Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (vs 01-11-2021)

Algemeen

 1. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (hierna de VPE). 
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt voor al degenen die voor de VPE werkzaam zijn en/of werkzaam zijn geweest (waaronder ook begrepen ondergeschikten). 
 3. Op alle overeenkomsten met de VPE is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst (en deze algemene voorwaarden) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats Den Haag. 
 5. Wijzigingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
 6. Onder schriftelijk kan worden verstaan elektronisch e-mailverkeer, indien en voor zover dit elektronisch e-mailverkeer de identiteiten van partijen voldoende kenbaar vast kan leggen en de juiste (technische) veiligheid kan garanderen. 
 7. Uw vorderingsrechten vervallen (uit welke hoofde dan ook) na 1 jaar na het moment waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Vorderingsrechten zijn niet overdraagbaar. 
 8. Het is u zonder voorafgaande toestemming van de VPE niet toegestaan om een verplichting of de gehele overeenkomst over te dragen aan een derde. De VPE is gerechtigd om aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om alle relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan derden op te leggen. U blijft hoofdelijk aansprakelijk voor deze verplichtingen. 
 9. U vrijwaart de VPE van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan als gevolg van het niet of onjuist nakomen van enige verplichting van de VPE. 
 10. Afstand van rechten en/of bevoegdheden kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden. 
 11. De algemene voorwaarden blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht en binden partijen dan ook. 
 12. Indien en voor zover naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of op het onredelijk bezwarend karakter van bepalingen in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op die bepalingen, komt aan de desbetreffende bepalingen inzake de inhoud en de strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat op die bepalingen een beroep kan worden gedaan. 

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de VPE, ook alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de VPE en een andere partij, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door de VPE gedane aanbiedingen en/of offertes. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten. 
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht, indien voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is bepaald en voor zover de 

 

VPE deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de andere partij heeft bevestigd. 

 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van een andere partij bij de overeenkomst met de VPE wordt uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten. 
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 
 3. De uitvoering van overeenkomsten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de VPE. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen. 
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan. 

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd door ons retour is ontvangen, behalve het hierna onder nummer 2 bepaalde. 
 2. Indien de door u ondertekende overeenkomst door ons niet retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, namelijk op het moment dat wij op uw verzoek met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen. 

 

Prijzen en vergoedingen

 1. U bent aan de VPE de in de overeenkomst opgenomen prijzen en vergoedingen verschuldigd. 
 2. De door u aan de VPE verschuldigde prijzen en/of vergoedingen kunnen onder meer bestaan uit: 
  1. Aanschaf lectuur;
  2. Diensten van de VPE aan haar leden;
  3. Het bijwonen van events/meetings
  4. Het bijwonen van de Alg. Ledenvergadering
  5. de kosten van de catering / de vergoeding voor “Food and Beverage”;
  6. andere kosten. 
 3. NVT. 
 4. NVT
 5. De VPE behartigd alle zaken op het gebied van event management , floor management, logistiek en artikelen.
 6. Indien partijen zijn overeengekomen dat de VPE de catering voor u zal verzorgen, bent u de kosten van de catering zoals vastgelegd in de overeenkomst aan de VPE verschuldigd. 
 7. NVT
 8. NVT
 9. Op leveringen en diensten van de VPE is geen BTW van toepassing.
 10. Indien uw financiële positie en/of uw betalingsgedrag naar oordeel van de VPE daartoe aanleiding geeft, is de VPE gerechtigd van u te verlangen dat u direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door de VPE te bepalen vorm. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de VPE gerechtigd, onverminderd de overige rechten van de VPE, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat u verschuldigd bent aan de VPE uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
 11. Eventuele klachten schorten uw betalingsverplichtingen niet op, behalve voor zover de VPE aan u te kennen heeft gegeven dat zij de kracht gegrond vindt. 

 

Uw verplichtingen

 1. U zult alle gegevens en bescheiden, die de VPE nodig heeft om de overeenkomst correct en tijdig uit te voeren, tijdig en in de door de VPE gewenste vorm en wijze aan de VPE ter beschikking stellen. 
 2. U staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de aan de VPE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens, bescheiden, faciliteiten, zijn voor uw rekening en risico. 
 4. U heeft de verplichting om de vergoedingen aan de VPE tijdig over te maken op de wijze zoals door de VPE wordt verlangd. 

 

 

Uitvoering overeenkomst

 1. De VPE bepaalt de wijze waarop en door welke personen (of persoon) de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt hierbij de door u kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in beschouwing.
 2. De VPE zal de werkzaamheden uit de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren. De VPE kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
 3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden volgens de overeenkomst moeten zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen, indien dat schriftelijk is vastgelegd. 
 4. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door u niet door termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de VPE de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen (leverings)termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

 

Betaling

 1. U moet de gehele prijs, de (geschatte) overige kosten  bij vooruitbetaling voldoen,.
 2. De VPE brengt de door u verschuldigde prijzen en vergoeding via een factuur in rekening. De betaling moet gebeuren op de wijze en binnen de termijn als op de factuur wordt vermeld. Indien geen betalingstermijn op de factuur is vermeld, moet de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, dit onverminderd het bepaalde onder nummer 1 “Uitvoering overeenkomst”. 
 3. Indien u een factuur niet tijdig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in gebreke en bent u vanaf de datum waarop u in gebreke bent, een rente verschuldigd van 5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend. 
 4. Indien u in gebreke bent in uw betalingsverplichting, onverminderd het recht van de VPE om de overeenkomst te beëindigen, bent u jegens de VPE aansprakelijk voor de op de invordering vallende (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten.
 5. U bent de volledige prijzen en vergoedingen, die u onder de overeenkomst aan de VPE bent verschuldigd, verschuldigd indien en op het tijdstip dat:
  1. surseance van betaling voor u is aangevraagd of dat aan u is verleend; 
  2. faillissement van u is aangevraagd of u in staat van faillissement bent verklaard; 
  3. u op enigerlei wijze de vrije beschikking over het geheel, of een gedeelte van uw vermogen, verloren heeft; 
  4. u de bedrijfsvoering van uw onderneming geheel of gedeeltelijk staat of overdraagt aan een derde; 

