UBO: wat is het, wat kun je doen?

UBO: wat is het, wat kun je doen?

April 15, 2021

Inmiddels is er een wet van kracht die regelt, wie de 'Ultimate Benificial Owner' (uiteindelijk belanghebbende) van een organisatie/rechtspersoon is, en dat deze aangewezen zou moeten kunnen worden.

In het geval van een kerkgenootschap zijn de UBO’s de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.

Hoewel dit bij kerken niet zo speelt, zullen we toch iets met deze regel moeten doen.

Waar gaat het dus om:

Wie verder als UBO kan worden gekwalificeerd van een dergelijk kerkgenootschap staat in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringswet Wwft 2018: “Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn in het geval van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: 1°.natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd; of 2°.indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie.”

Wat betekent het voor ons:

Voor de meeste kerken en gemeenten geldt, dat er weliswaar statutaire bestuurders zijn, maar deze zijn niet 'eigenaar' van de kerk. 
Dat heeft vooral te maken met de gekozen rechtsvorm en de van toepassing zijnde statuten. Doorgaans is dat een stichting of een kerkgenootschap. Als gemeente zal moeten worden nagedacht over hoe deze nieuwe wet te implementeren in de statuten van de gemeente.

Wat kunnen/moeten VPE-gemeenten nu doen?

Wij stellen als antwoord op deze vraag het volgende voor, mocht dit niet al in de statuten van uw gemeente staan:

a. Benoem in de statuten, dat de bestuurders geen eigenaren van het kerkgenootschap of de stichting zijn, doch slechts leiding geven aan de organisatie.

b. Benoem in het (meestal laatste) artikel van de statuten van de gemeente, dat gaat over ontbinding van de gemeente als rechtsopvolger een bestaande ANBI, die past bij de doelstelling van de gemeente. Logischerwijs zal het hier dus om een andere kerk of gemeente gaan. Wordt geen rechtsopvolger benoemd, maak dan een eventueel liquidatiesaldo integraal over aan een in de statuten benoemde ANBI.

c. Toets jaarlijks of deze ANBI nog bestaat. Dat kan heel goed de VPE zijn (of een mogelijke rechtsopvolger daarvan), er zijn al veel VPE gemeenten die dit hebben. Het voordeel daarvan is, dat er vooraf goede afspraken kunnen worden gemaakt wat de VPE met de eventueel vrijgekomen middelen moet doen, mits niet in strijd met de statuten van de VPE zelf. De VPE kan uiteraard geen rechtsopvolger zijn van een gemeente, kerkgenootschap of stichting, indien er sprake is (geweest) van laakbaar/strafbaar gedrag van bestuurders van die bewuste organisatie of indien na of tijdens het opheffen van een gemeente een financieel tekort ontstaat. De middelen die de VPE ter hand worden gesteld, maken onderdeel uit van de jaarlijkse accountantscontrole en worden (desgewenst wel of niet met naam en toenaam) gemeld aan de Algemene Vergadering van de VPE. 

Door het aanwijzen van een ander kerkgenootschap als rechtsopvolger, of als begunstigde van een liquidatiesaldo, zijn er geen natuurlijke personen uiteindelijk belanghebbend, maar is dat in ons voorstel de landelijke koepel. Dit lijkt ons voor langere tijd een goed begaanbare weg. Het gaat hier om een nieuwe wet, die uiteindelijk om politieke redenen ook op kerken van toepassing is verklaard.

Waar vragen we nu meteen aandacht voor?

Welke gegevens hebben wij van u en kloppen die?
Bij de oprichting van een kerkgenootschap, zal de notaris de namen van hen die voor de statuten tekenen in de akte opnemen. Maar zoals u weet, veranderen die namen van de bestuurders nogal eens.

Omdat bestuurders van kerkgenootschappen nog steeds nergens worden geregistreerd, adviseren wij, om bij de jaarlijkse gemeentevergadering de bestuurders van de gemeente in de notulen van die gemeentevergadering te benoemen (alleen de namen en voorletters) en deze notulen te laten ondertekenen door de notulist, de secretaris van de gemeente en liefst twee of drie niet bestuurders of leidinggevenden uit de gemeente, onder vermelding van ook hun namen. Deze handelwijze gaat u helpen bij het openen van een nieuwe bankrekening, het aanvragen van e-herkenning en tal van andere formele zaken. 

Verder is het handig, teneinde goed met onze gemeenten te kunnen communiceren, dat wij u vragen de gegevens van de zittende bestuurders in uw gemeente ook bij onze ledenadministratie up-to-date te houden. U kunt dat on-line doen! Dan krijgen de juiste mensen van uw gemeente ook de juiste nieuwsbrieven en andere relevante informatie toegestuurd.

Wat gebeurt er in de gemeente bij conflicten binnen het bestuur of tussen het bestuur en de gemeente
Wij maken nog wel eens mee, dat bij conflictsituaties het niet duidelijk is, hoe die moeten worden opgelost, omdat het niet in de statuten of het huishoudelijk reglement is vastgelegd.

Als u nu toch met de statuten aan de slag gaat, vragen wij uw aandacht om in die statuten op te nemen welke wegen er voor conflicten binnen het bestuur of tussen het bestuur en de gemeente open staan om deze onpartijdig op te lossen. Als VPE zijn we dikwijls bij dergelijke conflicten betrokken omdat wij daartoe gevraagd zijn. Veel gemeenten hebben dat al in hun statuten staan. Mocht dat nog niet het geval zijn, voor voorgangers en evt. oudsten, andere leiders en gemeenteleden is het een extra veiligheid gebleken, als er helder wordt gemaakt wat er moet gebeuren als er zich een lastige situatie voordoet.

Tags:

Close