Het nieuwe normaal

Een nieuw normaal?
In het weekend voor koningsdag heeft u uitvoerige informatie gekregen via de VPE nieuwsbrief betreffende de overheidsmaatregelen en enkele aanbevelingen hoe daarmee om te gaan in de setting van de plaatselijke gemeente.

Inmiddels is de corona-spoedwet in voorbereiding en wordt binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden. Die wet geldt vooralsnog tot en met 30 september 2020, maar kan telkens met twee maanden verlengd worden. Minister-president Rutte houdt ons mede namens het RIVM voor, dat we zullen moeten leren leven met het nieuwe normaal.

Er is begrijpelijke zorg of onze grondrechten niet in het geding komen. De verschillende kerkgenootschappen en het CIO (officiële belangenbehartiger van de kerken richting overheid) hebben dit ook aangekaart bij de regering. Er wordt nog niet gekozen voor de weg van juridische strijd. Er is een voortdurend contact en overleg tussen het CIO en minister Grapperhaus. Deze laatste heeft aangegeven zich terdege bewust te zijn van de grondwet, maar als de vraag aan de hele samenleving wordt gesteld om gezond verstand te gebruiken inzake de algehele gezondheid, wordt hierbij ook naar de kerken gekeken. We zullen echter waakzaam zijn. Met name het grondrecht van de vrijheid van vergadering kan op gespannen voet komen te staan met de nieuwe spoedwet. Laten we bidden voor de overheid en voor de parlementariërs, zoals 1Tim.2:1-2 ons leert.

Afgelopen 6 mei is er opnieuw een persconferentie geweest van de regering, waarbij er een routekaart is gepresenteerd aangaande de versoepeling van de maatregelen.
We zijn allemaal onder de indruk van de impact die het virus op heel onze samenleving heeft.

Het is niet voor niets dat met name vanuit de ChristenUnie is aangedrongen om naast het Outbreak Management Team (OMT) ook te komen tot een Impact Management Team (IMT).

Nu de spanning op de IC’s is afgenomen realiseren we ons te meer dat het virus ook in verzorgingshuizen zijn impact heeft (gehad) en in bedrijven en in gezinnen, etc. In geval van huiselijk geweld kan men nu zich melden bij de apotheek met een codewoord ‘masker19’. De apotheek weet dan dat er een melding wordt gemaakt en kan de hulpdiensten inschakelen.

In deze briefing vindt u nog wat adviezen ten aanzien van de mogelijke opschaling naar 100 personen per dienst per 1 juli 2020, mits de positieve afnametrend doorzet. We willen aangaande de opschaling van kerkbijeenkomsten verwijzen naar de recente mededeling van het CIO.

Wat belangrijk is om voor ogen te houden dat van elke lokale gemeente geacht wordt het landelijk protocol door te vertalen naar de lokale setting. Wanneer gemeenten per 1 juni van start willen gaan met fysieke diensten van max. 30 personen dient er een protocol te zijn, waarin o.a. de richtlijnen van het RIVM zijn doorvertaald naar de lokale situatie, en dit dient vooraf aan de gemeenteleden gecommuniceerd te worden. We wachten nog op antwoord van de overheid wat de precieze status is/wordt van dat protocol.

Andere vragen die leven binnen de kerken zijn:

 • Mag er gezamenlijk koffie gedronken worden na de dienst? Advies is dit nog niet te doen. Zie regeling voor sportkantines e.d..
 • Wat is het advies aangaande samenzang? Er zijn veel tegenstrijdige berichten. Het CIO heeft de vraag bij het ministerie van Volksgezondheid en OMT neergelegd. Het wordt momenteel onderzocht en van daaruit zal er een richtlijn komen. Tot die tijd is het advies om samenzang achterwege te laten in de bijeenkomsten. Echter dit is geen wet van Meden en Perzen, bekijk in elke situatie wat de voorschriften zijn en bepaal wat verstandig is om te doen.
 • Mogen er meerdere diensten achter elkaar worden gehouden. Hangt heel erg af van hoe je het o.a. qua logistiek regelt. Het is niet verstandig, maar er is ‘lucht op de regeling'.
 • Mogen gezinnen bij elkaar zitten? Zie antwoord op de website van de rijksoverheid. We kunnen concluderen dat gezinnen inderdaad bij elkaar kunnen zitten.
 • Geestelijk verzorgers vallen binnen de groep van cruciale beroepen onder de categorie zorg en maatschappelijke ondersteuning. Men heeft toegang tot beschermingsmiddelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid met vragen en antwoorden over het coronavirus.

