPE, dan zal hij of zij dat door middel van een aanvraagformulier kenbaar maken aan het AB. b. Het is ook mogelijk dat omzetting van het geassocieerd lidmaatschap in het persoonlijk lidmaatschap op initiatief van het AB geschiedt. Het DB zal hem/haar dan uitnodigen tot een gesprek. c. Mocht het hier een persoon betreffen die langer dan drie jaar geassocieerd lid is, dan kan de fase van het persoonlijke aspirant-lidmaatschap worden overgeslagen. d. Voor het overige blijft het in hoofdstuk 1, lid 2, sub 1 gestelde van kracht. 1.4 Het aspirant-lidmaatschap 1.4.1 Algemeen Aan het aspirant-lidmaatschap zijn de volgende rechten en verplichtingen verbonden: a. deelname aan de activiteiten van de Regio en de VPE; b. toegang, zonder stemrecht, tot de Regiovergaderingen en de AV; c. voldoen aan de lidmaatschapsbijdragen voor aspirant leden; d. het aspirant lidmaatschap eindigt: i. bij schriftelijke opzegging; ii. na één jaar, tenzij het AB na overleg met de Regiovoorzitter en/of het aspirantlid besluit, dat dit met één of maximaal twee jaar dient te worden verlengd. 1.4.2 Gemeenten met minder dan het vereiste minimum aantal leden Zolang door een gemeente die aspirant-lid is het vereiste minimum leden, als bepaald in de Statuten artikel V sub 2.1 niet wordt gehaald, kan het aspirant lidmaatschap worden voortgezet onder door het AB in overleg met de Regiobestuur en de betreffende gemeente te bepalen voorwaarden. 26 / 52 1.5 Bijdragen aan het landelijke werk van de VPE 1.5.1 Hoogte van de bijdragen De hoogte van de bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de AV. Voor de bijdragen worden de volgende categorieën onderscheiden: a. Gemeenten: i. Aspirant lid met 100 leden of meer ii. Aspirant lid met minder dan 100 leden iii. Gemeenten die volledig lid zijn dragen een vast bedrag bij per lid van de gemeente. Dit betreft leden en vaste bezoekers van de gemeente die als lid worden gezien, van 4 jaar en ouder. b. Persoonlijke leden i. Aspirant leden dragen een vast bedrag per maand bij; ii. Persoonlijke leden worden geacht de helft van hun tienden af te dragen aan de VPE, “naar vermogen”, gerekend over tenminste het netto inkomen. iii. Geassocieerde leden dragen een vast bedrag per jaar bij. 1.5.2 Speciale regelingen a. Pioniergemeenten i. Een nieuw opgerichte gemeente betaalt gedurende de eerste twee jaren géén lidmaatschapsbijdrage en is gedurende die periode aspirant-lid van de VPE. ii. Tegen het einde van het tweede jaar besluit het AB in overleg met de regiovergadering over het volledig lidmaatschap van de gemeente. iii. Het eerste jaar van het volledig lidmaatschap betaalt de pioniergemeente de helft van de normale lidmaatschapsbijdrage. iv. Vanaf het vierde jaar betaalt de gemeente de volledige lidmaatschapsbijdrage. b. Persoonlijke leden Voor een aantal categorieën persoonlijke leden bestaan speciale regelingen. Zij dragen een minimum bedrag bij ter dekking van de onkosten van de VPE. Deze bijdragen worden eveneens jaarlijks door de AV vastgesteld: i. Zendelingen: Zendelingen, die hun bijdragen voldoen jegens de landelijke organisatie in het land waarnaar zij zijn uitgezonden. ii. Echtgenoten van een persoonlijk lid: Voor de echtgenoten van een persoonlijk lid, die op grond van het in 1.3.1 gestelde lid zouden kunnen worden van de VPE en die geen eigen inkomen hebben. Indien zij wel een eigen inkomen hebben dan wordt een jaarlijkse bijdrage naar vermogen gevraagd van de helft van hun tienden. iii. Persoonlijke leden met emeritaat: 27 / 52 Ook persoonlijke leden met emeritaat kunnen volstaan met de minimum bijdrage in de onkosten. 1.5.3 Dispensatie Mocht een gemeente, persoonlijk lid, geassocieerd lid of aspirant lid door omstandigheden niet aan zijn/haar verplichtingen jegens de VPE kunnen voldoen, dan dient het DB hiervan op de hoogte te worden gesteld. Desgevraagd kan het DB dispensatie verlenen, die kan bestaan in het - al dan niet tijdelijk - verlenen van vrijstelling van de financiële bijdrage of een verlaging daarvan. 1.5.4 Beëindiging lidmaatschap wegens niet-bijdragen Het lidmaatschap van leden, die ondanks herhaalde herinnering, in gebreke blijven met betrekking tot hun financiële bijdrage, kan na twee jaar door de VPE worden opgezegd. Hoofdstuk 2: Bestuur 2.1 Algemeen Bestuur Naast het in artikel VII van de statuten van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (hierna VPE) bepaalde, is het volgende op het AB van toepassing: a. Het AB zal de besluiten van de AV zo spoedig mogelijk uitvoeren, c.q. laten uitvoeren door het DB. b. Het AB heeft, voor zover in de AV over de werkzaamheden van de VPE geen besluiten zijn genomen, de vrijheid binnen het vastgestelde kader van de beleidslijnen alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, c.q. uit te laten voeren. c. Desgewenst zal het AB omtrent de stand van zaken ten aanzien van een op de AV genomen besluit, in de eerstvolgende AV verslag uitbrengen. 2.2 Dagelijks Bestuur 2.2.1 Verkiezingsprocedure a. Kandidaatstelling i. Minimaal tien weken voor de AV waarin een verkiezing van een lid van het DB zal plaatsvinden, wordt aan alle stemgerechtigde aangesloten gemeenten en persoonlijke leden gevraagd kandidaten te nomineren. ii. Nadat door een werkgroep bestaande uit twee of drie leden van het AB de beschikbaarheid van de genomineerde(n) is vastgesteld, word(t)/(en) de lijst(en) van kandidaten voor de diverse functies vastgesteld. Deze worden 28 / 52 tenminste twee weken voor de AV aan alle aangesloten gemeenten en leden verzonden. iii. Bij de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst worden nominaties die slechts één maal worden ingebracht buiten beschouwing gelaten. b. Verkiezing De verkiezing van het DB zal door de AV als volgt plaats vinden: i. Allereerst worden uit afzonderlijke kandidatenlijsten de VPE-voorzitter, de VPE-secretaris en de VPE-penningmeester in functie gekozen. ii. Uit een tweede kandidatenlijst worden vervolgens de overige leden gekozen. iii. Op de verschillende lijsten mogen dezelfde namen voorkomen. iv. Het DB verdeelt in de eerste vergadering na haar verkiezing de overige functies. 2.2.2 Taakomschrijving Dagelijks Bestuur De taken van de leden van het DB zijn als volgt: a. VPE-voorzitter: i. De VPE-voorzitter heeft de leiding van het werk van de VPE; is belast met de leiding van de AV en de vergaderingen van het van AB en DB; onderhoudt het contact met de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden van de VPE, alsmede met andere kerkgenootschappen en de Overheid en behartigt andere representatieve taken. ii. Hij brengt een jaarrapport uit aan de AV omtrent zijn werkzaamheden. De VPE-voorzitter is uit hoofde van zijn functie gerechtigd tot het bijwonen van alle vergaderingen van alle Regio’s, commissies, afdelingen en werkgroepen van de VPE, of zich te laten vertegenwoordigen door een van de andere leden van het DB, dan wel een door het DB aan te wijzen persoon. iii. Kandidaten voor deze functie dienen bereid te zijn het voorzitterschap van de VPE fulltime te vervullen. b. VPE-vice-voorzitter: Deze assisteert en vervangt zo nodig de VPE-voorzitter. c. VPE-secretaris: i. De VPE-secretaris geeft leiding aan het secretariaat van de VPE; draagt zorg voor het bijhouden van de notulen van de AV alsmede de vergaderingen van het AB en DB; brengt een jaarverslag uit van de handelingen van de VPE en verzorgt de correspondentie welke uit zijn functie voortvloeit. ii. Hij assisteert de VPE-voorzitter en VPE-vice-voorzitter bij het onderhouden van het contact met de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden, alsmede met andere kerkgenootschappen en de Overheid; en behartigt andere representatieve taken. 29 / 52 Uit hoofde van zijn functie neemt hij deel aan de vergaderingen van de commissie voor de statuten. d. VPE-penningmeester: i. De VPE-penningmeester draagt zorg voor de gelden van de algemene fondsen van de VPE, alsmede eventuele bijzondere fondsen. ii. De VPE-penningmeester draagt zorg voor deugdelijke bewijsstukken als vereist voor kascontroles. iii. De VPE-penningmeester brengt namens het AB een jaarverslag uit en legt verantwoording af aan de AV van zijn werkzaamheden. iv. Uit hoofde van zijn functie woont de VPE-penningmeester de vergaderingen van de commissie voor de financiën bij. e. Tweede Secretaris/Tweede Penningmeester: De Tweede Secretaris en de Tweede Penningmeester assisteren en/of vervangen zo nodig de VPE-secretaris, respectievelijk de VPE-penningmeester. 2.2.3 Afvloeiingsregeling voor bezoldigde leden van het DB. Met betrekking tot de leden van het DB, die in algemene dienst van de VPE zijn en die niet herbenoemd worden, echter zonder dat er sprake is van disfunctioneren, verplicht het kerkgenootschap zich ertoe om tot maximaal een jaar na hun aftreden een eventuele achteruitgang in hun inkomen te compenseren tot een maximum van 70% van het op de begroting voor hun laatste functiejaar vastgestelde budget. 2.2.4 Overige bepalingen a. Toelating van niet-leden op de AV Het DB is gemachtigd de volgende personen als gasten tot de AV uit te nodigen, c.q. toe te laten: i. echtgenoten van persoonlijke leden of van afgevaardigden van aangesloten gemeenten. ii. 3e/4e jaars studenten van de Azusa theologische hogeschool; iii. kandidaat-leden; iv. vertegenwoordigers van afdelingen en werkgroepen; v. leden van VPE-commissies. De leden van de commissies voor de statuten en de financiën hebben in de AV spreekrecht inzake aangelegenheden, die binnen de competentie van de betrokken commissie vallen. vi. vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen. De als zodanig toegelaten personen hebben, onverlet punt ‘v’, geen stem- of spreekrecht. 30 / 52 Hoofdstuk 3: Regio’s 3.1 Doelstellingen, taken en bevoegdheden De Regio heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge eenheid, saamhorigheid en samenwerking en toerusting van de leden voor hun taak. 3.1.1 Onderlinge eenheid: Onderlinge eenheid en saamhorigheid worden bevorderd door: a. het onderstrepen van de waarde van eenheid in verscheidenheid. b. het beleggen van bijeenkomsten van leidinggevenden rond een thema of bijbels onderwerp, waarin door God gegeven inzichten en ervaringen ter bemoediging en inspiratie kunnen worden uitgewisseld. c. het beleggen van bijeenkomsten van leidinggevenden voor gebed, zodat ook het onderlinge vertrouwen groeit en relaties zich verdiepen d. het stimuleren van gemeenschapszin tussen de leden van de gemeenten in de Regio, hun voorgangers en andere leidinggevenden, alsmede de predikanten, evangelisten en andere persoonlijke leden van de VPE, die in de Regio woonachtig of werkzaam zijn. e. het bewaren van onze identiteit als Pinkster- en Evangeliegemeenten op een zodanige wijze dat plaatselijke en regionale interkerkelijke samenwerking wordt bevorderd. 3.1.2 Samenwerking: Onderlinge samenwerking wordt bereikt door de visie en de doelstellingen van de VPE op regionaal niveau uit te dragen, uit te voeren en verder te ontwikkelen, teneinde: a. mensen te winnen voor Christus door de verkondiging van het evangelie; b. wederzijds ondersteuning en hulp te bieden; c. nieuwe gemeenten te stichten; d. leren om gaven en talenten te delen. 3.1.3 Toerusting: Een goede toerusting van bestaand en aankomend leiderschap op theologisch, pastoraal en praktisch gebied is onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling in de gemeenten. Dit wordt bereikt door: a. het stimuleren tot deelname aan trainingen, opdat het aantal tot hun taak toegeruste medewerkers, oudsten en diakenen zal toenemen. b. het stimuleren van en ruimte maken voor jonge mensen in de bedieningen. c. het stimuleren en gebruik maken van de landelijke bedieningen van de VPE, waarbij valt te denken aan VPE-Gemeentestichting, Azusa theologische hoge- 31 / 52 school, Pinkster Jeugd Beweging, Teen Challenge Nederland, Ezra- educatiematerialen, enz. 3.1.4 Bevoegdheden De Regio heeft de bevoegdheid om: a. Regiobijeenkomsten te beleggen; b. initiatieven te nemen ter bevordering van de onderlinge eenheid, samenwerking, toerusting en zorg; c. Regiobestuurders te benoemen; d. de benodigde middelen te beheren; e. het AB te adviseren inzake toetreding van nieuwe leden (gemeenten en persoonlijke leden) volgens de procedures zoals omschreven is in 1.1.2.f. en 1.2.2.h. 3.2 Geografische indeling van de Regio’s 3.2.1 VPE-Regio Noord Westgrens: Ten westen van Vlieland door het IJsselmeer naar het Ketelmeer. Zuidgrens: Van het Ketelmeer naar het oosten ten zuiden van Zwartsluis en Staphorst naar de Duitse grens bij Coevorden. 3.2.2 VPE-Regio Noordwest Zuidgrens: Vanaf de kust ten zuiden van Leiden en Alphen a/d Rijn tot de grens van de provincie Utrecht, dan naar het noorden langs de grens van de provincie Utrecht naar het knooppunt Holendrecht (A9/A2). Vanaf dit punt via Weesp naar Muiden(zuidgrens van deze plaatsen aangehouden). 3.2.3 VPE-Regio Zuidwest Noordgrens: Vanaf de kust ten zuiden van Leiden en Alphen a/d Rijn tot aan de grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Oostgrens: Provinciegrens met Utrecht behoudens het gedeelte ten oosten van de lijn Schoonhoven / Gorinchem. Verder ten westen van de A27 tot de Belgische grens. 3.2.4 VPE-Regio Midden Noordgrens: Knooppunt Holendrecht (A9/A2). Vanaf dit punt via Weesp naar Muiden (zuidgrens van deze plaatsen aangehouden). Verder Flevoland tot aan het Ketelmeer). 32 / 52 Oostgrens: Het Veluwemeer tot ten noorden van Harderwijk. Vanaf het noorden van Harderwijk een lijn die ten oosten van Ermelo, Putten, Barneveld, Veenendaal, Rhenen loopt en zuidwaarts bij Megen eindigt. Zuidgrens: Vanaf Gorinchem de grens van de provincies Noord-Brabant en Utrecht tot Megen. Westgrens: De grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht inclusief het gedeelte ten oosten van de lijn Schoonhoven / Gorinchem. 3.2.5 VPE-Regio Oost Noordgrens: Van het Ketelmeer naar het oosten ten zuiden van Zwartsluis en Staphorst naar de Duitse grens bij Coevorden. Westgrens: vanaf Zwartsluis, Kampen zuidwaarts naar ten noorden van Harderwijk. Vanaf ten noorden van Harderwijk een lijn die ten oosten van Ermelo, Putten, Barneveld, Veenendaal, Rhenen zuidwaarts bij Megen eindigt. Zuidgrens: vanaf Megen de grens met Noord-Brabant tot aan de Duitse grens. 3.2.6 VPE-Regio Zuid Noordgrens: De grens met Gelderland vanaf Gorinchem tot aan de Duitse grens. Westgrens: Vanaf Gorinchem ten westen van de A27 tot de Belgische grens. Gemeenten in de nabijheid van deze geografische grenzen kunnen zich desgewenst, in overleg met de betreffende Regiobesturen, aansluiten bij een naburige Regio. Hetzelfde geldt voor persoonlijke leden en geassocieerde leden, die in een Regio wonen, maar die in een andere werkzaam zijn. 3.3 Regiobestuur 3.3.1 Verkiezing en samenstelling Elke VPE-Regio wordt bestuurd door een team van 3 tot 7 Regioleiders. Verkiezingen verlopen volgens de procedure zoals omschreven in Artikel VIII lid 3 van de Statuten van de VPE. Het Regiobestuur kent de volgende functies: a. Voorzitter b. Vice-voorzitter c. Secretaris d. Penningmeester e. Coördinator pastorale steun (membercare) f. Algemeen bestuurslid (indien noodzakelijk) 33 / 52 3.3.2 Verkiezing van Regiobestuurders De Regiovergadering kiest bestuurders uit haar midden die aan de volgende criteria voldoen: a. Op de Regiovoorzitter zijn de in Artikel VII.2.2. van de statuten van de VPE genoemde criteria van toepassing. Voor de overige leden van een Regio bestuur geldt dat zij i. lid dienen te zijn van een bij de VPE aangesloten gemeente, of door de VPE als predikant, evangelist, bijbelleraar, enz. te zijn erkend. ii. in de gemeente een leidinggevende functie bekleden of aantoonbaar leidinggevende capaciteiten bezitten. 3.3.3 Bevoegdheden Het bestuur van de Regio is bevoegd om: a. binnen de door de AV en het AB bepaalde beleidskaders in de Regio een eigen beleid te ontwikkelen. b. zich te doen bijstaan door de verschillende bedieningen die binnen de Regio bestaan of ontstaan. c. Regiocoördinatoren aan te stellen voor een bepaald werk. 3.3.4 Taakomschrijvingen a. Regiovoorzitter De voorzitter zal de mogelijkheid moeten hebben om zich een dagdeel per week te kunnen geven voor het uitoefenen van de volgende taken: i. Het communiceren van de landelijke en regionale beleidsdoelen naar de voorgangers, de gemeentebesturen en persoonlijke leden in de Regio. ii. De VPE-Regio vertegenwoordigen in het landelijk bestuur door o.a. het bijwonen van hun AB-vergaderingen en andere ontmoetingen. iii. Samen met de Regiosecretaris de agenda opstellen voor de bestuursvergadering. iv. Zorgdragen voor de praktische leiding bij Regio-ontmoetingen. v. Samen met de Regiosecretaris zorgdragen voor het afwikkelen van lidmaatschapszaken. b. Regio vice-voorzitter Deze assisteert de Regiovoorzitter en vervangt deze zo nodig en kan al de taken van de Regiovoorzitter waarnemen. c. Regiosecretaris Tot het takenpakket behoren de volgende zaken: i. Het bijhouden van het adressysteem en daarover communiceren met de landelijke secretaris. ii. Samen met de Regiovoorzitter zorgdragen voor het afwikkelen van lidmaatschapszaken. 34 / 52 iii. Zorgdragen voor de notulen van vergaderingen van het Regiobestuur. iv. Zorgdragen voor verslaglegging van de Regio-ontmoetingen. v. Samen met de Regiovoorzitter de agenda opstellen voor de bestuursvergadering en hiervoor tijdig uitnodigingen verzenden. vi. Zorgdragen voor een jaarverslag ten behoeve van de Algemene Vergadering van de VPE. vii. Zorgdragen voor informatieverstrekking naar de gemeenten en het coachen van een PR-werkgroep. d. Regio penningmeester Tot het takenpakket behoren de volgende zaken: i. Beheren van de financiën van de Regio. ii. Bijhouden van een lijst van alle penningmeesters van de VPE-gemeenten die tot de Regio behoren. iii. Innen van bijdragen voor de Regio-ontmoetingen. Bij onvoldoende kandidaten kan er voor gekozen worden deze functie te combineren met die van secretaris. 3.3.5 Aanbevelingen voor bestuursvergaderingen: a. Ieder Regiobestuur maakt ten aanzien van de werkwijze, wijze van vergaderen e.d. eigen afspraken. b. om een goede communicatie te waarborgen wordt geadviseerd om een bestuursvergadering minimaal 4 x per jaar te laten plaatsvinden, waarvan minimaal 1 x per jaar een zgn. ‘planningsvergadering’ belegd, waarbij ook de coördinatoren van de Regiobedieningen aanwezig behoren te zijn. c. stukken op schrift worden tijdig voor een vergadering aan de verschillende bestuursleden en andere belanghebbenden verstrekt. d. er zal regelmatig verslag worden gedaan van vergaderingen van het AB met betrekking tot uitvoering voor de Regio’s. e. er zal jaarlijks schriftelijk gerapporteerd dienen te worden aan het AB ten behoeve van de AV. 3.3.6 VPE-Regiobedienigen Als iemand in een Regio blijk geeft van capaciteiten die bovengemeentelijke inzetbaar zijn (bijv. vrouwen-, pastoraal-, muziek-, kinder-, jeugd- of jongerenwerk), kan het Regiobestuur hem/haar vragen deze gave ten dienste van meerdere gemeenten in de Regio te stellen. Tenminste eenmaal per jaar belegt het Regiobestuur een planningsvergadering met deze “Regiobedieningen” waarin het functioneren van de bedieningen over het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en plannen worden gemaakt voor het komende jaar. 35 / 52 3.4 Financiën 3.4.1 Budget Vanuit de algemene kas van de VPE wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het werk van elke Regio. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de AV. 3.4.2 Financiële verantwoording De verantwoording vindt jaarlijks plaats door middel van een financieel verslag aan de Regiovergadering en aan het AB. 3.5 Buitengewone Regio’s Waar dit wenselijk wordt geacht kunnen niet-geografisch bepaalde Regio’s worden gevormd, gericht op specifieke doelgroepen. Het bepaalde t.a.v. de geografisch bepaalde Regio’s is mutatis mutandis van toepassing op deze Regio’s. Hoofdstuk 4: Commissies, fondsen, werkgroepen en afdelingen 4.1. Definities 4.1.1 Commissie en vertegenwoordiging a. Een commissie wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB benoemd voor bepaalde taken die door hun vertrouwelijke karakter en/of beleidsmatige aard tot de taakstelling van het AB kunnen worden gerekend, maar die waarbij de hulp van specialisten vereist of gewenst is. b. Een vertegenwoordiging is een bijzonder soort commissie meestal bestaand uit een of slechts enkele personen die de vaste vertegenwoordigers van de VPE bij andere instanties zijn, voor zover deze vertegenwoordiging niet wordt gedaan door de voorzitter, vice-voorzitter of secretaris van de VPE. 4.1.2 Fonds Een fonds wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB ingesteld om bepaalde projecten te kunnen bekostigen. Deze fondsen vallen onder de verantwoordelijkheid van het AB en worden door de penningmeester van de VPE beheerd. 4.1.3 Werkgroep Een werkgroep wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB in het leven geroepen om activiteiten op een bepaald werkterrein te ontwikkelen. Een werkgroep bestaat uit tenminste drie personen die op voordracht van het AB door de AV worden 36 / 52 benoemd en staat onder leiding van een coördinator. Werkgroepen vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de AV, die het AB machtigt haar in dezen bij de werkgroep te vertegenwoordigen. Het AB brengt namens de werkgroep jaarlijks verslag uit van de activiteiten en het gevoerde financieel beleid. 4.1.4 Afdeling Een afdeling wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB in het leven geroepen om als een zelfstandige rechtspersoon activiteiten op een bepaald werkterrein te ontwikkelen. Om de band met de VPE te waarborgen neemt zij in haar statuten bepalingen op, die haar verplichten tot het afleggen van verantwoording aan de VPE en die de VPE inspraak geven bij de benoeming van bestuursleden en bij wijziging van de statuten. 4.2 Commissies en vertegenwoordigingen De benoeming van leden van commissies geschiedt door de AV op voordracht van het AB en geldt voor vier jaar (tenzij anders bepaald). Aftredende leden zijn onmiddellijk herbenoembaar, doch kunnen niet meer dan twee achtereenvolgende keren opnieuw worden benoemd. Leden van vertegenwoordigingen worden eveneens benoemd voor vier jaar doch zijn onbeperkt herbenoembaar. De VPE kent de volgende commissies en vertegenwoordigingen: 4.2.1 Commissie voor het beroepingswerk a. in geval van een (toekomstige) vacature kunnen gemeenten een beroep doen op deze commissie om te helpen bij het vinden van een andere (part- of fulltime) voorganger, tweede voorganger, pastoraal werker, enz. b. voorgangers, pastoraal werkers, van het zendingsveld thuiskomende zendelingen, enz., die elders beroepen willen worden en afgestudeerden van erkende ambtsopleidingen, kunnen zich bij de commissie melden. c. de commissie bestaat uit tenminste drie personen met een langdurige ervaring binnen de VPE, aangevuld met de coördinator van de werkgroep werkbegeleiding. d. de commissie heeft tot taak: i. te assisteren bij het vinden van enerzijds werkers voor de gemeenten en anderzijds het vinden van een gemeente of een functie als pastoraal werker, evangelist, jeugdleider, enz. ii. het in nauw overleg met het AB doen van voorstellen aan gemeenten, voorgangers, werkers, afgestudeerde studenten van de Azusa Theologische Hogeschool (en andere geaccepteerde instituten). 37 / 52 iii. in het kader van deze taak stelt de commissie elke drie jaar een planning op van het aantal gemeenten waar door emeritaat, opschuiving en aanvulling (2de voorganger, pastorale medewerkers, etc.) plaatsen vrijkomen of kunnen vrijkomen. iv. een overzicht bijhouden van de plaatsen, die voor pioniersarbeid in aanmerking komen. v. ten behoeve van het hierboven gestelde, regelmatig contact onderhouden met voorgangers, werkers, broederraden, praktijkbegeleiders van de Azusa Theologische Hogeschool en Regiobesturen van de in aanmerking komende gemeenten. 4.2.2 Commissie voor de financiën De op initiatief van de AV benoemde commissie voor de financiën heeft een controlerende taak ten aanzien van het AB, DB, de fondsen, werkgroepen en afdelingen van de VPE. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit drie of meer personen, waarvan tenminste twee boekhoudkundige kennis hebben. a. zij geeft jaarlijks advies aan de AV inzake: i. de begroting van de VPE-Penningmeester voor het komende jaar; ii. het jaarverslag van de VPE- Penningmeester over het afgelopen jaar; iii. de jaarverslagen van de penningmeesters van alle commissies, werkgroepen en afdelingen over het afgelopen jaar. b. Verder geeft zij advies inzake financiële zaken aan het AB, o.a. over begroting en het jaarverslag, overigens onverlet latende de eigen verantwoordelijkheid van het AB c. Zij geeft richtlijnen voor de inrichting van de boekhouding aan de VPE penningmeester en de penningmeesters van door de AV aangewezen commissies en de afdelingen. d. Zij kan inzake de in lid ‘a’ genoemde jaarverslagen als kascommissie optreden. Indien zij anderen wil opdragen als lid van de kascommissie te functioneren doet zij daartoe per jaar een voorstel met referenties aan de AV. 4.2.3 Commissie voor de statuten De op initiatief van de AV benoemde commissie voor de statuten heeft tot taak: a. het voor behandeling in de AV in geschikte vorm gereedmaken van alle wijzigingen en aanvullingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement (hierna afgekort tot H.R.) b. het toezien op de naleving van de bepalingen in de Statuten en/of H.R. c. het bijhouden van het Register van besluiten, als bedoeld in hoofdstuk 10 lid 2 van dit H.R. 38 / 52 4.2.4 Vertegenwoordigingen a. Deputaten CIO De VPE wordt in het ‘Interkerkelijk Contact in Overheidszaken’ vertegenwoordigd door een primus en een secundus, die op basis van geschiktheid en op voordracht van het AB door de AV worden benoemd. Het CIO kent een aantal gespecialiseerde commissies. In deze commissies wordt de VPE vertegenwoordigd door personen die het betreffende werkveld uit de praktijk kennen. b. Deputaten RCOB De VPE wordt in de ‘Raad voor het Overleg inzake de Bijbel’ vertegenwoordigd door een primus en een secundus, die op voordracht van het AB door de AV worden benoemd voor een periode van 3 jaar. c. Curatorium leerstoel Pentecostalisme De leerstoel Pentecostalisme staat onder toezicht van een College van Curatoren, bestaande uit ten hoogste vier leden, waarvan twee leden worden benoemd door het AB en twee leden door de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De curatoren worden benoemd voor een periode van vijf jaar, aftredende curatoren zijn eenmaal herbenoembaar. 4.3. Fondsen De VPE kent de volgende fondsen: 4.3.1 Het Eigen Fonds Het Eigen Fonds is bedoeld als buffer voor de algemene kas van de VPE. Legaten en erfenissen komen ten goede aan dit fonds. Uit dit fonds worden incidentele onvoorziene uitgaven bekostigd. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 4.3.2 Het Verwoert PR-fonds Het Verwoert PR-fonds dat uit de nalatenschap van J. Verwoert (oud-penningmeester van de Broederschap van Pinkstergemeenten) tot zijn nagedachtenis is opgericht. De gelden in dit fonds kunnen worden aangewend voor de bekostiging van PR-projecten van de VPE. Het fonds mag ook aangewend worden om eventuele tekorten in de exploitatie van Parakleet en VPE-contact te dekken. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 39 / 52 4.3.3 Het Noodfonds Fulltimers Het Noodfonds Fulltimers is bedoeld om zo nodig een eventuele afvloeiingsregeling te bekostigen voor een van de fulltime leden van het DB. Verder kan er in een langdurige periode van ziekte van een van de personen voor wie de VPE een zorgplicht heeft een vervangende kracht worden bekostigd. Het noodfonds wordt gevoed vanuit de algemene kas van de VPE op basis van de bruto loonsom van de personen voor wie de VPE een zorgplicht heeft. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 4.3.4 VPE-noodhulpfonds Het VPE-noodhulpfonds heeft tot doel: a. materiële hulp te bieden bij rampsituaties, eventueel in samenwerking met andere hulpfondsen. b. giften aan derden sporadisch toe te kennen, die een goed onderbouwd beroep doen op de VPE. c. beroepen op het fonds ten behoeve van het stichten van kerkgebouwen zijn uitgesloten. d. het fonds wordt beheerd door een door het AB te benoemen werkgroep die namens haar optreedt. Dit kan het DB zijn. 4.3.5 Fonds bijzondere leerstoel Pentecostalisme a. de vestiging van de bijzondere leerstoel voor het Pentecostalisme wordt bekostigd uit de opbrengsten van de participatie uit 1990 van de ‘Broederschap van Pinkstergemeenten’ in ‘Ons Landhuis’ te Lunteren. b. het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE of een daartoe door de AV te benoemen persoon. c. van de financiële situatie van het fonds wordt jaarlijks door het AB verslag gedaan aan de AV. 4.4 Werkgroepen 4.4.1 Werkgroep voor gemeentestichting a. deze werkgroep zal de groei van de plaatselijke gemeenten bevorderen en projecten voor het stichten van nieuwe gemeenten begeleiden. b. financiën voor de werkgroep komen onder andere uit de afdracht van een door de AV te bepalen percentage van de inkomsten van de VPE aan de kas van de werkgroep. 40 / 52 c. gelden van de werkgroep worden aangewend voor het verstrekken van subsidies op projectbasis aan geselecteerde initiatieven tot gemeentestichting. Het AB besluit over deze subsidies op voordracht van de werkgroep. 4.4.2 Werkbegeleiding a. deze werkgroep heeft tot doel uitvoering te geven aan de door de VPE gewenste vorm van werkbegeleiding voor recentelijk afgestudeerden van Azusa Theologische Hogeschool, terugkerende zendelingen en voorgangers die daaraan behoefte hebben. b. zij die gebruik maken van de diensten van de werkgroep zijn geen andere vergoeding verschuldigd dan de door het AB vastgestelde reiskostenvergoeding. c. de financiën voor de werkgroep komen uit de algemene middelen van de VPE. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de AV op voorstel van het DB en in overleg met de coördinator van de werkgroep. d. gelden van de werkgroep worden aangewend voor de kosten van promotie van de activiteiten van de werkgroep en voor reiskosten die niet elders kunnen worden gedeclareerd. 4.4.3 Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen a. deze werkgroep heeft tot taak de VPE-gemeenten helpen bij het ontwikkelen van een gezond beleid in pastoraat door middel van scholing van pastorale werkers en het ondersteunen en begeleiden van leidinggevenden in pastoraat. b. het Steunpunt fungeert tevens als vraagbaak voor de pastorale problematiek en doorverwijzing naar de professionele hulpverlening. c. ook zal zij de gedragscode voor leidinggevenden van de VPE helder neerzetten. d. bij het Steunpunt kunnen door leden van de aangesloten gemeenten klachten worden neergelegd over pastorale betrekkingen binnen de VPE gemeenten. Hiervoor is een klachtenprocedure van toepassing die in overeenstemming is met door de VPE onderschreven Gedragscodes. 4.4.4 Gesprek met de kerken Het doel van de werkgroep ' Gesprek met de kerken' is om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, om zo onterechte meningen en vooroordelen die er vaak zijn ten opzichte van elkaar weg te nemen of te nuanceren. De werkgroep brengt verslag uit van de gesprekken en verzorgt publicaties over de besproken onderwerpen. 4.5 Afdelingen 4.5.1 Algemeen: a. een Afdeling is een zelfstandig rechtspersoon die is opgericht door de VPE of die door de AV als zodanig is aangenomen; 41 / 52 b. de Afdeling stelt zich op dezelfde grondslag als de VPE en heeft de Geloofsbasis van de VPE als uitgangspunt; c. de Afdeling heeft een doelstelling die overeenkomt met de doelstelling van de VPE of deze aanvult; d. de Statuten van de Afdeling worden goedgekeurd door de AV en zullen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten of het HR van de VPE; e. de AV heeft inspraak bij de benoeming van bestuursleden en bij functionarissen op sleutelposities; de vorm waarin dit geschiedt wordt geregeld in de Statuten van de Afdeling; f. de Statuten van de Afdeling zullen een bepaling bevatten die regelt hoe bij ontbinding van de Afdeling de vereffening plaatsvindt. Bij het ontbreken van een dergelijke regeling komt een eventueel batig saldo ten goede aan de VPE. 4.5.2 Azusa Theologische Hogeschool a. de Azusa Theologische Hogeschool is door de VPE aangewezen als het onderwijsinstituut dat opleidingen verzorgt voor werkers, evangelisten, predikanten, zendelingen, etc., ten dienste van de beweging. b. de leden van de stichtingsraad worden benoemd door de AV op voordracht van het AB. De kandidaten worden aan het AB voorgedragen door de stichtingsraad. c. de leden van de stichtingsraad kunnen worden geschorst en ontslagen door het AB in overleg met de stichtingsraad. d. de directeur wordt benoemd, geschorst of ontslagen bij gezamenlijk besluit van de stichtingsraad en het AB. e. de in “c” en “d” genoemde besluiten behoeven bekrachtiging door de AV. 4.5.3 VPE-beheer a. deze afdeling heeft ten doel: i. Kantoorapparatuur voor de VPE aan te schaffen. ii. In opdracht van het AB de VPE te vertegenwoordigen in juridische zaken. iii. In opdracht van het AB de VPE te vertegenwoordigen in en buiten rechte. b. de bestuursleden worden uit het DB benoemd door het AB. c. Inkomsten worden onder andere verkregen uit de verhuur van de apparatuur aan de VPE. d. de kas van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. e. het stichtingsbestuur doet jaarlijks financieel verslag aan de AV. 4.5.4 Overige Afdelingen: a. Opdracht tot WereldZending; b. Indonesia Zending; c. Pinkster Jeugd Beweging; d. Chi-Alpha Nederland; 42 / 52 e. Stichting EZRA; f. Comité Gemeentehulp Israël; g. Teen Challenge Nederland; h. Internationaal Correspondentie Instituut “ICI/Global University”. Hoofdstuk 5: Landelijk servicecentrum en hulp aan gemeenten 5.1 Kantoor De werkzaamheden van de VPE worden gecoördineerd vanuit een landelijk kantoor. Het kantoor functioneert als aanspreekpunt voor alle zaken die de VPE betreffen. 5.2 Hulpverlening binnen VPE 5.2.1 Hulpverlening op verzoek a. als er in een aangesloten gemeente problemen ontstaan is het allereerst de taak van de leiding van de gemeente om tot een oplossing te komen. Indien de gemeenteleiding hiertoe niet in staat is kan de gemeente in vertrouwelijkheid om assistentie vragen aan de VPE. De VPE respecteert ten allen tijde de zelfstandigheid van de gemeente. b. Een verzoek om assistentie zal worden gericht aan het DB. Slechts voorgangers en/of oudsten kunnen een dergelijk verzoek doen. c. Het DB benoemt ad hoc een commissie van tenminste twee personen die het vertrouwen hebben van alle betrokken partijen, om de gemeente bij te staan. 5.2.2 Hulpverlening op initiatief van het AB Indien het AB op andere wijze kennis neemt van (vermoede) problemen in een aangesloten gemeente kan het AB zelf actie ondernemen naar het oudstenteam. Zij zal zich op de hoogte stellen van het waarheidsgehalte van de vermoedens, waarna deze in eigen kring worden weersproken of hulp wordt aangeboden. Ook in dezen respecteert de VPE de zelfstandigheid van de gemeente om zelf de problemen op te lossen of om elders hulp te zoeken. 5.2.3 Financiële consequenties Reiskosten die de commissieleden maken in verband met de hulpverlening aan een aangesloten gemeente worden aan de VPE vergoed tegen een door het AB vastgesteld tarief. Als tegemoetkoming in de overige onkosten en eventuele salariskosten wordt een door het AB vast te stellen tarief per dagdeel in rekening gebracht. 43 / 52 5.3 Dienstverlening buiten VPE 5.3.1 Voorwaarden Ook niet aangesloten gemeenten kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de VPE voor bemiddeling als hierboven omschreven. Indien de gemeente is aangesloten bij een ander landelijk kerkgenootschap dient dit te geschieden in overleg en met goedkeuring van dat kerkgenootschap. 5.3.2 Financiële consequenties Niet aangesloten gemeenten vergoeden de VPE een door het AB vast te stellen uurtarief plus reiskosten. Hoofdstuk 6: Bijzondere pastoraten en opdrachten 6.1. Categoriale zielszorg. Predikanten en voorgangers kunnen op voordracht van het AB door de AV worden benoemd voor het pastoraat in de categoriale zielszorg, mits zij aan de voorwaarden die aan een dergelijke functie zijn gesteld voldoen én zijn aangenomen door de betreffende instantie. Zij vergaderen tenminste éénmaal per jaar onder leiding van een daartoe aangewezen lid van het DB, en brengen aan het AB schriftelijk verslag uit van hun arbeid Hoofdstuk 7: Gedragscodes 7.1. Algemeen a. De VPE committeert zich als landelijk kerkgenootschap aan de Gedragscode voor gemeenten van het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Beweging in Nederland; b. Gedragscodes van derden waaraan de VPE zich committeert behoeven de goedkeuring van de AV. c. Eigen gedragscodes van de VPE behoeven eveneens de goedkeuring van de AV en zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met overeenkomstige landelijke gedragscodes. Hoofdstuk 8: Publicaties 8.1 Parakleet 8.1.1 Identiteit 44 / 52 Parakleet is een officieel orgaan van de VPE en stelt zich ten dienste van de gehele pinksterbeweging. 8.1.2 Doelgroep Parakleet is een kaderblad. Het richt zich op gemeentekader (o.a. voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders, pastorale werkers, kringleiders) en gemeenteleden die zich hiernaar uitstrekken; en tevens op werkers in met de identiteit van het blad verwante organisaties. 8.1.3 Doelstelling en uitwerking a. De doelstelling van het blad is: i. werkers toe te rusten tot dienstbetoon in Gods koninkrijk; ii. een forum te zijn waarop ontwikkelingen binnen de pinksterbeweging besproken en geanalyseerd kunnen worden; iii. te informeren over ontwikkelingen binnen de wereldwijde pinksterbeweging; iv. het werk van de VPE te bevorderen; v. details worden geregeld in de bladformule die tweejaarlijks door het AB wordt vastgesteld op voordracht van de redactie van Parakleet. b. De doelstelling wordt onder meer uitgewerkt door middel van: i. theologische en ethisch/pastorale bezinning, ii. studieartikelen, iii. praktische handreiking, iv. boekrecensies, v. nieuwsgaring, vi. interviews, enz. 8.1.4 Uitvoering Het blad verschijnt viermaal per jaar. De inhoud moet aansluiten bij de identiteit, doelgroep en doelstelling van het blad. De uitvoering berust bij de redactie. De redactie bestaat uit een eindredactie aangevuld met redactiemedewerkers. Tenminste viermaal per jaar worden redactievergaderingen gehouden. Alle redactieleden onderschrijven de geloofsbasis van de VPE. 8.1.5 Eindredactie a. de eindredactie bestaat uit een hoofdredacteur, een redactiesecretaris en overige eindredactieleden. De eindredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Opname van artikelen impliceert niet dat de eindredactie het volledig eens is met de inhoud of strekking van het artikel. Het betekent wel dat de eindredactie publicatie ervan verantwoord acht; 45 / 52 b. eindredactieleden worden aangesteld door het Algemeen Bestuur van de VPE in overleg met de zittende eindredactie. Leden van de eindredactie zijn persoonlijk of geassocieerd lid van de VPE of lid van een bij de VPE aangesloten gemeente; 8.1.6 Redactiemedewerkers Ter ondersteuning van de eindredactie stelt deze redactiemedewerkers aan. Redactiemedewerkers denken mee, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. 