Veilige Kerk

Verklaring
De kerk van Jezus Christus behoort de veiligste plaats op aarde te zijn. Voor zover dat nog niet het geval is, aan ons om alles te doen wat we kunnen om die veiligheid te bevorderen waar we maar kunnen. Hiertoe is veel expertise en hulp beschikbaar.

De kerken erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen, vluchtelingen en vrouwen. De kerken nemen daarvoor dan ook de nodige maatregelen. De kerken veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

De kerken hebben een verklaring opgesteld en getekend, maar realiseren zich dat je er met een verklaring niet bent. De tekst is bedoeld als een basisverklaring, die binnen de afzonderlijke kerken verdere vertaling, uitwerking en toetsing behoeft. De uitwerkingen kunnen per kerk verschillen.

Stichting Evangelisch Meldpunt
De VPE ervaart de urgentie om allen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben zodanig toe te rusten zodat men weet wat te doen in dergelijke situaties, maar vooral ook om deze voor te zijn. Allereerst omdat we verantwoordelijkheid hebben om veiligheid te bieden aan allen die kwetsbaar zijn. Bovendien stelt de overheid in het kader van Good Governance steeds meer eisen aan de veiligheid en de inrichting van organisaties, waartoe ook de kerken behoren. Als eerste belangrijke stap heeft de VPE zich eind 2017 als geheel (gemeenten en persoonlijke leden) aangesloten bij hét meldpunt voor de evangelische en pinksterbeweging, Stichting Evangelisch Meldpunt.

Veilige VPE-gemeenten
In februari 2018 organiseerde de VPE een 'Veilige kerk'dag. Het Nederlands Dagblad heeft hierover geschreven, lees hier het artikel. Via de website Veilige Kerk vindt u allerlei informatie met onder meer een stappenplan om werk te maken van de veiligheid in uw gemeente.

Een onderdeel van het beleidsplan voor een veilige kerk is de regeling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor vrijwilligersorganiaties zoals kerken is er momenteel een gratis VOG-regeling
Als VPE menen wij echter dat de VOG verklaring niet erg sterk is, en hebben daarom daarnaast ook een zgn. Eigen Verklaring opgesteld. Die verklaring is ontleend aan de integriteitsverklaring die bij de overheid gehanteerd wordt.
Via deze pagina komt u bij een nadere toelichting en een link naar bedoelde in te vullen Eigen Verklaring.

Ook heeft de VPE een voorbeelddocument beschikbaar hoe veilig met elkaar om te gaan in de gemeente. Dit kunt u hier downloaden.

Vertrouwenspersonen in de VPE

Hoewel onze gemeenten op de hoogte zijn van het belang van vertrouwenspersonen, zal het niet in alle gemeenten lukken om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Uiteraard geldt voor een dergelijke titel, dat de persoon in kwestie niet alleen aantoonbaar integer en betrouwbaar is gebleken, maar ook als zodanig wordt erkend.

Daarnaast is het van belang, dat de vertrouwenspersoon niet zelf bestuurlijk verantwoordelijk is of mede-leiding geeft aan (een deel van) de gemeente. Meer over het profiel van een vertrouwenspersoon treft u aan in het stappenplan Veilige Kerk dat u hier kunt downloaden.

Als VPE hebben we gemeend onze leden te ondersteunen door het aanstellen van een aantal landelijke vertrouwenspersonen en een eigen intern meldpunt dat gebeld kan worden. 
Het telefoonnummer van het meldpunt is 085-4881429. Email:  RVP@vpe-vp.nl 

U kunt bij dit meldpunt terecht voor vragen en meldingen. Zij zullen u zo goed mogelijk willen helpen, waarbij verwijzen naar professionele hulpverleners of het externe meldpunt Stichting Evangelisch Meldpunt tot de mogelijkheden behoren. Onze vertrouwenspersonen wonen tenminste eens per jaar een seminar bij verzorgd door de professionals van SEM.  

Sluiten