VPE ANBI-beleidsplan (versie 2021-09)

Het beleidsplan van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) omschrijft in algemene zin de activiteiten die binnen het kerkgenootschap plaatsvinden en de verantwoordingen die daarmee samenhangen. Hieronder kunt u het beleidsplan lezen.

Het voorliggende beleidsplan is laatstelijk vastgesteld september 2021.

1. Inleiding

Het beleidsplan van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) omschrijft in algemene zin de activiteiten die binnen het kerkgenootschap plaatsvinden en de verantwoordingen die daarmee samenhangen. Hierbij zijn twee zaken van belang. Ten eerste de zelfstandigheid van de bij de VPE aangesloten gemeenten waardoor dit beleidsplan geen hiërarchisch dictaat beoogt te zijn. Ten tweede de onderschreven grondslag behorende bij het lidmaatschap van de VPE waardoor gemeenten geacht worden daarmee in overeenstemming te handelen. Door deze twee punten zal dit beleidsplan een formele en ook een morele werkingssfeer kennen. 
Het is een uitdaging voor de VPE om als kerkgenootschap, met behoud van de fundamenten waarop wij gegrond zijn, te zoeken naar nieuwe wegen die de VPE in deze tijd en in de nabije toekomst vitaal, onderscheidend en bindend laten zijn. Daarom wordt er aan dit beleidsplan geen datering gekoppeld.

2. De Visie en Missie van de VPE

2.1     De visie voor de VPE als kerkgenootschap

•    De VPE heeft een eigen identiteit en presenteert zich als issuehouder van de Pinksterbeweging in Nederland. Zij is een denominatie die met duidelijke doelen voor ogen een strategie uitstippelt en langs die weg haar doelen probeert te bereiken in een steeds veranderende samenleving.
•    De VPE is onder andere herkenbaar als de Assemblies of God in Nederland en beoogt meer eenheid te bewerkstelligen binnen kerkelijk Nederland.
•     De VPE coördineert externe relaties met overheid, andere kerken en maatschappelijke instellingen.
 
2.2    De visie voor de VPE als beweging
•    De VPE is naar buitengericht en staat bekend om haar gemeenteontwikkelend én gemeentestichtend werk; haar begeleiding en ondersteuning van gemeenten en haar werkers en om haar groeiend zendings- en diaconaal werk.
•    De VPE bevordert de verbondenheid met elkaar als gemeenten en persoonlijke leden en de betrokkenheid bij de missie van de VPE.
•     De VPE opereert in de kracht van Gods Heilige Geest en wil in haar gemeenten het verlangen opwekken naar Zijn Geest om kracht te ontvangen om vrijmoedig getuigen te zijn van onze Heer Jezus Christus in ons land. 
•    De VPE communiceert op landelijk niveau haar visie voor sterk, gezond en geestelijk leiderschap en haar gemeenten hierin wordt zij ondersteund door middel van opleidingen, conferenties, literatuur en dergelijke. 
•    De VPE wil, in overeenstemming met bovenstaand punt, de visie bevorderen voor jong leiderschap. Ze wil hier ook de structuur van de beweging op aanpassen.

2.3    De visie voor de VPE als organisatie
•    De VPE is dienstverlenend door middel van de onderlinge gemeenschap van gemeenten, voorgangers, oudsten en geestelijke werkers. 
•    De VPE is ondersteunend aan voorgangers, oudsten en geestelijke werkers met het aanbieden van opleidingstrajecten en themadagen.
•    De VPE is apostolisch ondersteunend aan zowel plaatselijke gemeenten als aan voorgangers, oudsten en geestelijke werkers.
•    De VPE bemenst en onderhoudt haar kantoororganisatie tegen verantwoorde minimale kosten.

2.4     De missie van de VPE
De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke Pinkster- en Evangeliegemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: 
- Betrouwbaarheid in dienstbetoon
- Bijbelgetrouw en Bovennatuurlijk in haar bediening in de kracht van de Geest.
- Betrokken en Bewogen op elkaar en de maatschappij
- Open (naar migranten, kerken, maatschappij en cultuur
De koers van de VPE is steeds gericht op de drie onderling verbonden doelstellingen van de VPE (gemeentestichting, gemeenteontwikkeling en leiderschapsontwikkeling). 