Het is wel duidelijk dat we in een hele andere wereld terecht gekomen zijn. Ik weet niet of het ook uw ervaring is, maar ik ben er half maart totaal door overvallen.

Graag wil ik (mede namens ons Dagelijks Bestuur) een poging wagen naast de praktische van de vorige en deze nieuwsbrief nu ook een aantal geestelijke zaken in bijbels perspectief te zetten. We voelen dit als noodzakelijk omdat er ook in onze VPE-achterban vragen leven. Hopelijk mag het u helpen in uw leidersopdracht.

Een aantal geestelijke zaken vragen onze aandacht:

 1. God regeert

  Een vraag die leeft is of corona van God of van de duivel komt. Deze formulering geeft hoop op een simpel antwoord. Maar is dat zo?
  We zouden de corona-epidemie met recht mogen scharen onder wat de Bijbel de pest of pestilentiën noemt.
  Velen van u zullen in de afgelopen weken geciteerd hebben uit Psalm 91. Daar staat dat God ons bewaart voor de verderfelijke pest. Velen zullen opgeroepen hebben tot gebed vanuit van 2 Kron.7:13-15. Daar staat dat God de pest zendt. God die ons wil bewaren voor wat Hij zelf zendt?! Zoveel is wel duidelijk dat, ook al hebben we geen eenvoudige theologische antwoorden, de corona-pandemie niet aan de aandacht van God is ontsnapt, noch dat Hij erdoor verrast is geworden. Hij zit op de troon en regeert.

  Een gemakkelijke geloofshouding, nl. dat een christen geen corona krijgt is niet realiteit gebleken. Ook in onze VPE-achterban zijn gemeenteleden overleden aan het virus. We hebben met enkele gemeenteleiders daarover contact gehad. De Heer vraagt een geloofshouding van ons, maar dat is niet gelijk aan ‘triomfantalisme’. Geloof staat tegenover angst en vrees. Geloof overwint het angst-virus.

  Voor mij is het weten dat God regeert belangrijker dan de discussie over de oorsprong van het virus. Jezus heeft alle macht! Daarom zal Hij ook dit gebruiken in zijn plan met de Kerk en de wereld. Ik moest deze dagen denken aan de relevantie van die grote theologische begrippen:
  God is de Almachtige, de Alwetende en de Alomtegenwoordige.
  De Almachtige heeft alle macht over de corona.
  De Alwetende weet alles en in Hem verstommen wellicht onze vragen.
  Hij is de Alomtegenwoordige…. ook als mensen binnen moeten blijven en als de bejaarden in de tehuizen hun kinderen niet meer kunnen ontmoeten.

  De vraag: "Hoe reageren we vanuit onze relatie met Christus?" is belangrijker dan de vraag wat de bron van het virus is. Reageren we met angst en gelatenheid of met geloof, hoop en liefde? Met vurig gebed voor allen die getroffen zijn door het virus? Met vurig gebed voor de Kerk, dat ze gelouterd uit de crisis komt? Mijn vrouw Yvonne zou daaraan toevoegen: vanuit een sterke lofprijzing en aanbidding die in eenheid als wierook opgezonden wordt … we zullen God daar doorheen zien bewegen.
   
 2. Corona en de wederkomst.
  Van veel kanten horen we over complottheorieën. G5, Bill Gates, de illuminati, deep state, etc.
  We krijgen regelmatig appjes en links toegestuurd. Ik heb het idee dat christenen hier (extra) gevoelig voor kunnen zijn in relatie tot de op zich positieve verwachting van de opname en de wederkomst van Christus. Mijn reactie is dat er veel van deze informatie moeilijk te verifiëren is.

  En vervolgens: als het waar zou zijn, zou God dan niet nog steeds op de troon zitten?

  Psalm 2 spreekt ook van een samenzwering tegen de Here en Zijn Gezalfde. Gods reactie in een retorische vraag: Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige Berg gesteld! (Ps.2:6)

  Laat onze focus liever dus op Christus zijn, op Zijn Woord en op gebed; op het verhogen van Zijn Naam. Jezus zelf roept ons op ‘Zoek eerst het Koninkrijk’ En laat ons vanuit dat Woord ons inderdaad realiseren dat de Koning komende is. Dit roept een bruidsverlangen op.

