Coronaprotocol

De VPE heeft nagedacht over het op aangepaste wijze mogelijk maken van erediensten en andere kerkelijke ontmoetingen, gegeven de nog langere tijd geldende '1,5 meter samenleving'.

De VPE heeft op 21 april j.l. een voorstel hiertoe bij het CIO ingeleverd.
Deze treft u onderstaand aan. Het kan zijn, dat u specifieke vragen hebt. Wij gaan er van uit, dat u binnen het gegeven van de 1,5 meter samenleving en de algemene richtlijnen van het RIVM in uw lokale gemeente invulling kunt geven aan het samen veilig kerk kunnen zijn.

De tekst van de rest van dit artikel kunt u hier downloaden.

Indien er ruimte kan worden gegeven aan het op beperkte schaal hervatten van kerkelijke ontmoetingen, zal dit alleen mogelijk zijn, indien het risico op verspreiding van het coronavirus tot een minimum kan worden beperkt, volgend - als gezegd - uit de richtlijnen van het RIVM.

Graag wil de VPE meewerken aan een antwoord op deze vraag, en geeft onderstaand een voorlopige eerste aanzet hiertoe. Het gaat daarbij om het aangeven van belangrijke hoofdlijnen, omdat zij zich bewust is van het feit, dat iedere lokale situatie anders is en daarmee dus andere vragen stelt. Tegelijk vertrouwen wij onze leden toe, dat zij in staat en van harte bereid zijn het goede getuigenis te geven tot welzijn van allen, door deze richtlijnen te vertalen naar bruikbaar lokaal beleid.

Algemene richtlijnen
Er zijn een aantal richtlijnen van het RIVM om rekening mee te houden, waarbij er principieel wordt uitgegaan van een minimale afstand tussen mensen van 1,5 meter. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het maximaliseren van de hygiëne bij de mensen, maar ook de contactomgeving als geheel. Hierbij geldt het volgende bij het betreden van een locatie:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Wanneer was je je handen:
  • voordat je naar buiten gaat en als je weer naar binnen gaat;
  • als je een groepsruimte verlaat en weer binnenkomt;
  • als je je neus hebt gesnoten.;
  • voor en na het eten.;
  • nadat je naar de wc bent geweest;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen;
 • Maak te gebruiken materialen extra vaak schoon en desinfecteer deze;
 • Vermijd contact met de omgeving, dus raak alleen aan hetgeen noodzakelijk is.

Risicogroepen
Mensen met gezondheidsklachten, verkoudheid, verhoging  en/of koorts (>38 C) blijven thuis.
Vraag bij een ontmoeting vooraf naar de gezondheid van elkaar, alvorens ergens binnen te gaan.
Mensen die veel in contact staan met een open omgeving/het publieke domein  (zorg- en eventueel onderwijs- en winkelpersoneel), zijn extra terughoudend in het contact met anderen.

Plaats van samenkomst, de locatie(s)
Bij het gebruik van een locatie, zoals een kerkgebouw of een andere ruimte, worden de navolgende aandachtspunten in acht genomen, georganiseerd en geborgd.
Hierbij is het van belang vooraf te inventariseren of de locatie(s) geschikt is om aan de hiernavolgende voorwaarden te kunnen voldoen.

 • Alle leden van de gemeente, volwassen en kinderen, worden vooraf op de hoogte gebracht van de gedragscode op de locatie(s), en gewezen op de risico’s en verantwoordelijkheden die we hebben, de ouders letten hierbij op hun kinderen;
 • Mensen wassen vooraf thuis hun handen, en vermijden verder contact met de omgeving;
 • Direct buiten of bij entree van de locatie, wassen mensen hun handen en/of  desinfecteren hun handen met hiervoor geplaatste dispensers en papieren wegwerp handdoeken of zakdoekjes, dan wel andere ontsmettende middelen;
 • Het verkeer in de locatie kan plaatsvinden met voldoende onderlinge afstand. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een aparte ingang- en uitgang, waarbij mensen elkaar kunnen passeren met een minimale afstand van 1,5 meter;
 • Ter locatie kunnen de looproutes voldoende  ruim uit elkaar gescheiden worden, de routes worden duidelijk aangegeven;
 • Er mag alleen gelopen worden op de aangegeven routes en men kan zich alleen in de duidelijk herkenbare opengestelde ruimten bevinden;
 • Eventuele jassen, tassen en of andere kledingstukken moeten op veilige onderlinge afstand kunnen worden opgehangen of neergelegd, zodanig dat bij het aankomen en verlaten van de locatie, de onderlinge afstand gehandhaafd kan worden, en de jassen niet tegen elkaar aanliggen;
 • Het aanraken van (handgrepen van) deuren, kastjes e.d. dient vermeden te worden, de deuren en de handvaten worden meerdere keren per event schoongemaakt;
 • De looproute naar de toiletten vanaf de entree van de locatie, evenals vanuit andere beschikbare en aangewezen ruimten worden duidelijk aangegeven. De toiletten die geschikt zijn worden duidelijk herkenbaar gemaakt
 • De toiletpotten, toiletbrillen, fonteintjes, kranen, deurknoppen e.d. worden bij ieder bezoek met een desinfecterend middel schoongemaakt.

