ANBI-groepsbeschikking

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Let op! Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het publiceren van de gegevens. Lees hier meer over.

U vindt ons in het ANBI-register onder de naam 'Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten' en vestigingsplaats Driebergen. Tip: als zoekwoorden behoeft u slechts de woorden 'verenigde' en 'pinkster' met plaatsnaam "Driebergen' in te typen.

Algemeen

Het zijn van een ANBI heeft de volgende (fiscale) voordelen:
- Aftrek van giften voor de inkomstenbelasting (drempel, maximum)
- Periodieke giften via onderhandse akte (geen drempel, geen maximum)
- Vrijsteling van erf- schenkbelasting
- Recht op teruggaaf van (een deel van) de energieheffing
- Onder voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting onroerend goed tussen ANBI’s 

Alle gemeenten die lid zijn van de VPE, profiteren automatisch mee van deze voordelen. Daar zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voor wat betreft de voorwaarden in algemene zin verwijzen wij u in algemene zin naar de belastingdienst.

Voordelen van een CIO koepelorganisatie

Het lid zijn van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het beschikken over een collectieve regeling, betekent dat wij – samen met de andere kerken - invloed hebben op het te voeren overheidsbeleid ten aanzien van de kerken. De invloed van het CIO, waar de meeste kerken in deelnemen, heeft er onder meer toe geleid dat er voor kerken belangrijke uitzonderingen zijn in de publicatieplicht.

Zo hoeven zij geen vermogen (balans) te publiceren en ook niet de namen van de bestuurders. Daarnaast geldt dat voor CIO koepelorganisaties de datum van ingang voor de publicatieplicht met twee jaar is verplaatst van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016.
Verder is er in het in 2007 gesloten convenant tussen het CIO en de belastingdienst afgesproken, dat lokale gemeenten die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie geen bezoek van de belastingdienst zullen krijgen, zonder dat er vooroverleg is geweest met de betreffende koepel.

Koepels vormen in meerdere opzichten dus een buffer tussen de overheid en de lokale gemeenten. Dit uit zich afwisselend in vertraagde dan wel beperkte werking van nieuwe regelgeving, en in terughoudendheid bij het benaderen van lokale gemeenten.

De verwachting is verder, dat de rol en betekenis van de CIO aangesloten koepels zullen toenemen, in het voordeel van de leden van die koepels.

Uitvoering

Als koepelorganisatie die lid is van het CIO (Contact in Overheidszaken) zijn wij verantwoordelijk voor het toezien op een juiste invulling en naleving van de collectieve ANBI beschikking bij onze leden.
 
Dat betekent dat we als VPE organisatie moeten toezien of de aangesloten gemeenten voldoen aan de te stellen eisen. Dit doet de VPE door direct, of door middel van een externe partner, bij haar leden gegevens op te vragen. Vanaf 2016 vragen wij jaarlijks (of laten we dat doen) aan de aangesloten gemeenten om zaken, die veranderd zijn, aan te passen op het ANBI-portaal op de website van de VPE, waaronder de financiele gegevens zoals die moeten worden getoond op het internet. Wij verzoeken al onze leden gebruik te maken van het ANBI-portaal, omdat dit effectiever is voor de belastingdienst en de VPE zelf. Onze leden voldaan daarmee zonder meer aan eventuele inrichtingseisen.

Het verzoek van de VPE om informatie inzake de ANBI aan te leveren komt dus niet bij de VPE zelf vandaan, maar zijn een gevolg van de eisen die een groepsbeschikking met zich meebrengen. De belastingdienst ziet er - in samenwerking met het CIO - op toe, dat de koepels hieraan voldoende uitvoering geven.

De VPE stuurt elk jaar vanaf de maand maart een (Nieuws)brief uit, met daarin een oproep aan alle leden om actief de in- en externe jaarraportages op orde te brengen, zodoende tijdig de ANBI gegevens via onze portal of op een eigen/andere site te kunnen publiceren. De VPE herhaalt deze oproep maandelijks. Vanaf de maand juli, wanneer alle publicatie gegevens aangeleverd zouden moeten zijn, neemt de VPE rechtstreeks contact op met die gemeenten die nog niet gepubliceerd hebben, om te zien of er extra aandacht en hulp geboden kan worden. Indien na meerdere rappels, contact- en pogingen om te helpen de gemeente in verzuim blijft, rest de VPE helaas geen andere weg dan de betreffende gemeente bij de belastingdienst af te melden als deelnemer aan de groepsbeschikking. In dat geval krijgt de gemeente een brief van de belastingdienst, met daarin de mogelijkheid zelfstandig een ANBI status aan te vragen, nadat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Ook kan het deelnemen aan de groepsbeschikking na publicatie hersteld worden.

Het blijft dus een verantwoordelijkheid van iedere lidgemeente, zelf tijdig zorg te dragen voor een tijdig, juist en volledig voldoen aan de ANBI publicatie eisen. Gemeenten die noch op onze portal, noch op hun eigen site publiceren, zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bij ons up to date houden van de gegevens die wij van onze leden hebben. Indien deze gegevens niet juist zijn, kan de VPE haar toezichthoudende rol in deze niet naar behoren vervullen.

Close