  De toepassing van de Bijbel als Jezus of de apostelen spreken over Zijn tweede komst is steeds op Christus en Zijn plan met de gemeente gericht:
 • wees waakzaam (1 Thess. 5:1-6)
 • wees trouw in de bediening (Matth.24:45-46)
 • laat er sprake zijn van levensheiliging (2 Petr.3:14)
 • groeien in liefde naar Christus toe (Ef.4:13)
 • verlies niet spoedig je bezinning (2 Thess.2:1-2)
 • God wil niet dat mensen verloren gaan….(2 Petr. 3:9)
 • gebed (1 Petr. 4:7)
 1. (Niet meer in) de bediening.

  Van verschillende kanten hoor ik van voorgangers en geestelijke werkers dat ze deze tijd lastig vinden. Niet echter alleen vanwege de nood van gemeenteleden of van de samenleving. Maar….niet op het podium, niet op de kansel, niet met de microfoon, niet zoveel meer met mensen in contact….hooguit livestreams…..Geen samenkomsten, geen conferenties, geen bediening zoals we dat gewend waren. Voor velen is dat wennen; sommigen zeggen heel eerlijk te maken te hebben met somberheid of met depressie.

  Kennelijk lopen we hier en daar wat tegen schaduwkantjes aan. Ik herken me er wel in. En dat is zowel lastig als gezond. Het gaat immers helemaal niet over ons en onze bediening, maar om de Koning en Zijn koninkrijk.

  Iemand deelde me het mooie beeld: het is net of ons goede oog wordt afgeplakt zodat het luie oog kan oefenen. Onze publieke kant wordt afgeplakt, onze verborgen kant wordt geoefend!

  Als het door Gods genade zo werkt, gaan we dus sterker uit deze tijd komen. Het gaat niet vanzelf…..het vraagt een overgave aan Gods Geest in dit proces. Alles moet schudden, zegt Hebr.12, dat betekent ook inclusief onze bediening.

  Zijn gemeente echter die gebouwd is op de Rots, zal niet wankelen, belooft de Heer. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
   
 2. Komt er opwekking?

  Ook dit is een vraag die velen bezig houdt. Het is prachtig om te zien hoe sommigen christenen en gemeenten in deze corona-crisis door de Heer gebruikt worden. Er zijn veel mooie en creatieve initiatieven in de VPE-gemeenten. Het is ook goed te vernemen, dat de wezenlijke vragen van het leven gesteld worden in deze corona-tijd, ook bij onkerkelijke mensen. Keert het tij?

  Ik geloof, dat God in zijn genade de Kerk wil vernieuwen, in het bijzonder onze VPE-gemeenten.
  En terecht zoals iemand dat eens zei: het begint bij mezelf.
  Dus laten we een verwachting van een revival niet als vanzelfsprekend nemen in een soort charismatisch positivisme. Want het is niet zeker dat er een revival komt. Het heeft immers te maken met ootmoed, bekering en gebed.
  In verband met de familiegeschiedenis van president Trump zijn we gewezen op de Hebriden-opwekking van 1949. Daar ligt namelijk zijn familiegeschiedenis van moeders kant.
  Indrukwekkend en ontroerend te zien hoe God met name door twee oude vrouwen, Peggy en Christine Smith, heeft gewerkt. Ze konden niet meer de samenkomsten bezoeken vanwege hun leeftijd en gezondheid. Ze moesten binnen blijven, zouden we nu zeggen.
  Gods Geest gaf deze oude vrouwen een gebedslast voor een revival op de ontkerkelijkte eilandgroep bij de Schotse kust. Ze bogen hun oude knieën, vaak tot diep in de nacht. Gods antwoord was een revival zonder weerga.
  Ik bid om genade dat God ons deze geest van gebed geeft.

Tenslotte:

De corona-pandemie heeft een nieuw besef gebracht van:

 • Alles wat kan wankelen zal wankelen, cf Hebr. 12. Vermeende zekerheden zijn nog niet zo zeker.
 • Nu velen binnen moeten blijven is er opnieuw focus op het dienen van de Heer in de gezinnen. En daar moet het beginnen. Velen vieren de maaltijd van de Heer in het gezin. Heel mooi!
 • De vraag: hoe geven we vorm aan het gemeenteleven in het nieuwe normaal van de 1,5 meter-samenleving?

Het is alsof Jezus als in Joh. 21 op de oever staat en zegt ons net aan de andere kant uit te werpen. Want we blijven geroepen voor de grote opdracht. Door Gods genade naar een nieuw normaal van de Geest.

Namens het leidersteam van de VPE wens ik u van harte Gods vrede en hoop toe voor een goede toekomst.

Machiel Jonker

Algemeen voorzitter

08-05-2020

Close