Voorwaarden lidmaatschap persoon

Persoonlijke leden (m/v) zijn:
a) Voorgangers of leidinggevende oudsten (voorzitter van de oudstenraad) van aangesloten gemeenten. 
b) Predikanten in buitengewone dienst (justitie- en legerpredikanten)
c) Predikanten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening die zowel de eigen lokale gemeente bedienen als ook daarbuiten (bovenlokaal), zoals evangelisten, leraren, zendelingen en pastorale werkers/hulpverleners.
d) Directeuren van partnerorganisaties kunnen in functie het persoonlijk lidmaatschap verkrijgen, mits de organisatie zich inzet voor (een van) de doelstellingen van de VPE: gemeentestichting, gemeenteontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Nadat de persoon uit functie treedt kan hij/zij het persoonlijk lidmaatschap behouden, indien hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het persoonlijk lidmaatschap.
e) Indien een echtpaar gezamenlijk lid is van de VPE, dan betaalt slechts een van hen de normale bijdrage. De echtgenoot of echtgenote betaalt daarnaast een administratieve jaarvergoeding van 120 euro per jaar.

Instemming:
a) Het persoonlijk lid onderschrijft de missie en de doelstellingen van de VPE.
b) Het persoonlijk lid stemt in met de geloofsbelijdenis van de VPE.
c) Het persoonlijk lid onderschrijft de DNA kernwaarden van de VPE.
d) Het persoonlijk lid onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.
e) Het persoonlijk lid is bereid te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt.
f) Het persoonlijk lid stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. 

Beoordelingscriteria voor aanname lidmaatschap:
a) Het persoonlijk lid:

  1. erkent dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven
  2. is gedoopt en vervuld met de Heilige Geest en streeft ernaar te leven onder de leiding van de Heilige Geest
  3. is gedoopt in water (door onderdompeling) na belijdenis van geloof
  4. geeft een goed getuigenis af aangaande zijn/haar levenswandel
  5. is positief betrokken bij een lokale gemeente 
  6. spant zich in waar mogelijk mee te bouwen aan de VPE en haar doelstellingen en stelt zijn/haar bediening daartoe ter beschikking
  7. committeert zich eraan de VPE masterclasses bij te wonen
  8. is indien nodig aanspreekbaar door de regioleider op zijn/haar gedrag en functioneren in de bediening
  9. is ten tijde van toetreding geen onderwerp van juridisch onderzoek

b) Het persoonlijk lid met een zelfstandige bediening (zie onder vormen: a. iii) levert een actieve bijdrage aan (een van) de drie speerpunten van de VPE, namelijk gemeentestichting, gemeente-ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. 
c) Van een kandidaat-lid dat is erkend als predikant bij een ander kerkgenootschap wordt als regel verwacht dat hij/zij voorafgaand aan het lidmaatschap afstand zal doen van zijn/haar erkenning bij het andere kerkgenootschap. Deze persoon staat de regioleider toe om contact op te nemen met het kerkgenootschap waarvan hij/zij lid was. Personen die werkzaam zijn bij een ander kerkge-nootschap kunnen alleen lid worden van de VPE met toestemming van de instantie waarbij zij werkzaam zijn. Het DB kan besluiten om van deze regel in bepaalde gevallen af te wijken, met een gemotiveerde melding achteraf aan de AV. Het kandidaat-lid dient te voldoen aan de door het DB opgestelde invoegeisen. 
schap:
d) Een proefperiode van een jaar maakt deel uit van het persoonlijk lidmaatschap.

Als een persoonlijk lid niet langer in actieve dienst is, omdat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wordt in een persoonlijk gesprek de verdere betrokkenheid van het lid besproken.  

Financiële bijdrage: 
Formeel bedraagt de bijdrage voor lidmaatschap € 450,- per jaar, naast een vrijwillige gift van 1% van het netto inkomen (over dat deel van het inkomen dat verdiend is met arbeid in de bediening).

Voor gepensioneerden of zij die met emeritaat zijn, komen vanaf 2022 in aanmerking voor een senioren regeling van 10 euro per maand.

We zijn echter - vooral voor de nieuwe leden - onderweg naar een nieuwe vorm waarbij de gemeenten en leden zelf biddend tot een vrijwillige bijdrage aan de VPE komen. Die bijdrage komt overigens vooral ten goede aan het stichten van nieuwe gemeenten (100 in 10 jaar!) en het bouwen aan de 'Zie Jezus cultuur' binnen heel de VPE en liefst ook daarbuiten.
We geven net als voor gemeenten als richting een bedrag van 1,5% van het inkomen aan. 
Ook is 1,5% van het inkomen ongeveer gelijk aan het oude vaste bijdrage bedrag voor persoonlijke leden als je uitgaat van een modaal inkomen.

Het bedrag dat een persoonlijk lid dan vrijwillig wil toezeggen kan daarna door de VPE maandelijkse worden geincasseerd. U kunt die incasso altijd weer terug laten draaien.

Waarom incasso? Het nieuwe administratieve platform dat we vanaf 2021 gebruiken is heel goed ingericht op het invoeren van uw toezegging - een veel meer relatiegerichte methode - die we vervolgens maandelijks kunnen incasseren. We hoeven dan geen factuur meer te maken en te versturen. Dat bespaart ons en u dus tijd en geld op de uitvoeringskosten van de VPE organisatie. 

Close