2.5    Organisatiebeschrijving
De VPE is een gemeenschap waarin gemeenten en persoonlijke leden, te weten: voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers elkaar ontmoeten en samenwerken op landelijk en regionaal niveau. Ontmoeting en samenwerking op regionaal niveau vinden plaats binnen door de Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde Regio’s. Verder kent de VPE partnerorganisaties, organisaties voor onderwijs, hulpverlening en dergelijke. Deze kunnen een stichting of een vereniging zijn en zijn  zelf verantwoordelijk voor hun beleid.

3. Grondslag en doelstellingen (zie statuten)

4. Lidmaatschap

De VPE kent twee hoofdvormen van lidmaatschap, waarbij de criteria voor het lidmaatschap staan vermeld in de statuten.

4.1    Voor gemeenten geldt dat zij:
    voldoen aan ANBI-voorwaarden 
    geen onderwerp zijn van juridisch onderzoek 
    statuten van de VPE onderschrijven
    een vaste bijdrage betalen
    en daarbij een variabele bijdrage van 1% per jaar van het totaal door de gemeente verkregen giften en bijdrage van het voorlaatste kalenderjaar.
 
Twee typen gemeenten verdienen hierbij aparte vermelding: 
    Pioniergemeenten: in de statuten is bepaald (Artikel V, 2.1) dat gemeenten twintig leden moeten hebben om in aanmerking te komen als lid van de VPE. Pioniergemeenten moeten dit aantal in principe binnen twee jaar halen, om lid te kunnen blijven van de VPE. Deze gemeenten zijn wel vanaf het begin volwaardig lid, waarbij een proefperiode geldt. 
    Internationale gemeenten: deze gemeenten kunnen lid worden als ze voldoen aan de criteria zoals vermeldt in de statuten; als een (internationale) gemeente een nieuwe gemeente start, dan wordt deze nieuwe gemeente gezien als een afzonderlijk lid, met de daarbij behorende betalingsverplichting. 

4.2    Persoonlijke leden 
Voor persoonlijke leden geldt dat zij: 
    een directe relatie hebben met (een) plaatselijke gemeente(n) 
    en een actieve bijdrage leveren aan (een van) de VPE doelstellingen m.b.t. plaatselijke gemeenten 
    een vaste jaarbijdrage ad € 450 betalen
    en daarbij een vrijwillige gift van 1% van het netto inkomen (uit het geestelijk werk, dit kan € 0,- zijn) 

Voor persoonlijke leden en gemeenten die niet in staat zijn hun financiële bijdragen te leveren is er een dispensatieregeling mogelijk. 

4.3     Regiostructuur
De VPE kent een aantal Regio’s, waarvan het aantal, alsmede de grenzen door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Zij hebben tot doel het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen de leden. De Regio’s hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. 
•    De Regio’s voeren het algemeen beleid van de VPE uit;
•    De Regio’s adviseren het Algemeen Bestuur omtrent het toelaten van gemeenten en personen tot het lidmaatschap.

5. Leiderschapsstructuur VPE

Momenteel bevindt de structuur van het leiderschap zich in transitie waarbij er naast een bestuur een bedieningenteam zal leiding geven aan de VPE. In dit bedieningenteam wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van de vijfvoudige bediening, in lijn met de speerpunten van de VPE. Hiermee willen we bedieningen, geestelijke gaven en talenten de volle ruimte geven ten dienste van de beweging. Naast het zijn van een ‘beweging’, is de invloed van de VPE als kerkgenootschap onmiskenbaar. Een goede bestuurlijke organisatie zal daarom nodig zijn.

 De nieuwe leiderschapsstructuur is gebaseerd op drie hoofdthema’s:
1.    Relatie
2.    Relevantie
3.    Communicatie

De visie voor ‘geestelijk leiderschap’ heeft ook consequenties voor de huidige regiostructuur. De regiobesturen zullen veel meer ‘regioleidersteams’ worden, in plaats van bestuurlijke organen. De regioleidersteams werken daardoor meer vanuit het ‘relatieprincipe’ en het ´invloedprincipe´. Daarmee zou de geografische structuur, zoals nu gebruikt, voor deze leidersteams versoepeld kunnen worden. De structuur is daarbij niet rigide, maar dienend aan de speerpunten en doelstellingen van de beweging. Uitgangspunt voor leiderschap zijn (door de beweging) erkende bedieningen en niet de ‘bestuurlijke kwaliteiten’. Meervoudig leiderschap (verscheidenheid van bedieningen) vormt hiervoor de basis.
Voor de administratieve organisatie blijven de regio’s wel bestaan. Uitgaande van de huidige (statutaire) structuur wordt er onderscheid in functioneren gemaakt tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) waarbij het DB verantwoording aflegt aan het AB. 

