Spreekgeldvergoedingen

Het is een regelmatig terugkerende vraag: wat is een correcte spreekgeld vergoeding?

Daar moet dan ook een vervolg vraag bij, namelijk: hoe gaan we de vergoeding verantwoorden?

De beantwoording van de laatste vraag, bepaalt voor een deel ook het antwoord op de eerste vraag, waarbij we ons gemakshalve beperken tot sprekers die in Nederland rondgaan, hier wonen en werken, niet zijnde de eigen voorganger of degene die in de eigen gemeente vaak spreekt. Voor buitenlandse sprekers wordt het weer een ander verhaal. Daar gaan we hier nu even niet op in.

Hoe zit dat?

Telkens waneer een gemeente een gastspreker een vergoeding voor een spreekbeurt geeft, ziet de belastingdienst dat als het belonen van een prestatie. Dat de vergoeding ook te zien is als een gift, een niet van te voren vastgesteld of afgesproken bedrag, weerlegt zij door conform de wet loonbelasting te stellen dat vergoedingen of verstrekkingen aan derden of loon of een kostenvergoeding is.  

De hoogte van de vergoeding is op het eerste gezicht niet van belang, de belastingdienst stelt verplicht dat de in enig jaar gegeven vergoedingen aan het begin van het nieuwe jaar (januari) worden gemeld bij de belastingdienst middels een zogenaamd IB47 formulier. Die formulieren kon je vroeger bestellen en met pen invullen, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je moet je nu eerst bij de belastingdienst aanmelden. De link staat hieronder.

Als de spreekgeld vergoeding contant wordt gegeven, geldt hetzelfde. Bij controle van de administratie zal gewezen worden op het feit, dat deze vergoedingen gemeld moeten worden.

Indien een IB47 wordt ingevuld, dient de ontvanger van de spreekgelden er zich bewust van te zijn, dat de vergoeding is gemeld. De ontvanger geeft de vergoeding op bij diens aangifte inkomstenbelasting als overige inkomsten uit arbeid en brengt bij die inkomsten in mindering de gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Indien de ontvanger een zelfstandige is, dan heeft deze de mogelijkheid om de bedragen als 'omzet' te verantwoorden. 

Een manier voor gemeenten om aan deze IB47 voorbij te gaan, is ons recentelijk door een van onze belastingregio's aangereikt. Merk de sprekersvergoeding aan als vrijwilligersvergoeding en wel zodanig, dat het bedrag niet hoger is dan 150 euro aan die persoon per keer/maand, en niet meer dan 1.500 euro per jaar. Heb je meer gegeven, dan zal er een IB47 moeten worden ingevuld. Op deze manier ligt dus wel het bedrag vast, wat voor sprekers die van verder weg komen, minder gunstig is. Wij vragen voor wat betreft de hoogte van de vergoeding wel extra aandacht indien het een spreker betreft die in belangrijke mate van deze bediening leven.

Hierbij de link naar de belastingdienst, waar u zich eerst kunt opgeven om de IB47 digitaal in te vullen. 

Graag vernemen wij uw ervaringen hiermee. Stuur daarom uw ervaringen met de werkpraktijk hiervan via het contactformulier op deze website. 

Als VPE adviseren een spreekgeld vergoeding van tenminste 150 euro. Of dit inclusief reiskosten is, hangt uiteraard af van de afstand die de spreker moet afleggen. Daarnaast is het een overweging waard om een hoger bedrag ter beschikking te stellen voor hen die van hun bediening leven. Als reiskosten wordt over het algemeen 19 ct per kilometer aangehouden, in de regel omdat dit een onbelast bedrag per kilometer is. 

Close