8.1.7 Hoofdredacteur De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie en zit de redactievergaderingen voor. De hoofdredacteur mag indien nodig tussentijds beslissingen nemen die op de volgende redactievergadering worden verantwoord. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het schrijven van een voorwoord. 8.1.8 Redactiesecretaris De redactiesecretaris onderhoudt de contacten met de drukker, met externe auteurs en overige correspondentie. In overleg met de hoofdredacteur doet de redactiesecretaris jaarlijks verslag aan de Algemene Vergadering van de VPE over de stand van zaken en het gevoerde beleid. 8.1.9 Financiën De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het blad berust bij de AV van de VPE. 8.2 VPE-contact 8.2.1 Identiteit VPE-contact is een contactblad dat twee maal per jaar verschijnt dat beoogt het contact tussen het bestuur en de leden en tussen de leden onderling te bevorderen. 8.2.2 Doelgroep Het blad richt zich op persoonlijke leden, leidinggevenden van de aangesloten gemeenten in de ruimste zin en op belangstellende leden van die gemeenten. 8.2.3 Doelstelling De doelstelling van het blad is de leden in de gelegenheid stellen de VPE en elkaar beter te leren kennen. De redactie tracht dit doel o.a. te bereiken door: a. Het informeren van de leden omtrent wat er in het AB en het DB omgaat; b. De Regio’s in de gelegenheid stellen elkaar onderling te informeren van wat er in de Regio omgaat; c. Het berichten over wetenswaardigheden vanuit de Afdelingen, de Werkgroepen en de Commissies; 46 / 52 d. De aangesloten gemeenten in de gelegenheid stellen landelijke bekendheid te geven aan bijzondere activiteiten en gebeurtenissen. 8.2.4 Redactie De redactie van VPE-contact bestaat uit tenminste drie personen die door het AB worden benoemd. 8.2.5 Financiën Het blad wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de VPE en wordt kosteloos verstrekt aan alle persoonlijke leden, aangesloten gemeenten en geassocieerde leden. 8.3 VPE-website 8.3.1 Identiteit De website van de VPE (www.vpe.nl) en gerelateerde domeinen verstrekken in de eerste plaats informatie over de VPE en daarnaast informatie over de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging in het algemeen. 8.3.2 Doelgroep De VPE-website richt zich primair op predikanten, gemeenteleiders en gemeenteleiders uit de achterban van de VPE en tevens potentiële leden. Een secundaire doelgroep bestaat uit de leden van de traditionele kerken en anderen die geïnteresseerd zijn in de Pinksterbeweging in Nederland. 8.3.3 Doelstelling en uitwerking De doelstellingen van de website zijn onder meer: i. het verstrekken van informatie over de VPE als kerkgenootschap; ii. het verstrekken van informatie over en verwijzen naar de bij de VPE aangesloten gemeenten; iii. het verstrekken van informatie over de werkgroepen en afdelingen van de VPE; iv. het aanbieden van materialen die van nut zijn voor de bediening van predikanten, andere geestelijk werkers en gemeenteleden; v. het inlichten over activiteiten die door de VPE worden georganiseerd of ondersteund; vi. het verspreiden van nieuws over de Pinksterbeweging in binnen- en buitenland. 8.3.4 Uitvoering De website wordt tenminste eenmaal per twee maanden bijgewerkt. De uitvoering berust bij de webredactie. 47 / 52 8.3.5 Webredactie De webredactie bestaat uit tenminste twee personen die door het AB worden benoemd. 8.3.6 Financiën De kosten van de website worden gedekt vanuit het PR fonds. Hoofdstuk 9: Samenwerkingsverbanden Zoals gesteld in Art.XII van de Statuten kan de AV op besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnenen buitenland. De aard en de vorm van het samenwerkingsverband wordt geregeld in een overeenkomst of een convenant met de betreffende organisatie. De VPE heeft samenwerkingsverbanden met de volgende organisaties: 9.1 Binnenslands a. Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging in Nederland. b. Evangelische Alliantie. c. Convenanten met andere organisaties: i. St. Opwekking, Putten, inzake Opwekking Magazine. ii. St. Nehemia, Heerhugowaard, inzake professionele pastorale hulpverlening. iii. Vrije Universiteit, Amsterdam, inzake de Leerstoel Pentecostalisme en Azusa Theologische Hogeschool. 9.2 Internationaal a. Assemblies of God USA; b. World Assemblies of God Fellowship; c. PEF Pentecostal European Fellowship; d. VVP Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Hoofdstuk 10: Diversen 10.1 Fusieregeling a. De AV kan op voorstel van het AB besluiten te fuseren met een met name te noemen kerkgenootschap in Nederland. Daartoe is een besluit vereist overeenkomstig art. XIII van de Statuten. b. Het voorgenomen besluit tot fusie zal, tezamen met de mededeling van de plaats waar het voorstel tot fusie, de nieuwe statuten van het kerkgenootschap 48 / 52 dat door de fusie ontstaat, alsmede de laatst vastgestelde jaarrekening ter inzage liggen, ten minste één maand voor het besluit tot fusie wordt genomen in een landelijk dagblad dienen te worden gepubliceerd. Bedoelde stukken zullen ter inzage liggen ten kantore van de VPE. c. Bezwaren kunnen binnen één maand na de datum van publicatie van het voornemen tot fusie bij het AB van de VPE worden ingediend. Tot fusie kan eerst dan worden besloten als voor eventueel ingediende bezwaren een regeling is getroffen en een eventueel daaruit voortvloeiende wijziging van het fusievoorstel is voorgelegd aan alle betrokkenen. d. De fusie is van kracht met ingang van de dag na die waarop de notariële akte van fusie en de statuten van het nieuwe kerkgenootschap is gepasseerd. 10.2 Register van besluiten Er zal een register van besluiten worden aangelegd, waarin alle besluiten van de VPE worden vastgelegd. De commissie voor de Statuten zal dit register raadplegen in die gevallen, waarin haar advies gevraagd wordt t.a.v. de voorstellen te doen aan de AV. 10.3 Statistisch overzicht De gemeenten zullen in december van ieder jaar een opgave verstrekken aan het AB van de stand van zaken van hun arbeid. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor het adresboek, waarin ook gegevens m.b.t. het ledental van de gemeenten en het aantal vaste bezoekers van de gemeentesamenkomsten worden opgenomen. De VPE zal voor dit doel opgave formulieren verstrekken. 49 / 52 Bijlage I - Aanbevelingen aan gemeenten A. Activiteiten van de VPE Van de gemeenten en andere leden wordt verwacht, dat zij alle steun zullen verlenen aan de activiteiten van de VPE. B. Statuten van plaatselijke gemeenten 1. De plaatselijke gemeenten wordt aanbevolen - indien dit bij de aanmelding als lid van de VPE nog niet is geschied - de statuten of leefregels van de gemeente bij notariële akte te laten vastleggen. Door de VPE worden conceptstatuten voor de plaatselijke gemeente beschikbaar gesteld. Ook kan de gemeente statuten ter beoordeling aan de commissie voor de Statuten doen toekomen. 2. Het verdient aanbeveling om in de statuten een clausule op te nemen waarin de gemeente zich verbindt om in situaties die dreigen vast te lopen de hulp in te roepen van de VPE zoals omschreven in par. 5.2 van het Huishoudelijk reglement van de VPE. 3. Tevens is het aan te raden om in de statuten een clausule op te nemen die bepaalt dat een voorganger van de gemeente geacht wordt persoonlijk lid te zijn van de VPE. Een dergelijke bepaling kan eventueel ook worden opgenomen in de aanstellingsbrief van de voorganger. C. Gescheiden personen De gemeenten wordt aanbevolen terughoudend te zijn met het aanstellen van personen als predikant-voorganger, dan wel oudste, die sedert hun bekering gescheiden zijn van de echt, of dat zijn geweest. Indien gewenst kan men hierover advies vragen van het AB. D. Overname gemeenteleden 1. Gemeenten behorende tot de VPE zullen geen leden overnemen van andere gemeenten, behorende tot de VPE, zonder overleg met het bestuur of de broederraad van de zustergemeente. 2. Ook indien er leden van andere kerkgenootschappen overkomen, wordt de leiding van de ontvangende gemeente met nadruk aangeraden - in overleg met de betrokkenen -daarover contact op te nemen met de voorganger van de gemeente die zij hebben verlaten. E. Relatie van Predikant-voorgangers met vroegere gemeente of arbeid Predikant-voorgangers die met emeritaat zijn of om andere redenen uit de gemeente zijn weggegaan (bijvoorbeeld door een beroep elders) wordt ten zeerste aangeraden om met hun vroegere gemeente of arbeid geen contact te onderhouden over de stand 50 / 52 van zaken na hun vertrek, de ontwikkeling van het werk e.d., buiten de huidige verantwoordelijke(n) om. F. Geruchten of klachten VPE-predikanten en -voorgangers zullen geen gehoor geven aan degenen, die ten onrechte kwaad gerucht verspreiden over collega’s. Gegronde, ernstige klachten over leven en/of bediening van andere predikant-voorgangers zullen zij ter kennis brengen aan het AB. G. Schadelijke acties In het algemeen wordt van de leden van de VPE verwacht dat zij zich onthouden van elke actie, die de VPE, haar organen, of de met haar verbonden gemeenten, zou kunnen schaden. 51 / 52 Bijlage II - Gedragscode voor Gemeenten GEDRAGSCODE VAN DE VERENIGING LANDELIJK PLATFORM VAN DE PINKSTEREN VOLLE EVANGELLEBEWEGING IN NEDERLAND OVERWEGING Het Nederlands kerkelijk erf is klein, en er zijn veel christelijke kerkgenootschappen en organisaties werkzaam. Er ontstaat soms verwarring of argwaan; er zijn ongelukken gebeurd, in de vorm van gemeentesplitsingen en dergelijke. Daardoor ontstaat schade, aan mensen en aan de Kerk van Jezus Christus als geheel. Het verdient aanbeveling afspraken te maken m.b.t. activiteiten, die door een kerk/gemeente, denominatie of organisatie georganiseerd worden en welke bedoeld zijn een groter bereik te hebben dan de eigen structuur. Als de doelgroep de onbekeerden betreft zijn er meestal geen problemen. Maar als medechristenen voor eigen evenementen worden uitgenodigd ligt het anders. Ook kunnen er problemen ontstaan in geval van externe bemiddeling bij moeilijkheden in een kerk/gemeente, bij het stichten van nieuwe kerken/gemeenten in een plaats ten opzichte van de bestaande kerken/gemeenten, bij negatieve mededelingen aan de media door christenen over medechristenen die in opspraak zijn geraakt, alsmede bij overgang van een lid van een kerk/gemeente, dat in onvrede vertrokken is, naar een andere kerk/gemeente. Het woord respect is hier een kernwoord. Voorkomen moet worden dat er gehandeld wordt met te weinig respect voor medechristenen. Aan de andere kant moet ervoor gewaakt worden dat er geen geest van controle ontstaat. In sommige landen zijn voorbeelden van kerken, die zich verzetten tegen alle activiteiten van andere kerkgenootschappen. Er moet een grote mate van vrijheid blijven bestaan om in het Nederlandse kerkelijke veld werkzaam te zijn. Indien christenen respect jegens elkaar in acht nemen wordt God verheerlijkt en zijn werk bevorderd. GEDRAGSCODE 1. De tot het Landelijk Platform behorende denominaties spreken zich ervoor uit zoveel mogelijk respect in acht te zullen nemen jegens andere christenen, christe- 52 / 52 lijke kerken/gemeenten, denominaties en organisaties en kunnen zonodig op hun gedrag op basis van de onderhavige gedragscode worden aangesproken. 2. Indien iemand die niet tot de eigen kerk/gemeente behoort, persoonlijk, hetzij mondeling of op andere wijze, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten, onderwijs of dienstverlening, zal de uitgenodigde persoon op enig moment worden gewezen op het belang zijn/haar eigen voorganger te informeren. 3. Ingeval een kerk/gemeente, behorend tot een denominatie, extern bemiddeling aanvraagt bij problemen, wordt allereerst getracht de leider(s) van de betrokken denominatie bij de bemiddeling te betrekken. 4. Indien beoogd wordt een kerk/gemeente te stichten zal eerst getSTATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Uitgave van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland Adres Hoofdstraat 51 3971 KB Driebergen-Rijsenburg Telefoon 085 488 1400 Bankrelatie Rabobank 13.08.79.452 IBAN NL37 RABO 013879452 BIC RABONL2U Email info@vpe.nl Internet www.vpe.nl 2 / 52 3 / 52 Inhoudsopgave STATUTEN ALGEMENE VERKLARING ................................................................................................................................... 6 Geloofsbelijdenis.......................................................................................................................................... 7 Artikel I: NAAM en PLAATS VAN VESTIGING.................................................................................................... 10 Artikel II: WEZEN en ORGANISATIE................................................................................................................. 10 Artikel III: GRONDSLAG en DOELSTELLING....................................................................................................... 10 Artikel IV: BEVOEGDHEDEN............................................................................................................................ 11 Artikel V: LIDMAATSCHAP ............................................................................................................................... 12 Artikel VI: ALGEMENE VERGADERING.............................................................................................................. 13 Artikel VII: BESTUUR........................................................................................................................................ 14 Artikel VIII: REGIO’S ......................................................................................................................................... 16 Artikel IX: GELDMIDDELEN............................................................................................................................... 17 Artikel X: REKENING EN VERANTWOORDING .................................................................................................. 17 Artikel XI: EINDE LIDMAATSCHAP, SCHORSING en ROYEMENT ....................................................................... 18 Artikel XII: SAMENWERKINGSVERBANDEN...................................................................................................... 19 Artikel XIII: WIJZIGING VAN STATUTEN, AANPASSING VAN DE GELOOFSBASIS, ONTBINDING, of FUSIE......... 19 Artikel XIV: VEREFFENING................................................................................................................................ 20 Artikel XV: HUISHOUDELIJK REGLEMENT......................................................................................................... 20 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Lidmaatschap.....................................................................................................................21 1.1 Gemeenten................................................................................................................................ 21 1.1.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 21 1.1.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 21 1.2 Persoonlijke leden...................................................................................................................... 22 1.2.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 22 1.2.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 23 1.2.3 Bewijs van erkenning ...................................................................................................... 23 1.3 Geassocieerde leden.................................................................................................................. 24 1.3.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap ......................................................... 24 1.3.2 Aanname procedure ....................................................................................................... 24 1.3.3 Omzetting geassocieerd lidmaatschap in persoonlijk lidmaatschap ............................... 25 1.4 Het aspirant-lidmaatschap........................................................................................................ 25 1.4.1 Algemeen........................................................................................................................ 25 1.4.2 Gemeenten met minder dan het vereiste minimum aantal leden .................................. 25 1.5 Bijdragen aan het landelijke werk van de VPE ........................................................................... 26 1.5.1 Hoogte van de bijdragen................................................................................................. 26 1.5.2 Speciale regelingen ......................................................................................................... 26 1.5.3 Dispensatie...................................................................................................................... 27 1.5.4 Beëindiging lidmaatschap wegens niet-bijdragen........................................................... 27 Hoofdstuk 2: Bestuur..............................................................................................................................27 2.1 Algemeen Bestuur..................................................................................................................... 27 2.2 Dagelijks Bestuur ....................................................................................................................... 27 2.2.1 Verkiezingsprocedure...................................................................................................... 27 2.2.2 Taakomschrijving Dagelijks Bestuur................................................................................ 28 2.2.3 Afvloeiingsregeling voor bezoldigde leden van het DB. .................................................. 29 2.2.4 Overige bepalingen ......................................................................................................... 29 4 / 52 Hoofdstuk 3: Regio’s...............................................................................................................................30 3.1 Doelstellingen, taken en bevoegdheden.................................................................................... 30 3.1.1 Onderlinge eenheid:........................................................................................................ 30 3.1.2 Samenwerking:................................................................................................................ 30 3.1.3 Toerusting: ...................................................................................................................... 30 3.1.4 Bevoegdheden ................................................................................................................ 31 3.2 Geografische indeling van de Regio’s......................................................................................... 31 3.2.1 VPE-Regio Noord............................................................................................................. 31 3.2.2 VPE-Regio Noordwest ..................................................................................................... 31 3.2.3 VPE-Regio Zuidwest......................................................................................................... 