Het bedieningenteam zal zich richten op het ‘geestelijk leiding geven aan de beweging’, waarbij tijd om samen God te zoeken, samen na te denken over Gods richting voor de VPE, optrekken met VPE-leiders in het land, centraal zal staan. Het AB en het DB zullen zich meer richten op de bestuurlijke en daarbij ook de managementtaken die bij een kerkgenootschap horen.

6. Partnerorganisaties

De AV kan besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnen- en buitenland. De aard en de vorm van het samenwerkingsverband wordt geregeld in een overeenkomst of een convenant met de betreffende organisatie. De huidige samenwerkingsverbanden / affiliaties van de VPE zijn:

6.1    Nationaal
    Stichting Opwekking, inzake Opwekking Magazine
    Studietraject 'Koninkrijk van God en de Heilige Geest' aan het Evangelisch College 
    MissieNederland 
    Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)
    Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 
    Samen Kerk in Nederland (SKIN)

6.2    Internationaal
    Assemblies of God USA
    World Assemblies of God Fellowship (WAGF)
    Pentecostal European Fellowship (PEF)
    Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden (BFP)
    Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP)

7. Werkvelden en activiteiten

De VPE kent als landelijk opererende organisatie diverse werkvelden en activiteiten. Deze ondersteunen de realisering van de speerpunten en verwezenlijking van de doelstellingen.

7.1         Werkvelden

7.1.1 Opleiding en Onderwijs 
VPE Opleidingen is een belangrijk werkveld van de VPE. Zij faciliteert/verwijst naar diverse gemeentegerichte en theologische opleidingen die aansluiten bij de visie en geloofsbelijdenis van de VPE. De In Church Academy (Nederlandstalig en Engelstalig online onderwijs voor gemeenteleiders en gemeentewerkers), Global University (Engelstalig online onderwijs op alle niveaus voor iedereen die theologisch onderwijs wil). Continental Theological Seminary (Engelstalig geaccrediteerde BA en MA opleidingen op locatie, in Brussel).

7.1.2 Zending
Stichting VPE Zending (voorheen Opdracht tot Wereldzending) is de zendingstak van de VPE. Zij ondersteunt de bij de VPE aangesloten gemeenten bij hun zendingsactiviteiten, zendt zendelingen uit, ondersteunt projecten en werft fondsen om deze projecten te realiseren. Daarnaast informeert en mobiliseert zij gemeenten tot actieve betrokkenheid bij de wereldwijde zending. 

7.1.3 Jeugd- en jongerenwerk
De VPE zoekt verbinding met of bouwt mee aan jongerenorganisaties om een ondersteuning te bieden aan het jeugdwerk in de gemeenten en om jongeren te bereiken met het evangelie. De VPE werkt samen met de volgende zelfstandig opererende partnerorganisaties: Teen Challenge Nederland – The Gate en Royal Rangers. Deze organisaties zijn zelfstandig stichtingen waar de VPE of een samenwerkingsconvenant mee heeft of welke nauwe verbonden zijn aan de internationale Assemblies of God. 