Samenkomsten en vergaderingen

Elke ruimte waar samenkomsten en/of vergaderingen kunnen worden gehouden, groot en klein – zowel voor erediensten, bidstonden, jeugdsamenkomsten, muziekgroepen als voor andere gelegenheden - zijn zo ingericht, dat de toeloop naar de plaatsen, en de onderlinge zitafstand tenminste 1,5 meter zal bedragen. Het maximaal haalbare aantal aanwezigen, zal in overstemming zijn met het door de overheid aangegeven verhoudingen.

Indien de aanwezigen tijdens of na afloop van de samenkomsten de ruimte willen verlaten, is steeds geborgd dat de onderlinge afstand in acht kan worden genomen. Dit betekent dat het aantal stoelen zal zijn afgestemd op de omvang en opstelling van de zaal.

Het gebruik van techniek en muziek tijdens de (ere)diensten zal zo georganiseerd zijn, dat er tijdens de samenkomsten geen verkeer rond de techniek of muziek ruimte nodig is. Ook zullen uiteraard muzikanten en degenen die leidinggeven en/of voorgaan in de diensten, steeds voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren. Oppervlakken, microfoons, katheders e.d. dienen regelmatig gedesinfecteerd te worden. Contact daarmee kan het beste zoveel mogelijk vermeden worden.

Voor wat betreft de kinder- en jeugd nevensamenkomsten, verwijzen wij eveneens naar het protocol voor de kinderopvang, waarin specifieke voorwaarden en richtlijnen worden benoemd.

Het meestal welkome kopje koffie en/of andere catering rond of tijdens diensten of andere samenkomsten, vragen een grote zorgvuldigheid. Dit kan uiteraard alleen plaatsvinden, indien dit logistiek voor alle betrokkenen veilig georganiseerd en ter hand gesteld kan worden.

Sacramentele handelingen (binnen en buiten de eredienst)

Bij alle liturgische en/of sacramentele handelingen, waarbij een onderlinge afstand van 1,5 meter niet mogelijk is, zal bijzonder worden gekeken hoe dit dan veilig kan geschieden.

Avondmaal:
Dit kan veilig geschieden. Hiervoor zijn al middelen beschikbaar.
Je kunt dan denken aan verpakte stukjes matzes en kleine plastic bekertjes, die de aanwezigen veilig kunnen ophalen op een aantal daartoe ingerichte plaatsen.

Doophandelingen:
Dit is mogelijk indien beschermende kleding en bij voorkeur mondkapjes voorhanden zijn. Ook kan de dopeling zonder hulp van anderen onder
water gaan, in het bijzijn van getuigen. Dit wijkt echter af van de huidige dooppraktijk en kan theologische vragen oproepen. Omdat deze periode best nog even kan duren, wordt dit onderwerp door de VPE theologisch geëvalueerd. Dit wordt apart op onze site vermeld.

Handoplegging:
Hier moeten handschoenen en mondkapjes als noodzakelijk worden beschouwd

Opdragen kinderen:
Dit kan door de ouders gedaan worden, in het bijzijn van de oudsten en/of voorganger.

Ziekenzalving:
Dit is mogelijk met beschermende kleding, handschoenen, mondkapjes.

Pastoraat en diaconie

Dit kan veelal doorgaan door gebruikmaking van telefonisch verkeer en digitale beeldhulpmiddelen.
Het bezoeken van zieken, ouderen, en de stervensbegeleiding, vragen bijzondere aandacht.
Dat zal niet altijd ‘op afstand’ mogelijk zijn. Waar dit mogelijk is met in achtneming van de standaard maatregelen, kan dit uiteraard doorgaan. Voor het overige zijn aanvullende maatregelen zoals beschermende  kleding, handschoenen en mondkapjes – hoe onpersoonlijk ook – noodzakelijk. 

Evangelisatie

We zien juist nu de zorgen en vragen bij alle mensen toenemen. Het zonder enig vooroordeel  uitreiken naar de samenleving als geheel is altijd al de missie van de kerk. Dit is een goede gelegenheid voor de kerk om waar zij dit veilig kan doen, de verbinding met de samenleving te versterken.

Het is hartverwarmend en bemoedigend om te zien hoeveel creatieve initiatieven er onder meer door de kerken en gemeenten zijn gestart en ontwikkeld. Het is van belang dit ook in betere tijden vast te houden in het besef, dat de beperkingen die we nu ervaren, voor veel mensen al lange tijd usance zijn.

Compliance en handhaving

Voor de kerken zijn er geen specifieke eigen richtlijnen voor compliance en handhaving geformuleerd. Vooralsnog willen we ervan uitgaan, dat iedereen de gezondheid van de ander en zichzelf van grote waarde acht, mede gegeven de belasting die besmetting met het virus op de samenleving als geheel legt. Als kerken willen we graag - op grond van Gods Woord - onze verantwoordelijkheid nemen jegens onze broeders en zusters, de samenleving en de overheid, door de regels en voorschriften tot welzijn van ons allen, in acht te nemen.

Anderzijds is het zo, dat de besturen van de kerkgenootschappen, huurders of eigenaren van gebouwen of locaties, geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor het risico van besmetting bij mensen die ter plaatse zijn of geweest zijn.

Close