Spreekgeld vergoedingen en de belastingdienst

Als VPE vinden wij het belangrijk u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het gemeenteleven, in de brede zin van het woord. Zoals hoe gaan we om met spreekgelden? Hoeveel geven we aan een gastspreker, maar ook, hoe verantwoorden we de vergoedingen fiscaal correct?

De beantwoording van de laatste vraag, bepaalt voor een deel ook het antwoord op de eerste vraag, waarbij we ons gemakshalve beperken tot sprekers die in Nederland rondgaan, hier wonen en werken, niet zijnde de eigen voorganger of degene die in de eigen gemeente vaak spreekt. Voor buitenlandse sprekers wordt het weer een ander verhaal. Daar gaan we hier nu even niet op in.

Hoe zit dat?

Telkens waneer een gemeente een gastspreker een vergoeding voor een spreekbeurt geeft, ziet de belastingdienst dat als het belonen van een prestatie. Dat de vergoeding ook te zien is als een gift, een niet van te voren vastgesteld of afgesproken bedrag, weerlegt zij door conform de wet loonbelasting te stellen dat vergoedingen of verstrekkingen aan derden of loon of een kostenvergoeding is.  

De hoogte van de vergoeding is op het eerste gezicht niet van belang, de belastingdienst stelt verplicht dat de in enig jaar gegeven vergoedingen moeten worden vastgelegd. Indien de belastingdienst daarom vraagt, bent u verplicht de gevraagde gegevens aan te leveren. 

Vanaf 2022 is er een nieuwe regeling. Deze regeling vervant de oude regeling rond het IB47 formulier.
Die formulieren kon je vroeger bestellen en met pen invullen, maar dat kan tegenwoordig niet meer.
Je kunt je nu bij de belastingdienst aanmelden, maar je hoeft nu geen gegevens aan te leveren, tenzij de belastingdienst daartoe een verzoek doet. Dan ben je verplicht gegevens aan te leveren op de door hun voorgeschreven wijze.

Van alle uitbetalingen (via bank of contant) van spreekbeurten of andere betalingen aan personen die iets voor de gemeente hebben gedaan, moet u wel het volgende vast blijven leggen:

  • het bedrag dat u uitbetaalt
  • de datum waarop u uitbetaalt
  • de naam van degene die u uitbetaalt
  • het betreffende adres
  • de betreffende geboortedatum

Indien de ontvanger een zelfstandige of free-lancer is, kan deze een factuur sturen en heeft deze de mogelijkheid om de bedragen als 'omzet' te verantwoorden, en is een aparte registratie in de gemeente niet nodig. 

Een manier voor gemeenten om aan deze praktijk voorbij te gaan, is ons door een van onze belastingregio's aangereikt. Merk de sprekersvergoeding aan als vrijwilligersvergoeding en wel zodanig, dat het bedrag niet hoger is dan 180 euro (2022) aan die persoon per keer/maand, en niet meer dan 2.160 euro per jaar.
Heb je meer gegeven, dan geldt de hierboven genoemde regeling van het melden bij de belastingdienst.

Wanneer je met de vrijwilligersvergoeding werkt, ligt dus wel het bedrag vast, wat voor sprekers die van verder weg komen, mogelijk minder gunstig is. Wij vragen voor wat betreft de hoogte van de vergoeding wel extra aandacht indien het een spreker betreft die in belangrijke mate van deze bediening leven.

Graag vernemen wij uw ervaringen hiermee. Stuur daarom uw ervaringen met de werkpraktijk hiervan via het contactformulier op deze website. 

Wilt u meer lezen hierover? dat kan. De teksten van de belastingdienst zijn nog steeds wat criptisch, maar er staat een goede uitleg op de Jongbloed site. 

Als VPE adviseren we een spreekgeld vergoeding van tenminste 180 euro. (dit was lange tijd 150 euro)
Of dit inclusief reiskosten is, hangt uiteraard af van de afstand die de spreker moet afleggen. Daarnaast is het een overweging waard om een hoger bedrag ter beschikking te stellen voor hen die van hun bediening leven. Als reiskosten wordt over het algemeen 19 ct per kilometer aangehouden, in de regel omdat dit een onbelast bedrag per kilometer is. Als dit bedrag per kilometer omhoog gaat, adviseren wij om daarin mee te bewegen.

Sluiten