Statuten en huishoudelijk reglement

VPE Statuten

VPE Huishoudelijk Reglement

Op 8 december 2023 heeft de daartoe bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering van de VPE het door het bestuur aan de leden voorgelegde voorstel voor haar nieuwe statuten en huishoudelijk reglement aanvaard.

De nieuwe statuten zijn eerst van kracht, nadat deze bij de notaris zijn gepasseerd.
Dit is gebeurd op 7 mei 2024.

In het hier gepubliceerde notariele afschrift van de statuten zijn om privacy redenen de namen van de vertegenwoordigers van de VPE - tevens de ondertekenaars - zwart gemaakt.

Namens de VPE waren voor zowel het passeren als het ondertekenen van de akte in presentie van de notaris aanwezig de voorzitter, secretaris en penningmeester van de VPE.

De VPE statuten van 7 mei 2024 vervangen de eerder gepasseerde VPE statuten van 26 juni 2002.

Close