31 3.2.4 VPE-Regio Midden........................................................................................................... 31 3.2.5 VPE-Regio Oost ............................................................................................................... 32 3.2.6 VPE-Regio Zuid ................................................................................................................ 32 3.3 Regiobestuur.............................................................................................................................. 32 3.3.1 Verkiezing en samenstelling............................................................................................ 32 3.3.2 Verkiezing van Regiobestuurders.................................................................................... 33 3.3.3 Bevoegdheden ................................................................................................................ 33 3.3.4 Taakomschrijvingen ........................................................................................................ 33 3.3.5 Aanbevelingen voor bestuursvergaderingen: ................................................................. 34 3.3.6 VPE-Regiobedienigen ...................................................................................................... 34 3.4 Financiën.................................................................................................................................... 35 3.4.1 Budget............................................................................................................................. 35 3.4.2 Financiële verantwoording.............................................................................................. 35 3.5 Buitengewone Regio’s ............................................................................................................... 35 Hoofdstuk 4: Commissies, fondsen, werkgroepen en afdelingen..............................................................35 4.1. Definities.................................................................................................................................... 35 4.1.1 Commissie en vertegenwoordiging................................................................................. 35 4.1.2 Fonds............................................................................................................................... 35 4.1.3 Werkgroep ...................................................................................................................... 35 4.1.4 Afdeling........................................................................................................................... 36 4.2 Commissies en vertegenwoordigingen ...................................................................................... 36 4.2.1 Commissie voor het beroepingswerk.............................................................................. 36 4.2.2 Commissie voor de financiën .......................................................................................... 37 4.2.3 Commissie voor de statuten............................................................................................ 37 4.2.4 Vertegenwoordigingen.................................................................................................... 38 4.3. Fondsen.............................................................................................................................................. 38 4.3.1 Het Eigen Fonds .............................................................................................................. 38 4.3.2 Het Verwoert PR-fonds ................................................................................................... 38 4.3.3 Het Noodfonds Fulltimers............................................................................................... 39 4.3.4 VPE-noodhulpfonds ........................................................................................................ 39 4.3.5 Fonds bijzondere leerstoel Pentecostalisme................................................................... 39 4.4 Werkgroepen............................................................................................................................. 39 4.4.1 Werkgroep voor gemeentestichting ............................................................................... 39 4.4.2 Werkbegeleiding ............................................................................................................. 40 4.4.3 Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen.................................................................... 40 4.4.4 Gesprek met de kerken ................................................................................................... 40 4.5 Afdelingen................................................................................................................................. 40 4.5.1 Algemeen:....................................................................................................................... 40 4.5.2 Azusa Theologische Hogeschool...................................................................................... 41 4.5.3 VPE-beheer ..................................................................................................................... 41 4.5.4 Overige Afdelingen:......................................................................................................... 41 5 / 52 Hoofdstuk 5: Landelijk servicecentrum en hulp aan gemeenten ..............................................................42 5.1 Kantoor..................................................................................................................................... 42 5.2 Hulpverlening binnen VPE......................................................................................................... 42 5.2.1 Hulpverlening op verzoek................................................................................................ 42 5.2.2 Hulpverlening op initiatief van het AB............................................................................. 42 5.2.3 Financiële consequenties................................................................................................ 42 5.3 Dienstverlening buiten VPE....................................................................................................... 43 5.3.1 Voorwaarden .................................................................................................................. 43 5.3.2 Financiële consequenties................................................................................................ 43 Hoofdstuk 6: Bijzondere pastoraten en opdrachten.................................................................................43 6.1. Categoriale zielszorg........................................................................................................................... 43 Hoofdstuk 7: Gedragscodes.....................................................................................................................43 7.1. Algemeen ........................................................................................................................................... 43 8.1 Parakleet................................................................................................................................... 43 8.1.1 Identiteit ......................................................................................................................... 43 8.1.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 44 8.1.3 Doelstelling en uitwerking............................................................................................... 44 8.1.4 Uitvoering ....................................................................................................................... 44 8.1.5 Eindredactie .................................................................................................................... 44 8.1.6 Redactiemedewerkers .................................................................................................... 45 8.1.7 Hoofdredacteur............................................................................................................... 45 8.1.8 Redactiesecretaris.......................................................................................................... 45 8.1.9 Financiën......................................................................................................................... 45 8.2 VPE-contact................................................................................................................................ 45 8.2.1 Identiteit ......................................................................................................................... 45 8.2.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 45 8.2.3 Doelstelling ..................................................................................................................... 45 8.2.4 Redactie .......................................................................................................................... 46 8.2.5 Financiën......................................................................................................................... 46 8.3 VPE-website .............................................................................................................................. 46 8.3.1 Identiteit ......................................................................................................................... 46 8.3.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 46 8.3.3 Doelstelling en uitwerking............................................................................................... 46 8.3.4 Uitvoering ....................................................................................................................... 46 8.3.5 Webredactie.................................................................................................................... 47 8.3.6 Financiën......................................................................................................................... 47 Hoofdstuk 9: Samenwerkingsverbanden .................................................................................................47 9.1 Binnenslands............................................................................................................................. 47 9.2 Internationaal ........................................................................................................................... 47 Hoofdstuk 10: Diversen...........................................................................................................................47 10.1 Fusieregeling.............................................................................................................................. 47 10.2 Register van besluiten................................................................................................................ 48 10.3 Statistisch overzicht.............................................................................................................. 48 BIJLAGEN Bijlage I - Aanbevelingen aan gemeenten.................................................................................................49 Bijlage II - Gedragscode voor Gemeenten.................................................................................................51 6 / 52 S T A T U T E N VAN DE VERENIGDE PINKSTEREN EVANGELIEGEMEENTEN ALGEMENE VERKLARING In aanmerking nemende dat het de uitdrukkelijke bedoeling van God, onze Hemelse Vader, is om zich uit de wereld een volk te roepen, dat het Lichaam van Jezus Christus zal vormen, - de Gemeente gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, en waarvan Jezus Christus zelf het hoofd en de hoeksteen is; Voorts in aanmerking nemende dat aan de leden van het Lichaam, de Gemeente, is voorgeschreven geregeld bijeen te komen voor aanbidding, het tot zich nemen van het Woord van God, het deel hebben aan de instellingen van de Heer, de geestelijke gemeenschap van de gelovigen, het deel hebben aan de bediening van de Gemeente in de wereld; het deel hebben aan de beoefening van die geestelijke gaven en bedieningen, welke aan de Gemeente geschonken zijn; Voorts in aanmerking nemende dat de oorspronkelijke christelijke gemeenten plaatselijk bijeenkwamen als een lichaam van wedergeboren en met de Geest vervulde zijnde gelovigen; Besluiten wij één kerkgenootschap te vormen, zijnde een gemeenschap van plaatselijke Pinkster- en (Volle) Evangeliegemeenten in Nederland, onder de naam de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, dat zich verbindt om het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken in woord, geschrift en daad onder de leiding van de Heilige Geest. 7 / 52 Wij verbinden ons op basis van ons gezamenlijk geloof, zoals hieronder verwoord: Geloofsbelijdenis Inleiding Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer. Artikel 1 - God, zijn wezen Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden. Artikel 2 - Jezus Christus, zijn persoon Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Artikel 3 - Jezus Christus, zijn werk Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij de werken van de duivel verbroken en voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. 8 / 52 Artikel 4 - De Heilige Geest, zijn persoon en werk Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld. Artikel 5 - Openbaring en Heilige Schrift Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven. Artikel 6 - De mens Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus. Artikel 7 - Het reddingsplan van God Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God. Artikel 8 - De Gemeente Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren,. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen. Artikel 9 - De opdracht van de Gemeente Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle 9 / 52 volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. Artikel 10 - Doop en Avondmaal Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok. Artikel 11 - Doop in de Heilige Geest - Uitingen van de Geest Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen. Artikel 12 - Toekomstverwachting Wij geloven in de zichtbare terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan. Slotverklaring en oproep Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drie-enige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt. 10 / 52 Artikel I: NAAM en PLAATS VAN VESTIGING 1. Het kerkgenootschap draagt de naam “Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten”, hierna te noemen: de VPE. 2. Het kerkgenootschap is een rechtspersoon naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Het kerkgenootschap is statutair gevestigd te Utrecht. 4. Het kerkgenootschap is de voortzetting, na fusie, van de “Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland”, statutair gevestigd te Doorn, en het “Kerkgenootschap van Volle Evangelie Gemeenten Nederland”, statutair gevestigd te Hilversum. Artikel II: WEZEN en ORGANISATIE 1. De VPE is een gemeenschap waarin plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden, te weten: voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers elkaar ontmoeten en samenwerken op landelijk en regionaal niveau. 2. Ontmoeting en samenwerking op regionaal niveau vinden plaats binnen door de Algemene Vergadering vastgestelde Regio’s. 3. Verder kent de VPE instituten, organisaties voor onderwijs, hulpverlening en dergelijke. Deze kunnen stichting of vereniging zijn en worden dan in deze statuten steeds met de term “Afdelingen” aangeduid. Deze Afdelingen zijn -binnen de algemene beleidslijnen bepaald door de VPE - zelf verantwoordelijk voor hun beleid, doch leggen daarvan wel verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering. Overige instituten en organisaties worden “Werkgroepen” genoemd en vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Artikel III: GRONDSLAG en DOELSTELLING 1. Grondslag De grondslag van het kerkgenootschap is het gemeenschappelijk geloof in het Woord van God, de Bijbel en de erkenning daarvan als absolute richtlijn voor het persoonlijke en gemeentelijke geloof en leven. De geloofsbasis, zoals verwoord in de algemene verklaring is een beknopte weergave van het belijden van de VPE. 11 / 52 2. Doelstelling 2.1 De VPE stelt zich ten doel de voorwaarden te scheppen en te handhaven waaronder plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden elkaar regionaal en landelijk kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken om zo beter gestalte te kunnen geven aan de bijbelse opdracht om het Evangelie te verkondigen. 2.2 De VPE stelt zich ten doel om de leden te dienen, onder meer door het scheppen van ondersteunende organen, zoals Afdelingen, Werkgroepen, Regio’s en dergelijke, die hen met raad en daad kunnen bijstaan. 2.3 De VPE stelt zich ten doel om de aangesloten gemeenten en persoonlijke leden te vertegenwoordigen bij de overheid en bij organisaties in binnen- en buitenland. 2.4 De VPE wil deze doelstellingen bereiken zonder inbreuk te maken op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten. Artikel IV: BEVOEGDHEDEN Aan de VPE komen de volgende bevoegdheden toe: 1. Het vaststellen van een geloofsbasis waaraan de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden zich door hun lidmaatschap gebonden verklaren; 2. Het aanmoedigen en bevorderen van zending en evangelisatie; 3. Het toetsen van leringen, methoden en gedragingen aan de Bijbel, het Woord van God, de uiteindelijke norm voor geloof en leven van de VPE, alsmede hetafwijzen van onbijbelse leringen, methoden en gedragingen; 4. Het verstrekken van licenties en erkenningen aan voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers; 5. Het bevorderen van de eenheid met andere gelijkgezinde kerkgenootschappen; 6. Het oprichten en instandhouden van zodanige werkgroepen, instituten en dergelijke als noodzakelijk zijn voor de verbreiding van het Evangelie en het werk van de VPE; 7. Het recht goederen te verwerven en verplichtingen aan te gaan, in zoverre zulks nodig is voor de voortgang van het werk van de VPE. 12 / 52 Artikel V: LIDMAATSCHAP 1. Lidmaatschap 1.1 Het lidmaatschap van de VPE staat open voor plaatselijke gemeenten en voor hun voorgangers, alsmede voor predikanten, zendelingen, evangelisten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening. Voor alle leden geldt, dat zij zich op dezelfde grondslag stellen, de geloofsbasis en de doelstellingen onderschrijven, en bereid zijn te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt. 1.2 Voorafgaande aan het lidmaatschap als hieronder omschreven zal in het algemeen een periode van aspirant lidmaatschap van kracht zijn. De voorwaarden voor dit aspirant-lidmaatschap worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement. 2. Leden van de VPE zijn: 2.1 Plaatselijke gemeenten die als lid door het Algemene Bestuur en de Ledenvergadering van de Regio waartoe zij behoren aanvaard zijn. Om als lid aanvaard te worden dient de gemeente ten minste twintig gemeenteleden te hebben. Onder gemeenteleden worden in dit verband verstaan al diegenen, die toegang hebben tot de ledenvergadering van de gemeente en geacht kunnen worden medeverantwoordelijkheid te dragen. De gemeente zal haar voorganger of leidende oudste, als deze nog geen persoonlijk lid van de VPE is, wijzen op de mogelijkheid en het belang van toetreding tot de VPE als persoonlijk lid. 2.2 Persoonlijke leden, waaronder zijn te verstaan: 2.2.1 Voorgangers van aangesloten gemeenten, predikanten in buitengewone dienst, predikanten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening, zoals evangelisten, leraren, zendelingen en pastorale werkers/hulpverleners, die als lid door het Algemeen Bestuur en de Ledenvergadering van Regio waartoe zij behoren zijn aanvaard. 