7.1.4 Pastorale bedieningen
De VPE kent diverse pastorale bedieningen waarin leden van de VPE actief zijn. 

7.2 Activiteiten 
Om de doelstellingen te verwezenlijken en om de speerpunten in de praktijk gestalte te geven organiseert de VPE diverse activiteiten zoals onder aangegeven:
    Regio-ontmoetingen: elke regio organiseert op regelmatige basis een regio-ontmoeting waarvoor voorgangers en gemeenteleiders uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald onderwerp en meestal ook met een gezamenlijke maaltijd. De relatie en onderlinge ontmoeting staat centraal.
    Voorgangerskringen: in de regio’s zijn diverse voorgangerskringen actief. Dit zijn kleine “celgroepen” waar zes tot tien voorgangers of leidende oudsten en hun echtgenotes/echtgenoten aan deelnemen. Centraal staat het opbouwen van relaties, toerusting, bemoediging en bekrachtiging van de bediening.
    Leidersdagen: tenminste een keer per jaar organiseert de VPE een leidersdag voor gemeenteleiders die in het teken staat van een thema die meestal gerelateerd is aan gemeenteontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Daarnaast werkt de VPE mee en of ondersteunt zij leidersdagen van andere organisaties.
    Conferenties: de VPE organiseert zelf leidersconferenties en/of Masterclasses. Ook werkt zij mee aan en ondersteunt leidersconferenties van andere organisaties. De conferenties zijn over het algemeen nationaal van aard, maar internationale conferenties komen ook voor. De VPE wil hierin in de behoefte voorzien van bezinning en relatie opbouwmomenten voor gemeenteleiders en teams. De thema’s zijn over het algemeen gerelateerd aan gemeenteontwikkeling, gemeentestichting en leiderschapsontwikkeling. Ook komen maatschappelijke en ethische onderwerpen aan bod.
    Elevate Leaders Network: De VPE wil investeren in potentieel geestelijk leiderschap binnen de beweging. Zij faciliteert daarom het Elevate Leaders Network, een netwerk voor en door jonge (gemeente)leiders binnen de VPE met ondersteuning vanuit het Landelijk Leidersteam. Het Elevate Leaders Network organiseert conferenties en/of leidersdagen gericht op de jonge leiders. De thema’s zijn over het algemeen gerelateerd aan de drie speerpunten van de VPE. 

8. Speerpunten

De VPE heeft een aantal speerpunten ontwikkeld waar zij zich als beweging in de komende jaren op wil richten. Omdat de VPE een beweging is die ten dienste staat van de bij haar aangesloten leden is de focus van de speerpunten ook gericht op het effectief ondersteunen van haar leden. Deze leden bestaan voor het overgrote deel uit leiders en gemeenten en het is daar waar de onderstaande speerpunten zich op richten.

8.1 Gemeenteontwikkeling
De gemeente van Jezus Christus is een levend organisme waarin kinderen van God samen komen om God te aanbidden, onderwezen te worden in Gods Woord en elkaar te ontmoeten. Daarnaast heeft de gemeente als missie om Gods Koninkrijk bekend te maken in woord en daad. Met dit speerpunt stelt de VPE zich ten doel om de bij haar aangesloten gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van gezonde gemeenten. Om gemeenten op een gezonde wijze te bouwen en te laten groeien zijn er gezonde leiders nodig. Daarnaast is er bekwaamheid nodig om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn zodat de gemeente zich goed kan ontwikkelen. Door het verzorgen van trainingen en toerustingen, persoonlijke begeleiding en het beschikbaar stellen van materiaal beoogt de VPE deze doelstelling inhoud te geven.

8.2 Gemeentestichting
Naast het ondersteunen van gezonde gemeenteontwikkeling stelt de VPE zich ook ten doel om haar leden te activeren om gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en om plaatsen te creëren voor mensen om tot ontwikkeling te komen in dat wat God hen aan gaven heeft gegeven. De VPE beoogt deze doelstelling te bereiken door samen te werken met leiders die al bezig zijn om gemeenten te stichten in Nederland. Daarnaast zal de VPE ook gaan werken aan het verzorgen van opleiding voor jonge gemeentestichters en hen actief ondersteunen om te komen tot nieuwe gemeentestichting.

8.3 Leiderschapsontwikkeling
Gemeenten worden geleid door voorgangers en of oudsten die daartoe zijn aangesteld. Het leiderschap is er om de gemeente richting te geven en de gemeente bescherming en veiligheid te bieden om zo een gezonde gemeente te kunnen zijn. Leiderschap dient echter ontwikkeld te worden zowel aan de kant van het karakter en gedrag als aan de vaardigheden kant van de leider. De VPE gelooft dat gezonde leiders een belangrijke positieve invloed hebben op het ontwikkelen van gezonde gemeenten. De VPE stelt zich dan ook ten doel om door middel van training en toerusting, coaching van leiders, het verzorgen van netwerk ontmoetingen en het verzorgen van ondersteunend materiaal leiders te helpen zich te ontwikkelen om zo als gezonde leiders te kunnen functioneren. Daarnaast streeft de VPE ernaar om samen te werken met gemeenten en bedieningen die bezig zijn met het ontwikkelen van leiders. 