 

 

  1. u meer dan 1 maand vermist bent. Uw

naasten en/of zaakwaarnemers voeren zonder enige discussie deze verplichting uit; 

  1. u overleden bent, waarmee wordt gelijkgesteld de onmogelijkheid om zelf of door een ander de overeenkomst uit te kunnen (laten) voeren (zoals bij ziekte langer dan 1 maand). Uw erfgenamen en/of zaakwaarnemers voeren zonder enige discussie deze verplichting uit.  

 

Geheimhouding

 1. De VPE is verplicht de door of namens u verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Deze verplichting geldt niet voor zover op de VPE een wettelijke plicht of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplichten die uit wet- en regelgeving kunnen voortvloeien of voor zover u de VPE van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van de VPE voor zover de VPE deze voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of voor zorgvuldige voldoening aan wettelijke verplichtingen of beroepsverplichtingen noodzakelijk vindt. 

 1. De VPE is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens u verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn. 
 2. Behalve de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de VPE is het u niet toegestaan de inhoud van de dienstverlening of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de VPE openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behalve voor zover dit direct uit de overeenkomst voortvloeit, gebeurt voor inwinning van een deskundig oordeel over de desbetreffende werkzaamheden van de VPE, op u een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust of indien u voor uzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure. 
 3. Een overtreding van deze bepaling wordt bestraft met een boete van € 5.000 per overtreding vermeerderd met € 50 per dag (een dagdeel wordt als een volledige dag meegerekend) waarop deze overtreding voortduurt.  

 

Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die de VPE bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, daaronder ook begrepen de werkwijze, de systemen, het systeem ontwerpen en (computer)programma’s, komen toe aan de VPE, voor zover deze niet al aan derden toekomen. 
 2. Behalve de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de VPE is het u niet toegestaan om producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet samen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde onder “Geheimhouding, nummer 3”. 
 3. Een overtreding van deze bepaling wordt bestraft met een boete van €5.000 per overtreding vermeerderd met €50 per dag (een dagdeel wordt als een volledige dag meegerekend) waarop deze overtreding voortduurt.

 

 

Opzegging / ontbinding door u

 1. Indien u de overeenkomst opzegt dan wel ontbindt, moet u de VPE daarvan schriftelijk in kennis stellen en bent u het volgende percentage van de afgesproken prijzen en vergoedingen verschuldigd, waarbij de dag van ontvangst door de VPE van de schriftelijke mededeling bepalend is: 
  1. 0 – 28 dagen voor aanvang van de levering/dienst 100%;
  2. 29 – 182 dagen voor aanvang van de levering/dienst 75%;
  3. 183 – 365 dagen voor aanvang van de

levering/dienst 50%;

  1. 366 of meer dagen voor aanvang van de levering/dienst 25%. 
 1. Indien de VPE aangeeft niet te kunnen leveren of anderszins door overmacht niet aan de overeenkomst kan voldoen bent u gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder enige aansprakelijkheid van de VPE tot het betalen van een vergoeding en/of kosten aan u. 

 

Opzegging / ontbinding door de VPE

 1. Indien de VPE haar verplichtingen onder de overeenkomst niet na kan komen, dit ter uitsluitende beoordeling van de VPE, en dit niet het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de VPE, is de VPE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn tot het betalen van enige vergoeding en/of kosten aan u. 
 2. Indien er sprake is van een verhoogd risico op schade in verband met het gebruik van u van het kerkgebouw of van overlast, dit ter uitsluitende beoordeling van de VPE, is de VPE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn tot het betalen van enige vergoeding en/of kosten aan u en onverminderd de gehoudenheid van u tot het volledig betalen van de afgesproken prijzen en vergoedingen aan de VPE. 
 3. NVT
 4. De VPE is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onder gehoudenheid van u tot het betalen van de overeengekomen prijzen en vergoedingen, indien:
  1. surseance van betaling voor u is aangevraagd of aan u is verleend;
  2. faillissement van u is aangevraagd of u in staat van faillissement bent verklaard; 
  3. u op enigerlei wijze de vrije beschikking over het geheel of een gedeelte van uw vermogen verloren heeft; 
  4. u de bedrijfsvoering van uw onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt aan een derde;
  5. u meer dan 1 maand vermist bent. Uw naasten en/of zaakwaarnemers zijn dan verplicht zonder discussie uw verplichtingen na te komen; 
  6. u overleden bent, waarmee wordt gelijkgesteld de onmogelijkheid om zelf of door een ander de overeenkomst uit te kunnen (laten) voeren (zoals bij ziekte langer dan 1 maand). Uw erfgenamen en/of zaakwarnemers zijn dan verplicht zonder discussie uw verplichtingen na te komen.  

 

 

 

Aansprakelijkheid van de VPE

De VPE is niet aansprakelijk voor schade geleden door u behalve in het geval van opzet en/of grove schuld.

Close