2.2.2 Personen die in verband met hun bijzondere functie op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd tot het lidmaatschap en dit hebben aanvaard. 2.3 Geassocieerde leden, zonder stemrecht. 2.3.1 Personen die de functies van jeugdleider, leider van het muziekteam, bijbelkringleider, coördinator van het kinderwerk en dergelijke bekleden, of die werkzaam zijn in administratieve functies ten behoeve van de VPE of haar Afdelingen, Werkgroepen, Regio’s kunnen door het Algemeen Bestuur als geassocieerd lid zonder stemrecht, worden toegelaten. 13 / 52 3. Voorwaarden voor het lidmaatschap en bijdragen 3.1 Nadere voorwaarden voor het lidmaatschap worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement 3.2 De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen aan de VPE wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Artikel VI: ALGEMENE VERGADERING 1. Afvaardiging 1.1 De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de aangesloten plaatselijke gemeenten en uit de persoonlijke leden. Het aantal stemgerechtigde afgevaardigden per aangesloten gemeente is afhankelijk van het aantal leden van die gemeente telt per 31 december van het voorgaande kalender jaar: - minder dan 150 leden 2 afgevaardigden; - 150, doch minder dan 500 leden 3 afgevaardigden; - meer dan 500 leden 4 afgevaardigden. 1.2 Persoonlijke leden kunnen aan de Algemene Vergadering deelnemen, hetzij als persoonlijk lid, hetzij als afgevaardigde van de gemeente waartoe zij behoren, maar niet als beide. 2. Bijeenroeping 2.1 De Algemene Vergadering komt tenminste een maal per jaar bijeen, bij voorkeur in het najaar. Verder kan een Algemene Vergadering worden gehouden zo dikwijls als het Algemeen Bestuur dit wenselijk oordeelt. 2.2 Het Algemeen Bestuur zorgt voor de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De oproeping geschiedt schriftelijk en met in achtneming van een termijn van tenminste vier weken en met toezending van een agenda en alle op de vergadering betrekking hebbende stukken. 2.3 Voorts is op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de gemeenten aangevuld met 10% van de persoonlijke leden, het Algemeen Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering binnen een termijn van vier weken. 2.4 Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De oproeping geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een termijn van vier weken en met toezending van alle op de vergadering betrekking hebbende stukken. 14 / 52 3. Toegang en besluitvorming 3.1 Afgevaardigden van plaatselijke gemeenten, persoonlijke leden en geassocieerde leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Over de toegang van andere personen beslist het Dagelijks Bestuur. 3.2 In de Algemene Vergadering heeft iedere afgevaardigde van een plaatselijke gemeente en ieder persoonlijk lid één stem. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden der uitgebrachte stemmen van de op het moment van de stemming aanwezige stemgerechtigden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 3.3 Stemmen over personen geschiedt ofwel schriftelijk bij ongetekende, gesloten briefjes, ofwel per acclamatie, indien de Algemene Vergadering stemming gezien de uitslag van de nominatieronde overbodig acht. Stemmen over zaken geschiedt bij acclamatie tenzij door tenminste drie stemgerechtigde personen om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd. 3.4 Het op de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan heeft een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel VII: BESTUUR 1. De VPE kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur. 2. Algemeen Bestuur: 2.1 Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de Regiovoorzitters, de directeur van Azusa Theologische Hogeschool. Verder kan het Algemeen Bestuur besluiten de vertegenwoordiger van de Assemblies of God Field Fellowship in the Netherlands uit te nodigen om in het Algemeen Bestuur zitting te hebben. 2.2 Tot lid van het Algemeen Bestuur kunnen benoemd worden persoonlijke leden, die: - lid zijn in de zin van artikel. V, lid 2.2; - voldoende ervaring en bekwaamheid hebben; - aan hun verplichtingen jegens de VPE voldoen. 15 / 52 2.3 Bevoegdheden 2.3.1 Het Algemeen Bestuur is belast met het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Vergadering en legt aan de Algemene Vergadering verantwoording af over het door hem gevoerde beleid. 2.3.2 In afwachting van een eventueel door de Algemene Vergadering op te leggen tuchtmaatregel is het Algemeen Bestuur bevoegd een lid te schorsen in overeenstemming met artikel XI, lid 3. 3. Dagelijks Bestuur: 3.1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld. Het kent de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester. 3.2 De benoeming tot of het ontslag als lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt door de Algemene Vergadering. Alle leden worden benoemd voor een periode van telkens vier jaar. D.B.-leden die niet in functie zijn gekozen kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. In functie gekozen leden van het DB kunnen onbeperkt worden herkozen. Aftreden gebeurt volgens een door het Dagelijks Bestuur op te stellen rooster, zodanig dat nooit meer dan de helft van de bestuursleden tegelijkertijd kan aftreden Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van hun voorganger. 3.3 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene Vergadering in functie benoemd. De leden van het Dagelijks Bestuur verdelen onderling de overige functies, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet tevens als tweede penningmeester kunnen fungeren. 3.4 Kandidaten voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur worden gesteld door de Algemene Vergadering. Daarnaast kan ook het Algemeen Bestuur kandidaten stellen voor de in functie te benoemen leden van het Dagelijks Bestuur. 3.5 Indien een in functie gekozen lid van het Dagelijks Bestuur aftreedt of niet wordt herbenoemd, dan blijft deze tot maximaal zes maanden na de verkiezing van de opvolger in functie, waarna de laatste de taak overneemt. Het Algemeen Bestuur beslist over het feitelijke moment van aftreden. 3.6 Bevoegdheden 3.6.1 Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de lopende zaken in de VPE en is belast met het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Vergadering en van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 16 / 52 4. De VPE wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur. Artikel VIII: REGIO’S 1. De VPE kent een aantal Regio’s, waarvan het aantal, alsmede de grenzen door de Algemene Vergadering worden vastgesteld. Zij hebben tot doel het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen de leden. De Regio’s hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. 2. Regiovoorzitters worden - na goedkeuring van de door de Regio opgestelde kandidatenlijst door het Algemeen Bestuur - gekozen door de Regiovergadering, welke bestaat uit de persoonlijke leden en de afgevaardigden van de aangesloten gemeenten in de betreffende Regio. 3. Regio Bestuur 3.1 Elke Regio heeft een Regio Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden -te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester - en uit ten hoogste zeven leden. 3.2 Leden van het Regio Bestuur worden telkens voor een periode van twee jaar benoemd en zijn ten hoogste twee maal herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 3.3 Verkiezing van de leden van het Regio Bestuur geschiedt door de Regiovergadering. Op de Regiovoorzitter is het bepaalde in artikel VII lid 2.2 van toepassing. 4. Bevoegdheden 4.1 De Regio’s voeren het algemeen beleid van de VPE uit; 4.2 De Regio’s adviseren het Algemeen Bestuur omtrent het toelaten van gemeenten en personen tot het lidmaatschap; 4.3 Het Regio Bestuur legt jaarlijks rekening en verantwoording af van haar werkzaamheden en financieel beleid aan de Regiovergadering en aan het Algemeen Bestuur. 5. Het in deze statuten bepaalde over de vergaderorde in de Algemene Vergadering is ook van toepassing op de Regiovergadering. 17 / 52 Artikel IX: GELDMIDDELEN 1. De geldmiddelen van de VPE bestaan uit: 1.1 de lidmaatschapsbijdragen van de aangesloten gemeenten, persoonlijke leden en geassocieerde leden; 1.2 de netto-opbrengst van activiteiten; 1.3 schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige baten. 2. Erfstellingen kunnen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 3. Het Dagelijks Bestuur heeft het recht om schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke te weigeren. Artikel X: REKENING EN VERANTWOORDING 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het Dagelijks Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de VPE zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Op de Algemene Vergadering voorafgaand aan het boekjaar dient het Algemeen Bestuur een begroting in ter vaststelling door de Algemene Vergadering. 3. Het Algemeen Bestuur brengt op de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Door middel van goedkeuring van dit verslag door de Algemene Vergadering wordt het Algemeen Bestuur gedechargeerd. 4. De Algemene Vergadering benoemt om de twee jaar uit haar midden een Commissie voor de Financiën, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Algemeen Bestuur. De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 5. Het Algemeen Bestuur is verplicht aan de Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar inzage van de boeken en bescheiden van de VPE te geven. 18 / 52 6. Het Algemeen Bestuur is verplicht de in lid 2 en lid 3 bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. 7. De Afdelingen en Werkgroepen als bedoeld in artikel II lid 3 leggen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk rekening en verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering van het door hen gevoerde beleid. Het Algemeen Bestuur brengt de verslagen ter kennis van de Algemene Vergadering. Artikel XI: EINDE LIDMAATSCHAP, SCHORSING en ROYEMENT 1. Het lidmaatschap voor aangesloten gemeenten eindigt: 1.1 Door bedanken; 1.2 Door opheffing van de gemeente; 1.3 Door opzegging van de kant van de VPE, indien de lidmaatschapsbijdragen gedurende een periode van twee jaar niet zijn voldaan zonder dat hiervoor door het DB ontheffing is verleend; 1.4 Door royement. 2. Het lidmaatschap voor persoonlijke en geassocieerde leden eindigt: 2.1 Door bedanken; 2.2 Door overlijden; 2.3 Door opzegging van de kant van de VPE, indien de lidmaatschapsbijdragen gedurende een periode van twee jaar niet zijn voldaan zonder dat hiervoor door het DB ontheffing is verleend; 2.4 Door royement. 3. Schorsing en Royement 3.1 Het Algemeen Bestuur kan, onder voorbehoud van bevestiging door de Algemene Vergadering, tot royement besluiten in de navolgende gevallen: 3.1.1 Indien in de gemeente als regel onbijbelse leringen worden verkondigd, die strijdig zijn met de geloofsbasis van de VPE, of indien de gemeente handelt in strijd met de belangen van de VPE. 3.1.2 Indien het persoonlijk of geassocieerd lid als regel onbijbelse leringen verkondigt of indien zijn of haar levenswandel onbetamelijk moet worden geacht, of indien hij of zij in strijd met de belangen van de VPE handelt. 3.2 In afwachting van de bevestiging van het besluit tot royement door de Algemene Vergadering is het Algemeen Bestuur bevoegd een lid te schorsen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. 19 / 52 3.3 Een besluit tot royement kan pas worden genomen nadat de betrokken gemeente of het lid in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering van het de Algemeen Bestuur mondeling te verantwoorden, of haar/zijn standpunt schriftelijk uiteen te zetten. 3.4 In de periode tussen het besluit tot royement door het Algemeen Bestuur en de daaropvolgende Algemene Vergadering is de betrokken gemeente, het persoonlijk of het geassocieerd lid geschorst. 3.5 Geschorste leden hebben geen stemrecht, noch het recht om het lidmaatschap van de VPE te beëindigen en kunnen worden uitgesloten van toegang tot de Algemene Vergadering. Een bestuurslid dat geschorst of geroyeerd wordt, wordt ontheven van zijn/haar bestuurstaak. 3.6 Tegen het besluit tot royement door het Algemeen Bestuur kan de betrokken gemeente, het betrokken persoonlijke of geassocieerde lid bij de Algemene Vergadering in beroep gaan. De procedure van beroep wordt in het Huishoudelijk Reglement nader uitgewerkt. Artikel XII: SAMENWERKINGSVERBANDEN 1. De VPE heeft een samenwerkingsverband met haar zusterkerk, de “Assemblies of God”, Springfield, Missouri, Verenigde Staten van Amerika. 2. De Algemene Vergadering kan besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnen- en buitenland. Artikel XIII: WIJZIGING VAN STATUTEN, AANPASSING VAN DE GELOOFSBASIS, ONTBINDING, of FUSIE 1. Wijziging van deze statuten, aanpassing van de geloofsbasis, of het besluit tot ontbinding van de VPE of fusie met een ander kerkgenootschap, kan alleen geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met tenminste drie/vierde meerderheid van stemmen, in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde gemeenten (met tenminste 1 afgevaardigde per gemeente) vertegenwoordigd zijn, alsmede de helft van de persoonlijke leden - voor zo ver domicilie houdend in Nederland -aanwezig zijn. 2. Indien in de in het vorige lid bedoelde vergadering niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, dan roept het Algemeen Bestuur een tweede vergadering bijeen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vijf weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezige 20 / 52 stemgerechtigde leden, over de voorstellen zoals die in de eerste vergadering aan de orde waren, een besluit kan worden genomen, mits met tenminste drievierde meerderheid van stemmen. 3. De procedure die dient te worden gevolgd indien er sprake is van fusie met een ander kerkgenootschap wordt in het Huishoudelijk reglement nader uitgewerkt. 4. De statutenwijziging treedt in werking nadat deze notarieel is gepasseerd. Artikel XIV: VEREFFENING Bij ontbinding van de VPE geschiedt de vereffening door het Algemeen Bestuur. Het besluit tot ontbinding zal tevens moeten inhouden in welke verhouding een eventueel batig saldo na vereffening zal worden verdeeld en uitgekeerd aan instellingen met een gelijk of gelijksoortig doel als dat van de VPE. Het batig saldo kan in geen geval worden uitgekeerd aan de leden. Artikel XV: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Al hetgeen met betrekking tot de belangen, de structuur, de werkzaamheden van de VPE verder regeling behoeft, wordt nader bepaald in een Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 21 / 52 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN (concept)VERSIE 4.1 – september 2003 Hoofdstuk 1: Lidmaatschap In aanvulling op het in Artikel V van de statuten aangaande het lidmaatschap gestelde, geldt het volgende: 1.1 Gemeenten 1.1.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Gemeenten die in aanmerking wensen te komen voor het lidmaatschap dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. De gemeente stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de 15 algemene verklaring van de statuten. b. De gemeente stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. c. Indien de gemeente verbonden is of verbonden is geweest met een ander kerkgenootschap staat zij het Dagelijks Bestuur van de VPE (hierna DB) of het Regiobestuur toe om contact op te nemen met het bestuur van het andere kerkgenootschap. Voordat de gemeente wordt toegelaten tot het volledige lidmaatschap van de VPE, zal zij het lidmaatschap van het andere kerkgenootschap beeindigen. d. De gemeente zal in het geval dat zich een bestuurlijke crisis of een andere calamiteit in de gemeente voordoet, het DB, alsmede het Regiobestuur op de hoogte stellen. In overleg kan zo nodig vanuit de VPE hulp worden geboden. 1.1.2 Aanname procedure De aanname procedure verloopt voor gemeenten als volgt: a. Kandidaat leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor ter bespreking in het Algemeen Bestuur (hierna AB). b. Dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van de VPE-voorzitter of diens plaatsvervanger en de Regiovoorzitter met het bestuur van de gemeente. c. Bij een positieve uitkomst van a (en - eventueel - b) neemt het AB de gemeente aan als aspirant lid. 22 / 52 d. Op de eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerste daarop volgende Algemene Vergadering (hierna AV) wordt het aspirant-lid aan de overige leden voorgesteld. e. Na ca. acht maanden zal de Regiovergadering een besluit nemen om de kandidaat voor te dragen voor het volledige lidmaatschap. Een voorstel hiertoe zal worden opgenomen in de uitnodiging voor de betreffende bijeenkomst, waarbij de leden in de gelegenheid gesteld worden eventuele bezwaren van tevoren schriftelijk bekend te maken bij het Regiobestuur. Indien vóór de bijeenkomst geen gegronde bezwaren worden ingediend wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. f. Op voordracht van de Regiovergadering neemt het AB het besluit de aspirant als volledig lid te aanvaarden. 1.2 Persoonlijke leden 1.2.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Personen die in aanmerking wensen te komen voor het lidmaatschap en voor erkenning van de bediening waarin zij staan (predikant-voorgangers, predikanten, zendelingen, evangelisten, bijbelleraren, pastoraal werkers en pastoraal therapeuten), dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. Het kandidaat-lid stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de algemene verklaring van de statuten. b. Het kandidaat lid stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. c. Als aanvullende voorwaarden gelden: i. Een grondige kennis van het Woord van God, alsmede de erkenning dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven; ii. actief lid zijn van een plaatselijke gemeente, bij voorkeur aangesloten bij de VPE; iii. een goed getuigenis aangaande zijn/haar levenswandel; iv. gedoopt zijn in water (door onderdompeling) na belijdenis van geloof. v. gedoopt zijn in de Heilige Geest; vi. roeping te hebben om het Evangelie te prediken, of om de gemeente te dienen in een van de andere hierboven genoemde bedieningen; vii. worden aanbevolen door twee collegae. d. Van een kandidaat-lid dat is erkend als predikant bij een ander kerkgenootschap wordt als regel verwacht dat hij/zij tijdens de aspirant-fase afstand zal doen van zijn/haar erkenning bij het andere kerkgenootschap. Het kandidaat-lid staat het DB van de VPE of het Regiobestuur toe om contact op te nemen met het kerkgenootschap waarvan hij/zij lid was. Personen die werkzaam zijn bij een ander kerkgenootschap kunnen alleen lid worden van de VPE met toestemming van 23 / 52 de instantie waarbij zij werkzaam zijn. Het AB kan besluiten om van deze regel in bepaalde gevallen af te wijken met goedkeuring achteraf van de AV. Toetsing van deze punten valt onder de verantwoordelijkheid van het Regiobestuur en zal plaatsvinden voordat aspirant-leden tot het lidmaatschap kunnen worden toegelaten. In geval van twijfel kan het Regiobestuur het AB adviseren het aspirant lidmaatschap met maximaal een jaar te verlengen en aan het AB een verzoek richten om namens de Regio te toetsen. 