 
9. Communicatie

Deze tijd vraagt van de VPE zich uit te spreken over wat haar beweegt en welk belang zij wil dienen. Het is van groot belang om vanuit het Evangelie de taal van deze tijd te spreken ook waar het maatschappelijk relevante thema’s betreft. De VPE zal op verschillende, per onderwerp geeigende wijzen communiceren en daarbij gebruik maken van eigentijdse middelenvoor haar communicatie en PR beleid. Daarbij kan gedacht worden aan: 
    Het aanpassen en aanvullen van de website om tijdige, adequate en relevante informatie te bieden voor zowel leden als belangstellenden.  
    Het fungeren van de website als eerste informatieverstrekker met betrekking tot algemene en specifieke informatie voor aangesloten leden, waaronder regionale gebeurtenissen, conferenties, studiefaciliteiten e.d.
    Het duidelijker profileren als VPE in interviews en door middel van het schrijven en publiceren van artikelen in dagbladen en christelijke magazines.
    Het regelmatig kenbaar maken van bestuurszaken middels social media en de website.

10. Mensen en middelen

10.1 Financiën

Het beleidsplan van de VPE is gebaseerd op een jaarlijkse begroting die gericht is op het bereiken van haar doelstellingen, ondersteund door een adequate organisatie.
Van de leden wordt gevraagd soms een extra bijdrage te leveren juist met het oog op extra investeringen in de speerpunten. Voor zover er Bestemmingsreserves aanwezig zijn, zullen deze - na goedkeuring door het AB - worden ingezet.
De VPE verwerft haar inkomsten door (vrijwillige) bijdragen en contributies van haar leden. Deze bijdragen worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Zie meer hierover op de website onder lidmaatschappen. De besteding van deze middelen vindt plaats in overeenstemming met de statuten van de VPE.
(Bestemmings-)Reserves worden liquide gehouden door middel van spaarrekeningen. 

10.2 Personeelsbeleid
De VPE als ondersteunende bediening kan alleen goed functioneren als zij ondersteund wordt door een kantoorstaf die de praktische en organisatorische kant van de denominatie ondersteunt en daarnaast door leiderschap die bedieningen kan ondersteunen. Hiervoor is een kleine, gezonde en goed opgeleide betaalde kantoorstaf nodig. Op dit moment bestaat deze kantoorstaf uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een financieel medewerker.
Al deze functies worden op parttime basis ingevuld. De parttime staf wordt aangevuld met vrijwillige leiders die vervolgens gezamenlijk het Dagelijks Bestuur vormen. Het Dagelijks Bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de VPE. Zij legt verantwoordelijkheid aan het Landelijk Leidersteam wat eens in de zes weken bij elkaar komt om de landelijke ontwikkelingen van de beweging te bespreken. Dit team gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording aan de leden over het gevoerde beleid in een algemene vergadering in het voorjaar en het najaar.
 
10.3 Vrijwilligersbeleid
De inzet van vrijwilligers is essentieel voor het functioneren van de VPE als beweging en als kerkgenootschap. Een ieder met haar/zijn eigen talenten. Dat roept tevens de verplichting op zorgvuldig met elkaar om te gaan, zodat iedereen tot zijn recht komt en de waardering krijgt die zij verdient. De vrijwilligers kunnen worden onderscheiden in:
•    Leden oudstenraad, plaatselijk bestuur e.d.
•    Leden van commissies die niet als ambtsdrager zijn bevestigd
•    Niet bestuurlijke functies zoals kringleider, zanggroepen, kosters, kantoormedewerkers.
•    Incidentele functies of projectmatige activiteiten
De betrokkenheid van de gemeenteleden bepaalt in hoeverre zij beschikbaar zijn voor functies binnen de gemeente. Net als bij andere vrijwillige organisaties is in deze tijd ook voor de VPE moeilijk goede bestuurders te rekruteren. Binnen het geheel van gemeente zijn hebben bestuur en leden een zorgtaak tegenover elkaar. Binnen die taak vallen onder meer:
•    Het begeleiden en inwerken van vrijwilligers door ervaren gemeenteleden
•    Het zorgen voor adequate scholing en toerusting o.a. door het aanbieden van cursussen
•    Het tonen van waardering voor de inzet van vrijwilligers en het regelmatig evalueren 
Om onduidelijkheid tussen vrijwilliger en organisatie te voorkomen en de gemaakte afspraken vast te leggen is het raadzaam e.e.a. vast te leggen in een zogenaamd vrijwilligerscontract. Hierin kunnen tevens, indien van toepassing, afgesproken vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten worden vastgelegd. 

10.4 Beloningsstructuur
Voor wat betreft de beloningsstructuur voor voorgangers en bestuur baseert de VPE zich op de structuur zoals gebruikt in de Protestantse Kerk Nederland voor haar kerkelijk werkers. Alhoewel het de aangesloten gemeenten vrij staat hun eigen beloningsbeleid te voeren worden zij opgeroepen, voor zover dat mogelijk is, een uniform beloningsbeleid te voeren.

11. Administratie en verantwoording

11.1 Administratie
De ledenadministratie wordt vastgelegd in een zogenaamd Customer Management System via de website van de VPE. De gegvens die verwerkt worden vallen onder de AVG regelgeving. het doel van de vastleggingen wordt eveneens beschreven. De gemeenten en leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig aanleveren of invoeren van de gegevens. De financiële administratie wordt vastgelegd in het pakket Twinfield-online. Bij beide systemen vinden invoer en controle gescheiden plaats. 

11.2 Verantwoording
De financiële rapportage wordt door de penningmeester samengesteld. Jaarrekening, balans, staat van baten en lasten en cijfers t.b.v. de Algemene Ledenvergadering, ANBI en de KVK worden jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor gecontroleerd op juistheid en volledigheid. 
Op grond van de door de accountant afgegeven verklaring vraagt het AB de Ledenvergadering om decharge te verlenen.

11.3 Kantoor en hulpverlening
De werkzaamheden van de VPE worden gecoördineerd vanuit een landelijk kantoor. Het kantoor functioneert als aanspreekpunt voor alle zaken die de VPE betreffen.

11.4 Hulpverlening binnen VPE

11.4.1 Hulpverlening op verzoek 

Als er in een aangesloten gemeente problemen ontstaan is het allereerst de taak van de leiding van de gemeente om tot een oplossing te komen. Indien de gemeenteleiding hiertoe niet in staat is kan de gemeente in vertrouwelijkheid om assistentie vragen aan de VPE. De VPE respecteert ten allen tijde de zelfstandigheid van de gemeente. Een verzoek om assistentie zal worden gericht aan het Dagelijks Bestuur. Slechts voorgangers en/of oudsten kunnen een dergelijk verzoek doen. Het Dagelijks Bestuur benoemt, conform het huishoudelijk reglement, ad hoc een commissie van tenminste twee personen die het vertrouwen hebben van alle betrokken partijen, om de gemeente bij te staan.

11.4.2 Hulpverlening op initiatief van het Algemeen Bestuur
Indien het Algemeen Bestuur op andere wijze kennis neemt van (vermoede) problemen in een aangesloten gemeente kan het Algemeen Bestuur zelf actie ondernemen naar het oudstenteam. Zij zal zich op de hoogte stellen van het waarheidsgehalte van de vermoedens, waarna deze in eigen kring worden weersproken of hulp wordt aangeboden. Ook in dezen respecteert de VPE de zelfstandigheid van de gemeente om zelf de problemen op te lossen of om elders hulp te zoeken. 

Financiële consequenties
Reiskosten die de commissieleden maken in verband met de hulpverlening aan een aangesloten gemeente worden aan de VPE vergoed tegen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld tarief. Als tegemoetkoming in de overige onkosten en eventuele salariskosten wordt een door het Algemeen Bestuur vast te stellen tarief per dagdeel in rekening gebracht.

11.4.3 Dienstverlening buiten VPE
Ook niet aangesloten gemeenten kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de VPE voor bemiddeling als hierboven omschreven. Indien de gemeente is aangesloten bij een ander landelijk kerkgenootschap dient dit te geschieden in overleg en met goedkeuring van dat kerkgenootschap.

Financiële consequenties
Niet aangesloten gemeenten vergoeden de VPE een door het Algemeen Bestuur vast te stellen uurtarief plus reiskosten.

Sluiten