1.2.2 Aanname procedure De aanname procedure voor persoonlijke leden verloopt als volgt: a. kandidaat-leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor. b. na ontvangst van het aanmeldingsformulier worden er referentieformulieren verzonden naar de twee adressen die op het aanmeldingsformulier werden opgegeven. c. nadat ook de referentieformulieren op kantoor zijn binnengekomen, wordt de aanvraag ter bespreking in het AB gebracht. d. dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van VPE-voorzitter (of diens plaatsvervanger) en Regiovoorzitter met het kandidaat-lid. e. Bij een positieve uitkomst van c (en - eventueel ‘d’) neemt het AB de kandidaat aan als aspirant persoonlijk lid. f. op de eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerstvolgende AV wordt het aspirant-lid voorgesteld. g. na ca. acht maanden zal de Regiovergadering een besluit nemen om de kandidaat voor te dragen voor het volledige lidmaatschap. Een voorstel hiertoe zal worden opgenomen in de uitnodiging voor de betreffende bijeenkomst, waarbij de leden in de gelegenheid gesteld worden eventuele bezwaren van tevoren schriftelijk bekend te maken bij het Regiobestuur. Indien vóór de bijeenkomst geen gegronde bezwaren worden ingediend wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. h. op voordracht van de Regiovergadering neemt het AB het besluit de aspirant als volledig lid te aanvaarden. 1.2.3 Bewijs van erkenning a. Het DB verstrekt aan persoonlijke leden, nadat zij door de Regio als lid zijn aanvaard, een bewijs van erkenning als predikant-voorganger, predikant, zendeling, evangelist, bijbelleraar, pastoraal werker of pastoraal therapeut. b. Dit bewijs dient te zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de VPE. c. Een bewijs van erkenning wordt telkens verstrekt voor een periode van drie jaar. Verlenging geschiedt eerst nadat betrokkene op het aanvraagformulier 24 / 52 voor verlenging van de erkenning heeft aangegeven de voorwaarden voor het lidmaatschap van de VPE nog steeds te kunnen onderschrijven. 1.3 Geassocieerde leden 1.3.1 Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap Het geassocieerde lidmaatschap staat open voor personen die actief zijn in de functies van jeugdleider, leider van het muziekteam, bijbelkringleider, coördinator van het kinderwerk en dergelijke, of die werkzaam zijn in administratieve functies ten behoeve van de VPE of een van haar afdelingen, of in de zending, maar die deze taken niet onder eigen verantwoordelijkheid als een zelfstandige bediening uitoefenen. Verder staat het geassocieerde lidmaatschap open voor ouderejaars studenten aan theologische opleidingen op hbo- en universitair niveau, die zich op een zelfstandige bediening voorbereiden. Personen die in aanmerking wensen te komen voor het geassocieerd lidmaatschap dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. De kandidaat voor het geassocieerde lidmaatschap stemt in met de geloofsbasis van de VPE, zoals vervat in de algemene verklaring van de statuten. Mocht hij/zij op een enkel punt een voorbehoud willen maken, dan dient dat in een bijlage bij het aanmeldingsformulier te worden uiteengezet en gemotiveerd. b. Als lid zal hij/zij zorgdragen voor afdracht van de financiële bijdrage, en voor regelmatige deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten. c. Als aanvullende voorwaarden gelden: i. Liefde voor het Woord van God en toewijding om dat te kennen en te verstaan, alsmede de erkenning dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven; ii. actief lid zijn van een plaatselijke gemeente, bij voorkeur aangesloten bij de VPE; iii. goed getuigenis aangaande zijn/haar levenswandel; iv. gedoopt zijn in water (door onderdompeling); v. gedoopt zijn in de Heilige Geest. 1.3.2 Aanname procedure De aanname procedure voor geassocieerde leden verloopt als volgt: a. kandidaat-leden zenden hun aanmeldingsformulier op naar het VPE-kantoor. b. na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt het referentieformulier verzonden naar degene onder wiens verantwoordelijkheid de kandidaat werkzaam is. c. nadat ook het referentieformulier op het VPE-kantoor is binnengekomen, wordt de aanvraag ter bespreking in het AB gebracht. 25 / 52 d. dit leidt eventueel tot een oriënterend gesprek van de VPE-voorzitter (of diens plaatsvervanger) en de Regiovoorzitter met het kandidaat-lid. e. bij een positieve uitkomst van c (en - eventueel ‘d’) neemt het AB de persoon aan als geassocieerd lid. f. op eerstvolgende Regiobijeenkomst en de eerste daarop volgende AV wordt het geassocieerd lid voorgesteld. 1.3.3 Omzetting geassocieerd lidmaatschap in persoonlijk lidmaatschap a. Mocht het geassocieerde lid een ontwikkeling in zijn/haar bediening doormaken waardoor de wens ontstaat om persoonlijk lid te worden van de VPE, dan zal hij of zij dat door middel van een aanvraagformulier kenbaar maken aan het AB. b. Het is ook mogelijk dat omzetting van het geassocieerd lidmaatschap in het persoonlijk lidmaatschap op initiatief van het AB geschiedt. Het DB zal hem/haar dan uitnodigen tot een gesprek. c. Mocht het hier een persoon betreffen die langer dan drie jaar geassocieerd lid is, dan kan de fase van het persoonlijke aspirant-lidmaatschap worden overgeslagen. d. Voor het overige blijft het in hoofdstuk 1, lid 2, sub 1 gestelde van kracht. 1.4 Het aspirant-lidmaatschap 1.4.1 Algemeen Aan het aspirant-lidmaatschap zijn de volgende rechten en verplichtingen verbonden: a. deelname aan de activiteiten van de Regio en de VPE; b. toegang, zonder stemrecht, tot de Regiovergaderingen en de AV; c. voldoen aan de lidmaatschapsbijdragen voor aspirant leden; d. het aspirant lidmaatschap eindigt: i. bij schriftelijke opzegging; ii. na één jaar, tenzij het AB na overleg met de Regiovoorzitter en/of het aspirantlid besluit, dat dit met één of maximaal twee jaar dient te worden verlengd. 1.4.2 Gemeenten met minder dan het vereiste minimum aantal leden Zolang door een gemeente die aspirant-lid is het vereiste minimum leden, als bepaald in de Statuten artikel V sub 2.1 niet wordt gehaald, kan het aspirant lidmaatschap worden voortgezet onder door het AB in overleg met de Regiobestuur en de betreffende gemeente te bepalen voorwaarden. 26 / 52 1.5 Bijdragen aan het landelijke werk van de VPE 1.5.1 Hoogte van de bijdragen De hoogte van de bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de AV. Voor de bijdragen worden de volgende categorieën onderscheiden: a. Gemeenten: i. Aspirant lid met 100 leden of meer ii. Aspirant lid met minder dan 100 leden iii. Gemeenten die volledig lid zijn dragen een vast bedrag bij per lid van de gemeente. Dit betreft leden en vaste bezoekers van de gemeente die als lid worden gezien, van 4 jaar en ouder. b. Persoonlijke leden i. Aspirant leden dragen een vast bedrag per maand bij; ii. Persoonlijke leden worden geacht de helft van hun tienden af te dragen aan de VPE, “naar vermogen”, gerekend over tenminste het netto inkomen. iii. Geassocieerde leden dragen een vast bedrag per jaar bij. 1.5.2 Speciale regelingen a. Pioniergemeenten i. Een nieuw opgerichte gemeente betaalt gedurende de eerste twee jaren géén lidmaatschapsbijdrage en is gedurende die periode aspirant-lid van de VPE. ii. Tegen het einde van het tweede jaar besluit het AB in overleg met de regiovergadering over het volledig lidmaatschap van de gemeente. iii. Het eerste jaar van het volledig lidmaatschap betaalt de pioniergemeente de helft van de normale lidmaatschapsbijdrage. iv. Vanaf het vierde jaar betaalt de gemeente de volledige lidmaatschapsbijdrage. b. Persoonlijke leden Voor een aantal categorieën persoonlijke leden bestaan speciale regelingen. Zij dragen een minimum bedrag bij ter dekking van de onkosten van de VPE. Deze bijdragen worden eveneens jaarlijks door de AV vastgesteld: i. Zendelingen: Zendelingen, die hun bijdragen voldoen jegens de landelijke organisatie in het land waarnaar zij zijn uitgezonden. ii. Echtgenoten van een persoonlijk lid: Voor de echtgenoten van een persoonlijk lid, die op grond van het in 1.3.1 gestelde lid zouden kunnen worden van de VPE en die geen eigen inkomen hebben. Indien zij wel een eigen inkomen hebben dan wordt een jaarlijkse bijdrage naar vermogen gevraagd van de helft van hun tienden. iii. Persoonlijke leden met emeritaat: 27 / 52 Ook persoonlijke leden met emeritaat kunnen volstaan met de minimum bijdrage in de onkosten. 1.5.3 Dispensatie Mocht een gemeente, persoonlijk lid, geassocieerd lid of aspirant lid door omstandigheden niet aan zijn/haar verplichtingen jegens de VPE kunnen voldoen, dan dient het DB hiervan op de hoogte te worden gesteld. Desgevraagd kan het DB dispensatie verlenen, die kan bestaan in het - al dan niet tijdelijk - verlenen van vrijstelling van de financiële bijdrage of een verlaging daarvan. 1.5.4 Beëindiging lidmaatschap wegens niet-bijdragen Het lidmaatschap van leden, die ondanks herhaalde herinnering, in gebreke blijven met betrekking tot hun financiële bijdrage, kan na twee jaar door de VPE worden opgezegd. Hoofdstuk 2: Bestuur 2.1 Algemeen Bestuur Naast het in artikel VII van de statuten van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (hierna VPE) bepaalde, is het volgende op het AB van toepassing: a. Het AB zal de besluiten van de AV zo spoedig mogelijk uitvoeren, c.q. laten uitvoeren door het DB. b. Het AB heeft, voor zover in de AV over de werkzaamheden van de VPE geen besluiten zijn genomen, de vrijheid binnen het vastgestelde kader van de beleidslijnen alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, c.q. uit te laten voeren. c. Desgewenst zal het AB omtrent de stand van zaken ten aanzien van een op de AV genomen besluit, in de eerstvolgende AV verslag uitbrengen. 2.2 Dagelijks Bestuur 2.2.1 Verkiezingsprocedure a. Kandidaatstelling i. Minimaal tien weken voor de AV waarin een verkiezing van een lid van het DB zal plaatsvinden, wordt aan alle stemgerechtigde aangesloten gemeenten en persoonlijke leden gevraagd kandidaten te nomineren. ii. Nadat door een werkgroep bestaande uit twee of drie leden van het AB de beschikbaarheid van de genomineerde(n) is vastgesteld, word(t)/(en) de lijst(en) van kandidaten voor de diverse functies vastgesteld. Deze worden 28 / 52 tenminste twee weken voor de AV aan alle aangesloten gemeenten en leden verzonden. iii. Bij de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst worden nominaties die slechts één maal worden ingebracht buiten beschouwing gelaten. b. Verkiezing De verkiezing van het DB zal door de AV als volgt plaats vinden: i. Allereerst worden uit afzonderlijke kandidatenlijsten de VPE-voorzitter, de VPE-secretaris en de VPE-penningmeester in functie gekozen. ii. Uit een tweede kandidatenlijst worden vervolgens de overige leden gekozen. iii. Op de verschillende lijsten mogen dezelfde namen voorkomen. iv. Het DB verdeelt in de eerste vergadering na haar verkiezing de overige functies. 2.2.2 Taakomschrijving Dagelijks Bestuur De taken van de leden van het DB zijn als volgt: a. VPE-voorzitter: i. De VPE-voorzitter heeft de leiding van het werk van de VPE; is belast met de leiding van de AV en de vergaderingen van het van AB en DB; onderhoudt het contact met de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden van de VPE, alsmede met andere kerkgenootschappen en de Overheid en behartigt andere representatieve taken. ii. Hij brengt een jaarrapport uit aan de AV omtrent zijn werkzaamheden. De VPE-voorzitter is uit hoofde van zijn functie gerechtigd tot het bijwonen van alle vergaderingen van alle Regio’s, commissies, afdelingen en werkgroepen van de VPE, of zich te laten vertegenwoordigen door een van de andere leden van het DB, dan wel een door het DB aan te wijzen persoon. iii. Kandidaten voor deze functie dienen bereid te zijn het voorzitterschap van de VPE fulltime te vervullen. b. VPE-vice-voorzitter: Deze assisteert en vervangt zo nodig de VPE-voorzitter. c. VPE-secretaris: i. De VPE-secretaris geeft leiding aan het secretariaat van de VPE; draagt zorg voor het bijhouden van de notulen van de AV alsmede de vergaderingen van het AB en DB; brengt een jaarverslag uit van de handelingen van de VPE en verzorgt de correspondentie welke uit zijn functie voortvloeit. ii. Hij assisteert de VPE-voorzitter en VPE-vice-voorzitter bij het onderhouden van het contact met de aangesloten gemeenten en de persoonlijke leden, alsmede met andere kerkgenootschappen en de Overheid; en behartigt andere representatieve taken. 29 / 52 Uit hoofde van zijn functie neemt hij deel aan de vergaderingen van de commissie voor de statuten. d. VPE-penningmeester: i. De VPE-penningmeester draagt zorg voor de gelden van de algemene fondsen van de VPE, alsmede eventuele bijzondere fondsen. ii. De VPE-penningmeester draagt zorg voor deugdelijke bewijsstukken als vereist voor kascontroles. iii. De VPE-penningmeester brengt namens het AB een jaarverslag uit en legt verantwoording af aan de AV van zijn werkzaamheden. iv. Uit hoofde van zijn functie woont de VPE-penningmeester de vergaderingen van de commissie voor de financiën bij. e. Tweede Secretaris/Tweede Penningmeester: De Tweede Secretaris en de Tweede Penningmeester assisteren en/of vervangen zo nodig de VPE-secretaris, respectievelijk de VPE-penningmeester. 2.2.3 Afvloeiingsregeling voor bezoldigde leden van het DB. Met betrekking tot de leden van het DB, die in algemene dienst van de VPE zijn en die niet herbenoemd worden, echter zonder dat er sprake is van disfunctioneren, verplicht het kerkgenootschap zich ertoe om tot maximaal een jaar na hun aftreden een eventuele achteruitgang in hun inkomen te compenseren tot een maximum van 70% van het op de begroting voor hun laatste functiejaar vastgestelde budget. 2.2.4 Overige bepalingen a. Toelating van niet-leden op de AV Het DB is gemachtigd de volgende personen als gasten tot de AV uit te nodigen, c.q. toe te laten: i. echtgenoten van persoonlijke leden of van afgevaardigden van aangesloten gemeenten. ii. 3e/4e jaars studenten van de Azusa theologische hogeschool; iii. kandidaat-leden; iv. vertegenwoordigers van afdelingen en werkgroepen; v. leden van VPE-commissies. De leden van de commissies voor de statuten en de financiën hebben in de AV spreekrecht inzake aangelegenheden, die binnen de competentie van de betrokken commissie vallen. vi. vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen. De als zodanig toegelaten personen hebben, onverlet punt ‘v’, geen stem- of spreekrecht. 30 / 52 Hoofdstuk 3: Regio’s 3.1 Doelstellingen, taken en bevoegdheden De Regio heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge eenheid, saamhorigheid en samenwerking en toerusting van de leden voor hun taak. 3.1.1 Onderlinge eenheid: Onderlinge eenheid en saamhorigheid worden bevorderd door: a. het onderstrepen van de waarde van eenheid in verscheidenheid. b. het beleggen van bijeenkomsten van leidinggevenden rond een thema of bijbels onderwerp, waarin door God gegeven inzichten en ervaringen ter bemoediging en inspiratie kunnen worden uitgewisseld. c. het beleggen van bijeenkomsten van leidinggevenden voor gebed, zodat ook het onderlinge vertrouwen groeit en relaties zich verdiepen d. het stimuleren van gemeenschapszin tussen de leden van de gemeenten in de Regio, hun voorgangers en andere leidinggevenden, alsmede de predikanten, evangelisten en andere persoonlijke leden van de VPE, die in de Regio woonachtig of werkzaam zijn. e. het bewaren van onze identiteit als Pinkster- en Evangeliegemeenten op een zodanige wijze dat plaatselijke en regionale interkerkelijke samenwerking wordt bevorderd. 3.1.2 Samenwerking: Onderlinge samenwerking wordt bereikt door de visie en de doelstellingen van de VPE op regionaal niveau uit te dragen, uit te voeren en verder te ontwikkelen, teneinde: a. mensen te winnen voor Christus door de verkondiging van het evangelie; b. wederzijds ondersteuning en hulp te bieden; c. nieuwe gemeenten te stichten; d. leren om gaven en talenten te delen. 3.1.3 Toerusting: Een goede toerusting van bestaand en aankomend leiderschap op theologisch, pastoraal en praktisch gebied is onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling in de gemeenten. Dit wordt bereikt door: a. het stimuleren tot deelname aan trainingen, opdat het aantal tot hun taak toegeruste medewerkers, oudsten en diakenen zal toenemen. b. het stimuleren van en ruimte maken voor jonge mensen in de bedieningen. c. het stimuleren en gebruik maken van de landelijke bedieningen van de VPE, waarbij valt te denken aan VPE-Gemeentestichting, Azusa theologische hoge- 31 / 52 school, Pinkster Jeugd Beweging, Teen Challenge Nederland, Ezra- educatiematerialen, enz. 3.1.4 Bevoegdheden De Regio heeft de bevoegdheid om: a. Regiobijeenkomsten te beleggen; b. initiatieven te nemen ter bevordering van de onderlinge eenheid, samenwerking, toerusting en zorg; c. Regiobestuurders te benoemen; d. de benodigde middelen te beheren; e. het AB te adviseren inzake toetreding van nieuwe leden (gemeenten en persoonlijke leden) volgens de procedures zoals omschreven is in 1.1.2.f. en 1.2.2.h. 3.2 Geografische indeling van de Regio’s 3.2.1 VPE-Regio Noord Westgrens: Ten westen van Vlieland door het IJsselmeer naar het Ketelmeer. Zuidgrens: Van het Ketelmeer naar het oosten ten zuiden van Zwartsluis en Staphorst naar de Duitse grens bij Coevorden. 3.2.2 VPE-Regio Noordwest Zuidgrens: Vanaf de kust ten zuiden van Leiden en Alphen a/d Rijn tot de grens van de provincie Utrecht, dan naar het noorden langs de grens van de provincie Utrecht naar het knooppunt Holendrecht (A9/A2). Vanaf dit punt via Weesp naar Muiden(zuidgrens van deze plaatsen aangehouden). 3.2.3 VPE-Regio Zuidwest Noordgrens: Vanaf de kust ten zuiden van Leiden en Alphen a/d Rijn tot aan de grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Oostgrens: Provinciegrens met Utrecht behoudens het gedeelte ten oosten van de lijn Schoonhoven / Gorinchem. Verder ten westen van de A27 tot de Belgische grens. 3.2.4 VPE-Regio Midden Noordgrens: Knooppunt Holendrecht (A9/A2). Vanaf dit punt via Weesp naar Muiden (zuidgrens van deze plaatsen aangehouden). Verder Flevoland tot aan het Ketelmeer). 32 / 52 Oostgrens: Het Veluwemeer tot ten noorden van Harderwijk. Vanaf het noorden van Harderwijk een lijn die ten oosten van Ermelo, Putten, Barneveld, Veenendaal, Rhenen loopt en zuidwaarts bij Megen eindigt. Zuidgrens: Vanaf Gorinchem de grens van de provincies Noord-Brabant en Utrecht tot Megen. Westgrens: De grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht inclusief het gedeelte ten oosten van de lijn Schoonhoven / Gorinchem. 3.2.5 VPE-Regio Oost Noordgrens: Van het Ketelmeer naar het oosten ten zuiden van Zwartsluis en Staphorst naar de Duitse grens bij Coevorden. Westgrens: vanaf Zwartsluis, Kampen zuidwaarts naar ten noorden van Harderwijk. Vanaf ten noorden van Harderwijk een lijn die ten oosten van Ermelo, Putten, Barneveld, Veenendaal, Rhenen zuidwaarts bij Megen eindigt. Zuidgrens: vanaf Megen de grens met Noord-Brabant tot aan de Duitse grens. 3.2.6 VPE-Regio Zuid Noordgrens: De grens met Gelderland vanaf Gorinchem tot aan de Duitse grens. Westgrens: Vanaf Gorinchem ten westen van de A27 tot de Belgische grens. Gemeenten in de nabijheid van deze geografische grenzen kunnen zich desgewenst, in overleg met de betreffende Regiobesturen, aansluiten bij een naburige Regio. Hetzelfde geldt voor persoonlijke leden en geassocieerde leden, die in een Regio wonen, maar die in een andere werkzaam zijn. 3.3 Regiobestuur 3.3.1 Verkiezing en samenstelling Elke VPE-Regio wordt bestuurd door een team van 3 tot 7 Regioleiders. Verkiezingen verlopen volgens de procedure zoals omschreven in Artikel VIII lid 3 van de Statuten van de VPE. Het Regiobestuur kent de volgende functies: a. Voorzitter b. Vice-voorzitter c. Secretaris d. Penningmeester e. Coördinator pastorale steun (membercare) f. Algemeen bestuurslid (indien noodzakelijk) 33 / 52 3.3.2 Verkiezing van Regiobestuurders De Regiovergadering kiest bestuurders uit haar midden die aan de volgende criteria voldoen: a. Op de Regiovoorzitter zijn de in Artikel VII.2.2. van de statuten van de VPE genoemde criteria van toepassing. Voor de overige leden van een Regio bestuur geldt dat zij i. lid dienen te zijn van een bij de VPE aangesloten gemeente, of door de VPE als predikant, evangelist, bijbelleraar, enz. te zijn erkend. ii. in de gemeente een leidinggevende functie bekleden of aantoonbaar leidinggevende capaciteiten bezitten. 3.3.3 Bevoegdheden Het bestuur van de Regio is bevoegd om: a. binnen de door de AV en het AB bepaalde beleidskaders in de Regio een eigen beleid te ontwikkelen. b. zich te doen bijstaan door de verschillende bedieningen die binnen de Regio bestaan of ontstaan. c. Regiocoördinatoren aan te stellen voor een bepaald werk. 3.3.4 Taakomschrijvingen a. Regiovoorzitter De voorzitter zal de mogelijkheid moeten hebben om zich een dagdeel per week te kunnen geven voor het uitoefenen van de volgende taken: i. Het communiceren van de landelijke en regionale beleidsdoelen naar de voorgangers, de gemeentebesturen en persoonlijke leden in de Regio. ii. De VPE-Regio vertegenwoordigen in het landelijk bestuur door o.a. het bijwonen van hun AB-vergaderingen en andere ontmoetingen. iii. Samen met de Regiosecretaris de agenda opstellen voor de bestuursvergadering. iv. Zorgdragen voor de praktische leiding bij Regio-ontmoetingen. v. Samen met de Regiosecretaris zorgdragen voor het afwikkelen van lidmaatschapszaken. b. Regio vice-voorzitter Deze assisteert de Regiovoorzitter en vervangt deze zo nodig en kan al de taken van de Regiovoorzitter waarnemen. c. Regiosecretaris Tot het takenpakket behoren de volgende zaken: i. Het bijhouden van het adressysteem en daarover communiceren met de landelijke secretaris. ii. Samen met de Regiovoorzitter zorgdragen voor het afwikkelen van lidmaatschapszaken. 34 / 52 iii. Zorgdragen voor de notulen van vergaderingen van het Regiobestuur. iv. Zorgdragen voor verslaglegging van de Regio-ontmoetingen. v. Samen met de Regiovoorzitter de agenda opstellen voor de bestuursvergadering en hiervoor tijdig uitnodigingen verzenden. vi. Zorgdragen voor een jaarverslag ten behoeve van de Algemene Vergadering van de VPE. vii. Zorgdragen voor informatieverstrekking naar de gemeenten en het coachen van een PR-werkgroep. d. Regio penningmeester Tot het takenpakket behoren de volgende zaken: i. Beheren van de financiën van de Regio. ii. Bijhouden van een lijst van alle penningmeesters van de VPE-gemeenten die tot de Regio behoren. iii. Innen van bijdragen voor de Regio-ontmoetingen. Bij onvoldoende kandidaten kan er voor gekozen worden deze functie te combineren met die van secretaris. 3.3.5 Aanbevelingen voor bestuursvergaderingen: a. Ieder Regiobestuur maakt ten aanzien van de werkwijze, wijze van vergaderen e.d. eigen afspraken. b. om een goede communicatie te waarborgen wordt geadviseerd om een bestuursvergadering minimaal 4 x per jaar te laten plaatsvinden, waarvan minimaal 1 x per jaar een zgn. ‘planningsvergadering’ belegd, waarbij ook de coördinatoren van de Regiobedieningen aanwezig behoren te zijn. c. stukken op schrift worden tijdig voor een vergadering aan de verschillende bestuursleden en andere belanghebbenden verstrekt. d. er zal regelmatig verslag worden gedaan van vergaderingen van het AB met betrekking tot uitvoering voor de Regio’s. e. er zal jaarlijks schriftelijk gerapporteerd dienen te worden aan het AB ten behoeve van de AV. 3.3.6 VPE-Regiobedienigen Als iemand in een Regio blijk geeft van capaciteiten die bovengemeentelijke inzetbaar zijn (bijv. vrouwen-, pastoraal-, muziek-, kinder-, jeugd- of jongerenwerk), kan het Regiobestuur hem/haar vragen deze gave ten dienste van meerdere gemeenten in de Regio te stellen. Tenminste eenmaal per jaar belegt het Regiobestuur een planningsvergadering met deze “Regiobedieningen” waarin het functioneren van de bedieningen over het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en plannen worden gemaakt voor het komende jaar. 35 / 52 3.4 Financiën 3.4.1 Budget Vanuit de algemene kas van de VPE wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het werk van elke Regio. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de AV. 3.4.2 Financiële verantwoording De verantwoording vindt jaarlijks plaats door middel van een financieel verslag aan de Regiovergadering en aan het AB. 3.5 Buitengewone Regio’s Waar dit wenselijk wordt geacht kunnen niet-geografisch bepaalde Regio’s worden gevormd, gericht op specifieke doelgroepen. Het bepaalde t.a.v. de geografisch bepaalde Regio’s is mutatis mutandis van toepassing op deze Regio’s. Hoofdstuk 4: Commissies, fondsen, werkgroepen en afdelingen 4.1. Definities 4.1.1 Commissie en vertegenwoordiging a. Een commissie wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB benoemd voor bepaalde taken die door hun vertrouwelijke karakter en/of beleidsmatige aard tot de taakstelling van het AB kunnen worden gerekend, maar die waarbij de hulp van specialisten vereist of gewenst is. b. Een vertegenwoordiging is een bijzonder soort commissie meestal bestaand uit een of slechts enkele personen die de vaste vertegenwoordigers van de VPE bij andere instanties zijn, voor zover deze vertegenwoordiging niet wordt gedaan door de voorzitter, vice-voorzitter of secretaris van de VPE. 4.1.2 Fonds Een fonds wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB ingesteld om bepaalde projecten te kunnen bekostigen. Deze fondsen vallen onder de verantwoordelijkheid van het AB en worden door de penningmeester van de VPE beheerd. 4.1.3 Werkgroep Een werkgroep wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB in het leven geroepen om activiteiten op een bepaald werkterrein te ontwikkelen. Een werkgroep bestaat uit tenminste drie personen die op voordracht van het AB door de AV worden 36 / 52 benoemd en staat onder leiding van een coördinator. Werkgroepen vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de AV, die het AB machtigt haar in dezen bij de werkgroep te vertegenwoordigen. Het AB brengt namens de werkgroep jaarlijks verslag uit van de activiteiten en het gevoerde financieel beleid. 4.1.4 Afdeling Een afdeling wordt op initiatief van de AV of op voorstel van het AB in het leven geroepen om als een zelfstandige rechtspersoon activiteiten op een bepaald werkterrein te ontwikkelen. Om de band met de VPE te waarborgen neemt zij in haar statuten bepalingen op, die haar verplichten tot het afleggen van verantwoording aan de VPE en die de VPE inspraak geven bij de benoeming van bestuursleden en bij wijziging van de statuten. 4.2 Commissies en vertegenwoordigingen De benoeming van leden van commissies geschiedt door de AV op voordracht van het AB en geldt voor vier jaar (tenzij anders bepaald). Aftredende leden zijn onmiddellijk herbenoembaar, doch kunnen niet meer dan twee achtereenvolgende keren opnieuw worden benoemd. Leden van vertegenwoordigingen worden eveneens benoemd voor vier jaar doch zijn onbeperkt herbenoembaar. De VPE kent de volgende commissies en vertegenwoordigingen: 4.2.1 Commissie voor het beroepingswerk a. in geval van een (toekomstige) vacature kunnen gemeenten een beroep doen op deze commissie om te helpen bij het vinden van een andere (part- of fulltime) voorganger, tweede voorganger, pastoraal werker, enz. b. voorgangers, pastoraal werkers, van het zendingsveld thuiskomende zendelingen, enz., die elders beroepen willen worden en afgestudeerden van erkende ambtsopleidingen, kunnen zich bij de commissie melden. c. de commissie bestaat uit tenminste drie personen met een langdurige ervaring binnen de VPE, aangevuld met de coördinator van de werkgroep werkbegeleiding. d. de commissie heeft tot taak: i. te assisteren bij het vinden van enerzijds werkers voor de gemeenten en anderzijds het vinden van een gemeente of een functie als pastoraal werker, evangelist, jeugdleider, enz. ii. het in nauw overleg met het AB doen van voorstellen aan gemeenten, voorgangers, werkers, afgestudeerde studenten van de Azusa Theologische Hogeschool (en andere geaccepteerde instituten). 37 / 52 iii. in het kader van deze taak stelt de commissie elke drie jaar een planning op van het aantal gemeenten waar door emeritaat, opschuiving en aanvulling (2de voorganger, pastorale medewerkers, etc.) plaatsen vrijkomen of kunnen vrijkomen. iv. een overzicht bijhouden van de plaatsen, die voor pioniersarbeid in aanmerking komen. v. ten behoeve van het hierboven gestelde, regelmatig contact onderhouden met voorgangers, werkers, broederraden, praktijkbegeleiders van de Azusa Theologische Hogeschool en Regiobesturen van de in aanmerking komende gemeenten. 4.2.2 Commissie voor de financiën De op initiatief van de AV benoemde commissie voor de financiën heeft een controlerende taak ten aanzien van het AB, DB, de fondsen, werkgroepen en afdelingen van de VPE. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit drie of meer personen, waarvan tenminste twee boekhoudkundige kennis hebben. a. zij geeft jaarlijks advies aan de AV inzake: i. de begroting van de VPE-Penningmeester voor het komende jaar; ii. het jaarverslag van de VPE- Penningmeester over het afgelopen jaar; iii. de jaarverslagen van de penningmeesters van alle commissies, werkgroepen en afdelingen over het afgelopen jaar. b. Verder geeft zij advies inzake financiële zaken aan het AB, o.a. over begroting en het jaarverslag, overigens onverlet latende de eigen verantwoordelijkheid van het AB c. Zij geeft richtlijnen voor de inrichting van de boekhouding aan de VPE penningmeester en de penningmeesters van door de AV aangewezen commissies en de afdelingen. d. Zij kan inzake de in lid ‘a’ genoemde jaarverslagen als kascommissie optreden. Indien zij anderen wil opdragen als lid van de kascommissie te functioneren doet zij daartoe per jaar een voorstel met referenties aan de AV. 4.2.3 Commissie voor de statuten De op initiatief van de AV benoemde commissie voor de statuten heeft tot taak: a. het voor behandeling in de AV in geschikte vorm gereedmaken van alle wijzigingen en aanvullingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement (hierna afgekort tot H.R.) b. het toezien op de naleving van de bepalingen in de Statuten en/of H.R. c. het bijhouden van het Register van besluiten, als bedoeld in hoofdstuk 10 lid 2 van dit H.R. 38 / 52 4.2.4 Vertegenwoordigingen a. Deputaten CIO De VPE wordt in het ‘Interkerkelijk Contact in Overheidszaken’ vertegenwoordigd door een primus en een secundus, die op basis van geschiktheid en op voordracht van het AB door de AV worden benoemd. Het CIO kent een aantal gespecialiseerde commissies. In deze commissies wordt de VPE vertegenwoordigd door personen die het betreffende werkveld uit de praktijk kennen. b. Deputaten RCOB De VPE wordt in de ‘Raad voor het Overleg inzake de Bijbel’ vertegenwoordigd door een primus en een secundus, die op voordracht van het AB door de AV worden benoemd voor een periode van 3 jaar. c. Curatorium leerstoel Pentecostalisme De leerstoel Pentecostalisme staat onder toezicht van een College van Curatoren, bestaande uit ten hoogste vier leden, waarvan twee leden worden benoemd door het AB en twee leden door de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De curatoren worden benoemd voor een periode van vijf jaar, aftredende curatoren zijn eenmaal herbenoembaar. 4.3. Fondsen De VPE kent de volgende fondsen: 4.3.1 Het Eigen Fonds Het Eigen Fonds is bedoeld als buffer voor de algemene kas van de VPE. Legaten en erfenissen komen ten goede aan dit fonds. Uit dit fonds worden incidentele onvoorziene uitgaven bekostigd. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 4.3.2 Het Verwoert PR-fonds Het Verwoert PR-fonds dat uit de nalatenschap van J. Verwoert (oud-penningmeester van de Broederschap van Pinkstergemeenten) tot zijn nagedachtenis is opgericht. De gelden in dit fonds kunnen worden aangewend voor de bekostiging van PR-projecten van de VPE. Het fonds mag ook aangewend worden om eventuele tekorten in de exploitatie van Parakleet en VPE-contact te dekken. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 39 / 52 4.3.3 Het Noodfonds Fulltimers Het Noodfonds Fulltimers is bedoeld om zo nodig een eventuele afvloeiingsregeling te bekostigen voor een van de fulltime leden van het DB. Verder kan er in een langdurige periode van ziekte van een van de personen voor wie de VPE een zorgplicht heeft een vervangende kracht worden bekostigd. Het noodfonds wordt gevoed vanuit de algemene kas van de VPE op basis van de bruto loonsom van de personen voor wie de VPE een zorgplicht heeft. Het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. Het AB brengt jaarlijks een financieel verslag uit ter goedkeuring van de AV, die het bestuur op advies van de financiële commissie al dan niet dechargeert. 4.3.4 VPE-noodhulpfonds Het VPE-noodhulpfonds heeft tot doel: a. materiële hulp te bieden bij rampsituaties, eventueel in samenwerking met andere hulpfondsen. b. giften aan derden sporadisch toe te kennen, die een goed onderbouwd beroep doen op de VPE. c. beroepen op het fonds ten behoeve van het stichten van kerkgebouwen zijn uitgesloten. d. het fonds wordt beheerd door een door het AB te benoemen werkgroep die namens haar optreedt. Dit kan het DB zijn. 4.3.5 Fonds bijzondere leerstoel Pentecostalisme a. de vestiging van de bijzondere leerstoel voor het Pentecostalisme wordt bekostigd uit de opbrengsten van de participatie uit 1990 van de ‘Broederschap van Pinkstergemeenten’ in ‘Ons Landhuis’ te Lunteren. b. het fonds wordt beheerd door de penningmeester van de VPE of een daartoe door de AV te benoemen persoon. c. van de financiële situatie van het fonds wordt jaarlijks door het AB verslag gedaan aan de AV. 4.4 Werkgroepen 4.4.1 Werkgroep voor gemeentestichting a. deze werkgroep zal de groei van de plaatselijke gemeenten bevorderen en projecten voor het stichten van nieuwe gemeenten begeleiden. b. financiën voor de werkgroep komen onder andere uit de afdracht van een door de AV te bepalen percentage van de inkomsten van de VPE aan de kas van de werkgroep. 40 / 52 c. gelden van de werkgroep worden aangewend voor het verstrekken van subsidies op projectbasis aan geselecteerde initiatieven tot gemeentestichting. Het AB besluit over deze subsidies op voordracht van de werkgroep. 4.4.2 Werkbegeleiding a. deze werkgroep heeft tot doel uitvoering te geven aan de door de VPE gewenste vorm van werkbegeleiding voor recentelijk afgestudeerden van Azusa Theologische Hogeschool, terugkerende zendelingen en voorgangers die daaraan behoefte hebben. b. zij die gebruik maken van de diensten van de werkgroep zijn geen andere vergoeding verschuldigd dan de door het AB vastgestelde reiskostenvergoeding. c. de financiën voor de werkgroep komen uit de algemene middelen van de VPE. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de AV op voorstel van het DB en in overleg met de coördinator van de werkgroep. d. gelden van de werkgroep worden aangewend voor de kosten van promotie van de activiteiten van de werkgroep en voor reiskosten die niet elders kunnen worden gedeclareerd. 4.4.3 Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen a. deze werkgroep heeft tot taak de VPE-gemeenten helpen bij het ontwikkelen van een gezond beleid in pastoraat door middel van scholing van pastorale werkers en het ondersteunen en begeleiden van leidinggevenden in pastoraat. b. het Steunpunt fungeert tevens als vraagbaak voor de pastorale problematiek en doorverwijzing naar de professionele hulpverlening. c. ook zal zij de gedragscode voor leidinggevenden van de VPE helder neerzetten. d. bij het Steunpunt kunnen door leden van de aangesloten gemeenten klachten worden neergelegd over pastorale betrekkingen binnen de VPE gemeenten. Hiervoor is een klachtenprocedure van toepassing die in overeenstemming is met door de VPE onderschreven Gedragscodes. 4.4.4 Gesprek met de kerken Het doel van de werkgroep ' Gesprek met de kerken' is om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, om zo onterechte meningen en vooroordelen die er vaak zijn ten opzichte van elkaar weg te nemen of te nuanceren. De werkgroep brengt verslag uit van de gesprekken en verzorgt publicaties over de besproken onderwerpen. 4.5 Afdelingen 4.5.1 Algemeen: a. een Afdeling is een zelfstandig rechtspersoon die is opgericht door de VPE of die door de AV als zodanig is aangenomen; 41 / 52 b. de Afdeling stelt zich op dezelfde grondslag als de VPE en heeft de Geloofsbasis van de VPE als uitgangspunt; c. de Afdeling heeft een doelstelling die overeenkomt met de doelstelling van de VPE of deze aanvult; d. de Statuten van de Afdeling worden goedgekeurd door de AV en zullen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten of het HR van de VPE; e. de AV heeft inspraak bij de benoeming van bestuursleden en bij functionarissen op sleutelposities; de vorm waarin dit geschiedt wordt geregeld in de Statuten van de Afdeling; f. de Statuten van de Afdeling zullen een bepaling bevatten die regelt hoe bij ontbinding van de Afdeling de vereffening plaatsvindt. Bij het ontbreken van een dergelijke regeling komt een eventueel batig saldo ten goede aan de VPE. 4.5.2 Azusa Theologische Hogeschool a. de Azusa Theologische Hogeschool is door de VPE aangewezen als het onderwijsinstituut dat opleidingen verzorgt voor werkers, evangelisten, predikanten, zendelingen, etc., ten dienste van de beweging. b. de leden van de stichtingsraad worden benoemd door de AV op voordracht van het AB. De kandidaten worden aan het AB voorgedragen door de stichtingsraad. c. de leden van de stichtingsraad kunnen worden geschorst en ontslagen door het AB in overleg met de stichtingsraad. d. de directeur wordt benoemd, geschorst of ontslagen bij gezamenlijk besluit van de stichtingsraad en het AB. e. de in “c” en “d” genoemde besluiten behoeven bekrachtiging door de AV. 4.5.3 VPE-beheer a. deze afdeling heeft ten doel: i. Kantoorapparatuur voor de VPE aan te schaffen. ii. In opdracht van het AB de VPE te vertegenwoordigen in juridische zaken. iii. In opdracht van het AB de VPE te vertegenwoordigen in en buiten rechte. b. de bestuursleden worden uit het DB benoemd door het AB. c. Inkomsten worden onder andere verkregen uit de verhuur van de apparatuur aan de VPE. d. de kas van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de VPE. e. het stichtingsbestuur doet jaarlijks financieel verslag aan de AV. 4.5.4 Overige Afdelingen: a. Opdracht tot WereldZending; b. Indonesia Zending; c. Pinkster Jeugd Beweging; d. Chi-Alpha Nederland; 42 / 52 e. Stichting EZRA; f. Comité Gemeentehulp Israël; g. Teen Challenge Nederland; h. Internationaal Correspondentie Instituut “ICI/Global University”. Hoofdstuk 5: Landelijk servicecentrum en hulp aan gemeenten 5.1 Kantoor De werkzaamheden van de VPE worden gecoördineerd vanuit een landelijk kantoor. Het kantoor functioneert als aanspreekpunt voor alle zaken die de VPE betreffen. 5.2 Hulpverlening binnen VPE 5.2.1 Hulpverlening op verzoek a. als er in een aangesloten gemeente problemen ontstaan is het allereerst de taak van de leiding van de gemeente om tot een oplossing te komen. Indien de gemeenteleiding hiertoe niet in staat is kan de gemeente in vertrouwelijkheid om assistentie vragen aan de VPE. De VPE respecteert ten allen tijde de zelfstandigheid van de gemeente. b. Een verzoek om assistentie zal worden gericht aan het DB. Slechts voorgangers en/of oudsten kunnen een dergelijk verzoek doen. c. Het DB benoemt ad hoc een commissie van tenminste twee personen die het vertrouwen hebben van alle betrokken partijen, om de gemeente bij te staan. 5.2.2 Hulpverlening op initiatief van het AB Indien het AB op andere wijze kennis neemt van (vermoede) problemen in een aangesloten gemeente kan het AB zelf actie ondernemen naar het oudstenteam. Zij zal zich op de hoogte stellen van het waarheidsgehalte van de vermoedens, waarna deze in eigen kring worden weersproken of hulp wordt aangeboden. Ook in dezen respecteert de VPE de zelfstandigheid van de gemeente om zelf de problemen op te lossen of om elders hulp te zoeken. 5.2.3 Financiële consequenties Reiskosten die de commissieleden maken in verband met de hulpverlening aan een aangesloten gemeente worden aan de VPE vergoed tegen een door het AB vastgesteld tarief. Als tegemoetkoming in de overige onkosten en eventuele salariskosten wordt een door het AB vast te stellen tarief per dagdeel in rekening gebracht. 43 / 52 5.3 Dienstverlening buiten VPE 5.3.1 Voorwaarden Ook niet aangesloten gemeenten kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de VPE voor bemiddeling als hierboven omschreven. Indien de gemeente is aangesloten bij een ander landelijk kerkgenootschap dient dit te geschieden in overleg en met goedkeuring van dat kerkgenootschap. 5.3.2 Financiële consequenties Niet aangesloten gemeenten vergoeden de VPE een door het AB vast te stellen uurtarief plus reiskosten. Hoofdstuk 6: Bijzondere pastoraten en opdrachten 6.1. Categoriale zielszorg. Predikanten en voorgangers kunnen op voordracht van het AB door de AV worden benoemd voor het pastoraat in de categoriale zielszorg, mits zij aan de voorwaarden die aan een dergelijke functie zijn gesteld voldoen én zijn aangenomen door de betreffende instantie. Zij vergaderen tenminste éénmaal per jaar onder leiding van een daartoe aangewezen lid van het DB, en brengen aan het AB schriftelijk verslag uit van hun arbeid Hoofdstuk 7: Gedragscodes 7.1. Algemeen a. De VPE committeert zich als landelijk kerkgenootschap aan de Gedragscode voor gemeenten van het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Beweging in Nederland; b. Gedragscodes van derden waaraan de VPE zich committeert behoeven de goedkeuring van de AV. c. Eigen gedragscodes van de VPE behoeven eveneens de goedkeuring van de AV en zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met overeenkomstige landelijke gedragscodes. Hoofdstuk 8: Publicaties 8.1 Parakleet 8.1.1 Identiteit 44 / 52 Parakleet is een officieel orgaan van de VPE en stelt zich ten dienste van de gehele pinksterbeweging. 8.1.2 Doelgroep Parakleet is een kaderblad. Het richt zich op gemeentekader (o.a. voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders, pastorale werkers, kringleiders) en gemeenteleden die zich hiernaar uitstrekken; en tevens op werkers in met de identiteit van het blad verwante organisaties. 8.1.3 Doelstelling en uitwerking a. De doelstelling van het blad is: i. werkers toe te rusten tot dienstbetoon in Gods koninkrijk; ii. een forum te zijn waarop ontwikkelingen binnen de pinksterbeweging besproken en geanalyseerd kunnen worden; iii. te informeren over ontwikkelingen binnen de wereldwijde pinksterbeweging; iv. het werk van de VPE te bevorderen; v. details worden geregeld in de bladformule die tweejaarlijks door het AB wordt vastgesteld op voordracht van de redactie van Parakleet. b. De doelstelling wordt onder meer uitgewerkt door middel van: i. theologische en ethisch/pastorale bezinning, ii. studieartikelen, iii. praktische handreiking, iv. boekrecensies, v. nieuwsgaring, vi. interviews, enz. 8.1.4 Uitvoering Het blad verschijnt viermaal per jaar. De inhoud moet aansluiten bij de identiteit, doelgroep en doelstelling van het blad. De uitvoering berust bij de redactie. De redactie bestaat uit een eindredactie aangevuld met redactiemedewerkers. Tenminste viermaal per jaar worden redactievergaderingen gehouden. Alle redactieleden onderschrijven de geloofsbasis van de VPE. 8.1.5 Eindredactie a. de eindredactie bestaat uit een hoofdredacteur, een redactiesecretaris en overige eindredactieleden. De eindredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Opname van artikelen impliceert niet dat de eindredactie het volledig eens is met de inhoud of strekking van het artikel. Het betekent wel dat de eindredactie publicatie ervan verantwoord acht; 45 / 52 b. eindredactieleden worden aangesteld door het Algemeen Bestuur van de VPE in overleg met de zittende eindredactie. Leden van de eindredactie zijn persoonlijk of geassocieerd lid van de VPE of lid van een bij de VPE aangesloten gemeente; 8.1.6 Redactiemedewerkers Ter ondersteuning van de eindredactie stelt deze redactiemedewerkers aan. Redactiemedewerkers denken mee, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. 8.1.7 Hoofdredacteur De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie en zit de redactievergaderingen voor. De hoofdredacteur mag indien nodig tussentijds beslissingen nemen die op de volgende redactievergadering worden verantwoord. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het schrijven van een voorwoord. 8.1.8 Redactiesecretaris De redactiesecretaris onderhoudt de contacten met de drukker, met externe auteurs en overige correspondentie. In overleg met de hoofdredacteur doet de redactiesecretaris jaarlijks verslag aan de Algemene Vergadering van de VPE over de stand van zaken en het gevoerde beleid. 8.1.9 Financiën De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het blad berust bij de AV van de VPE. 8.2 VPE-contact 8.2.1 Identiteit VPE-contact is een contactblad dat twee maal per jaar verschijnt dat beoogt het contact tussen het bestuur en de leden en tussen de leden onderling te bevorderen. 8.2.2 Doelgroep Het blad richt zich op persoonlijke leden, leidinggevenden van de aangesloten gemeenten in de ruimste zin en op belangstellende leden van die gemeenten. 8.2.3 Doelstelling De doelstelling van het blad is de leden in de gelegenheid stellen de VPE en elkaar beter te leren kennen. De redactie tracht dit doel o.a. te bereiken door: a. Het informeren van de leden omtrent wat er in het AB en het DB omgaat; b. De Regio’s in de gelegenheid stellen elkaar onderling te informeren van wat er in de Regio omgaat; c. Het berichten over wetenswaardigheden vanuit de Afdelingen, de Werkgroepen en de Commissies; 46 / 52 d. De aangesloten gemeenten in de gelegenheid stellen landelijke bekendheid te geven aan bijzondere activiteiten en gebeurtenissen. 8.2.4 Redactie De redactie van VPE-contact bestaat uit tenminste drie personen die door het AB worden benoemd. 8.2.5 Financiën Het blad wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de VPE en wordt kosteloos verstrekt aan alle persoonlijke leden, aangesloten gemeenten en geassocieerde leden. 8.3 VPE-website 8.3.1 Identiteit De website van de VPE (www.vpe.nl) en gerelateerde domeinen verstrekken in de eerste plaats informatie over de VPE en daarnaast informatie over de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging in het algemeen. 8.3.2 Doelgroep De VPE-website richt zich primair op predikanten, gemeenteleiders en gemeenteleiders uit de achterban van de VPE en tevens potentiële leden. Een secundaire doelgroep bestaat uit de leden van de traditionele kerken en anderen die geïnteresseerd zijn in de Pinksterbeweging in Nederland. 8.3.3 Doelstelling en uitwerking De doelstellingen van de website zijn onder meer: i. het verstrekken van informatie over de VPE als kerkgenootschap; ii. het verstrekken van informatie over en verwijzen naar de bij de VPE aangesloten gemeenten; iii. het verstrekken van informatie over de werkgroepen en afdelingen van de VPE; iv. het aanbieden van materialen die van nut zijn voor de bediening van predikanten, andere geestelijk werkers en gemeenteleden; v. het inlichten over activiteiten die door de VPE worden georganiseerd of ondersteund; vi. het verspreiden van nieuws over de Pinksterbeweging in binnen- en buitenland. 8.3.4 Uitvoering De website wordt tenminste eenmaal per twee maanden bijgewerkt. De uitvoering berust bij de webredactie. 47 / 52 8.3.5 Webredactie De webredactie bestaat uit tenminste twee personen die door het AB worden benoemd. 8.3.6 Financiën De kosten van de website worden gedekt vanuit het PR fonds. Hoofdstuk 9: Samenwerkingsverbanden Zoals gesteld in Art.XII van de Statuten kan de AV op besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnenen buitenland. De aard en de vorm van het samenwerkingsverband wordt geregeld in een overeenkomst of een convenant met de betreffende organisatie. De VPE heeft samenwerkingsverbanden met de volgende organisaties: 9.1 Binnenslands a. Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging in Nederland. b. Evangelische Alliantie. c. Convenanten met andere organisaties: i. St. Opwekking, Putten, inzake Opwekking Magazine. ii. St. Nehemia, Heerhugowaard, inzake professionele pastorale hulpverlening. iii. Vrije Universiteit, Amsterdam, inzake de Leerstoel Pentecostalisme en Azusa Theologische Hogeschool. 9.2 Internationaal a. Assemblies of God USA; b. World Assemblies of God Fellowship; c. PEF Pentecostal European Fellowship; d. VVP Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Hoofdstuk 10: Diversen 10.1 Fusieregeling a. De AV kan op voorstel van het AB besluiten te fuseren met een met name te noemen kerkgenootschap in Nederland. Daartoe is een besluit vereist overeenkomstig art. XIII van de Statuten. b. Het voorgenomen besluit tot fusie zal, tezamen met de mededeling van de plaats waar het voorstel tot fusie, de nieuwe statuten van het kerkgenootschap 48 / 52 dat door de fusie ontstaat, alsmede de laatst vastgestelde jaarrekening ter inzage liggen, ten minste één maand voor het besluit tot fusie wordt genomen in een landelijk dagblad dienen te worden gepubliceerd. Bedoelde stukken zullen ter inzage liggen ten kantore van de VPE. c. Bezwaren kunnen binnen één maand na de datum van publicatie van het voornemen tot fusie bij het AB van de VPE worden ingediend. Tot fusie kan eerst dan worden besloten als voor eventueel ingediende bezwaren een regeling is getroffen en een eventueel daaruit voortvloeiende wijziging van het fusievoorstel is voorgelegd aan alle betrokkenen. d. De fusie is van kracht met ingang van de dag na die waarop de notariële akte van fusie en de statuten van het nieuwe kerkgenootschap is gepasseerd. 10.2 Register van besluiten Er zal een register van besluiten worden aangelegd, waarin alle besluiten van de VPE worden vastgelegd. De commissie voor de Statuten zal dit register raadplegen in die gevallen, waarin haar advies gevraagd wordt t.a.v. de voorstellen te doen aan de AV. 10.3 Statistisch overzicht De gemeenten zullen in december van ieder jaar een opgave verstrekken aan het AB van de stand van zaken van hun arbeid. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor het adresboek, waarin ook gegevens m.b.t. het ledental van de gemeenten en het aantal vaste bezoekers van de gemeentesamenkomsten worden opgenomen. De VPE zal voor dit doel opgave formulieren verstrekken. 49 / 52 Bijlage I - Aanbevelingen aan gemeenten A. Activiteiten van de VPE Van de gemeenten en andere leden wordt verwacht, dat zij alle steun zullen verlenen aan de activiteiten van de VPE. B. Statuten van plaatselijke gemeenten 1. De plaatselijke gemeenten wordt aanbevolen - indien dit bij de aanmelding als lid van de VPE nog niet is geschied - de statuten of leefregels van de gemeente bij notariële akte te laten vastleggen. Door de VPE worden conceptstatuten voor de plaatselijke gemeente beschikbaar gesteld. Ook kan de gemeente statuten ter beoordeling aan de commissie voor de Statuten doen toekomen. 2. Het verdient aanbeveling om in de statuten een clausule op te nemen waarin de gemeente zich verbindt om in situaties die dreigen vast te lopen de hulp in te roepen van de VPE zoals omschreven in par. 5.2 van het Huishoudelijk reglement van de VPE. 3. Tevens is het aan te raden om in de statuten een clausule op te nemen die bepaalt dat een voorganger van de gemeente geacht wordt persoonlijk lid te zijn van de VPE. Een dergelijke bepaling kan eventueel ook worden opgenomen in de aanstellingsbrief van de voorganger. C. Gescheiden personen De gemeenten wordt aanbevolen terughoudend te zijn met het aanstellen van personen als predikant-voorganger, dan wel oudste, die sedert hun bekering gescheiden zijn van de echt, of dat zijn geweest. Indien gewenst kan men hierover advies vragen van het AB. D. Overname gemeenteleden 1. Gemeenten behorende tot de VPE zullen geen leden overnemen van andere gemeenten, behorende tot de VPE, zonder overleg met het bestuur of de broederraad van de zustergemeente. 2. Ook indien er leden van andere kerkgenootschappen overkomen, wordt de leiding van de ontvangende gemeente met nadruk aangeraden - in overleg met de betrokkenen -daarover contact op te nemen met de voorganger van de gemeente die zij hebben verlaten. E. Relatie van Predikant-voorgangers met vroegere gemeente of arbeid Predikant-voorgangers die met emeritaat zijn of om andere redenen uit de gemeente zijn weggegaan (bijvoorbeeld door een beroep elders) wordt ten zeerste aangeraden om met hun vroegere gemeente of arbeid geen contact te onderhouden over de stand 50 / 52 van zaken na hun vertrek, de ontwikkeling van het werk e.d., buiten de huidige verantwoordelijke(n) om. F. Geruchten of klachten VPE-predikanten en -voorgangers zullen geen gehoor geven aan degenen, die ten onrechte kwaad gerucht verspreiden over collega’s. Gegronde, ernstige klachten over leven en/of bediening van andere predikant-voorgangers zullen zij ter kennis brengen aan het AB. G. Schadelijke acties In het algemeen wordt van de leden van de VPE verwacht dat zij zich onthouden van elke actie, die de VPE, haar organen, of de met haar verbonden gemeenten, zou kunnen schaden. 51 / 52 Bijlage II - Gedragscode voor Gemeenten GEDRAGSCODE VAN DE VERENIGING LANDELIJK PLATFORM VAN DE PINKSTEREN VOLLE EVANGELLEBEWEGING IN NEDERLAND OVERWEGING Het Nederlands kerkelijk erf is klein, en er zijn veel christelijke kerkgenootschappen en organisaties werkzaam. Er ontstaat soms verwarring of argwaan; er zijn ongelukken gebeurd, in de vorm van gemeentesplitsingen en dergelijke. Daardoor ontstaat schade, aan mensen en aan de Kerk van Jezus Christus als geheel. Het verdient aanbeveling afspraken te maken m.b.t. activiteiten, die door een kerk/gemeente, denominatie of organisatie georganiseerd worden en welke bedoeld zijn een groter bereik te hebben dan de eigen structuur. Als de doelgroep de onbekeerden betreft zijn er meestal geen problemen. Maar als medechristenen voor eigen evenementen worden uitgenodigd ligt het anders. Ook kunnen er problemen ontstaan in geval van externe bemiddeling bij moeilijkheden in een kerk/gemeente, bij het stichten van nieuwe kerken/gemeenten in een plaats ten opzichte van de bestaande kerken/gemeenten, bij negatieve mededelingen aan de media door christenen over medechristenen die in opspraak zijn geraakt, alsmede bij overgang van een lid van een kerk/gemeente, dat in onvrede vertrokken is, naar een andere kerk/gemeente. Het woord respect is hier een kernwoord. Voorkomen moet worden dat er gehandeld wordt met te weinig respect voor medechristenen. Aan de andere kant moet ervoor gewaakt worden dat er geen geest van controle ontstaat. In sommige landen zijn voorbeelden van kerken, die zich verzetten tegen alle activiteiten van andere kerkgenootschappen. Er moet een grote mate van vrijheid blijven bestaan om in het Nederlandse kerkelijke veld werkzaam te zijn. Indien christenen respect jegens elkaar in acht nemen wordt God verheerlijkt en zijn werk bevorderd. GEDRAGSCODE 1. De tot het Landelijk Platform behorende denominaties spreken zich ervoor uit zoveel mogelijk respect in acht te zullen nemen jegens andere christenen, christe- 52 / 52 lijke kerken/gemeenten, denominaties en organisaties en kunnen zonodig op hun gedrag op basis van de onderhavige gedragscode worden aangesproken. 2. Indien iemand die niet tot de eigen kerk/gemeente behoort, persoonlijk, hetzij mondeling of op andere wijze, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten, onderwijs of dienstverlening, zal de uitgenodigde persoon op enig moment worden gewezen op het belang zijn/haar eigen voorganger te informeren. 3. Ingeval een kerk/gemeente, behorend tot een denominatie, extern bemiddeling aanvraagt bij problemen, wordt allereerst getracht de leider(s) van de betrokken denominatie bij de bemiddeling te betrekken. 4. Indien beoogd wordt een kerk/gemeente te stichten zal eerst getracht worden een goede relatie te leggen met de ter plaatse bestaande kerken/gemeenten. 5. Een bestaande kerk/gemeente zal niet afwijzend staan tegenover een nieuwe ter plaatse te stichten kerk/gemeente, tenzij daarvoor gegronde redenen zijn. Gegronde redenen dienen gebaseerd te zijn op evident onbijbelse leerstellingen of gedragingen. 6. Indien vernomen wordt dat enige christen, christelijke kerk/gemeente, denominatie of organisatie in opspraak is of dreigt te komen, zullen daaromtrent aan de media geen mededelingen worden gedaan. Het vorenstaande lijdt slechts uitzondering indien en voor zover zulks uit het oogpunt van voorlichting hetzij door de ter zake verantwoordelijke kerk/gemeente, denominatie of organisatie, hetzij door het Landelijk Platform noodzakelijk wordt geoordeeld. 7. Indien iemand, die kort tevoren lid is geweest van een kerk/gemeente zich meldt bij enige andere kerk/gemeente als aspirant lid, zal door de laatste kerk/gemeente worden nagegaan of betrokkene met vrede is vertrokken. In ontkennend geval zal eerst getracht worden te bevorderen dat er alsnog vrede komt, alvorens het lidmaatschap wordt verleend. Aldus gewijzigd, goedgekeurd en vastgesteld door het Landelijk Platform, te Veenendaal op 11 maart 1999.racht worden een goede relatie te leggen met de ter plaatse bestaande kerken/gemeenten. 5. Een bestaande kerk/gemeente zal niet afwijzend staan tegenover een nieuwe ter plaatse te stichten kerk/gemeente, tenzij daarvoor gegronde redenen zijn. Gegronde redenen dienen gebaseerd te zijn op evident onbijbelse leerstellingen of gedragingen. 6. Indien vernomen wordt dat enige christen, christelijke kerk/gemeente, denominatie of organisatie in opspraak is of dreigt te komen, zullen daaromtrent aan de media geen mededelingen worden gedaan. Het vorenstaande lijdt slechts uitzondering indien en voor zover zulks uit het oogpunt van voorlichting hetzij door de ter zake verantwoordelijke kerk/gemeente, denominatie of organisatie, hetzij door het Landelijk Platform noodzakelijk wordt geoordeeld. 7. Indien iemand, die kort tevoren lid is geweest van een kerk/gemeente zich meldt bij enige andere kerk/gemeente als aspirant lid, zal door de laatste kerk/gemeente worden nagegaan of betrokkene met vrede is vertrokken. In ontkennend geval zal eerst getracht worden te bevorderen dat er alsnog vrede komt, alvorens het lidmaatschap wordt verleend. Aldus gewijzigd, goedgekeurd en vastgesteld door het Landelijk Platform, te Veenendaal op 11 maart 1999.

Sluiten