Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Immanuël
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809348585
Registratienummer VPE 101307
KVK-nummer 01179675

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten
Venne 132
9671 EW WINSCHOTEN
E-mailadres info@egimmanuel.nl
Website http://www.egimmanuel.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich als doel:

Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd;
gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus;
om overeenkomstig de grote zendingsopdracht van de Heer te bidden en te werken voor de mensheid, de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk;
het Evangelie te verkondigen aan haar medemensen, om hen de weg van het heil te wijzen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Zie https://mijn.egimmanuel.nl/go/informatie/anbi/
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de Evangelische Gemeente Immanuël ligt bij de oudstenraad. De oudstenraad telt momenteel 5 leden. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de gemeente. De oudstenraad bestaat uit een voorzitter, voorganger, penningmeester en overige bestuursleden.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De Evangelische Gemeente Immanuël brengt haar visie en doelstellingen in de praktijk door een scala aan activiteiten. In dit verslag zijn de activiteiten van de Evangelische Gemeente vermeld zoals die in de periode 2022-2023 hebben gefunctioneerd.

Het bestuur: Het bestuur komt 2x per maand tezamen in een vergadering om de gemeente te besturen en om het beleid uit te zetten en erover te waken.
Afdelingshoofden: De verschillende afdelingen binnen de gemeente zoals :kinderwerk, evangelisatie, muziek etc. kwamen 1x per maand bij elkaar in een vergadering. Daar wordt de agenda en verschillende activiteiten besproken die op de gemeente agenda staan. De vergaderingen zijn tevens coach momenten waar de leiders worden bemoedigd en opgebouwd.
Coördinatoren: Zij zijn de aanspreek personen voor de vele taakgroepen binnen de afdelingen en vergaderen afzonderlijk van elkaar met hun eigen teams. Een taakgroep is een groep mensen die tezamen een specifieke taak uitvoeren binnen de Evangelische Gemeente. Enkele voorbeelden zijn het geluidsteam, beamer team, welkomstteam, etc.
Zondagmorgen samenkomsten (erediensten): Elke zondag houden we een samenkomst van 10.00 uur tot ongeveer 11.45 uur. De zondagmorgen erediensten zijn inspirerende samenkomsten waarin de boodschap vanuit Gods Woord is gecentreerd. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. Na de kerkdienst is er ruimte voor gebed en nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het genot van een kop koffie of thee.
Zondagmorgen kinderwerk: Voor de kinderen tot en met 12 jaar zijn er aparte diensten. Het programma is afgestemd op leeftijd en doelgroep. Het is een veilige omgeving waar kinderen leren en worden geholpen om aan een levendige relatie te bouwen met de Heer. Het programma is afwisselend met zowel ‘leermomenten’ als ontspannende activiteiten en er is een speciale muziekband (JIMKidz band) voor de kinderen voor samenzang, lofprijs en aanbidding.
Zondagmorgen tienerwerk: De tieners hebben twee keer in de maand op zondagmorgen een eigen programma tijdens de zondagdienst waar ze geholpen worden om te groeien in hun geloof. Het is een veilige omgeving waar zij zichzelf mogen en kunnen zijn.
Onze door de weekse activiteiten zijn:

Bidstonden.
Huiskringen (of groeigroepen) onderverdeeld in wijken in de stad Winschoten en daarbuiten in de regio Oldambt -Bijbelstudie avonden, met verschillende thema’s en leraren en gastleraren.
Huisbezoeken.
Bijbelstudie avonden.
Avonden voor tieners 12+
Samenkomsten voor Jeugd 16+ daarnaast komen ze regelmatig tezamen in Jeugdkringen.
Vrouwen ochtenden een keer in de drie weken.
Alpha cursussen. Een cursus speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof. -Aan het einde van het jaar organiseert de Evangelische Gemeente met kerst een kerstnachtdienst.
Activiteiten met tevens maatschappelijke doelstellingen:

Open Immanuël avonden: hobby, knutselen, gezellige en ontspannen avonden voor de buurt en omgeving.
Avondje Uit! Maandelijks organiseren wij een etentje voor ongeveer 70 mensen die behoefte hebben aan contact en voor mensen die het financieel niet breed hebben. Deze avonden zijn gebaseerd op geven, aandacht en liefde. Georganiseerd door ongeveer 25 a 30 vrijwilligers.
De voorganger en het diaconale team bezoeken niet alleen gemeenteleden maar ook mensen die buiten de kerk staan en contact hebben opgenomen met de kerk vanwege praktische en/of geestelijke nood.
Adrillen snert actie. Tijdens de jaarlijkse Allerheiligen markt deelt de Evangelische Gemeente gratis snert uit tezamen met een kop koffie of thee. Zij doen dit in hun eigen gebouw. Een team van ongeveer 45 vrijwilligers van de Evangelische Gemeente zijn die dag vol enthousiasme bezig om zo dienstbaar te zijn aan de samenleving en een gesprekje aan te gaan met de bezoekers. Gemiddeld komen ongeveer 600 a 700 met Adrillen langs voor een gratis kopje snert.
Sociaal fonds.
Toelichting staat van baten en lasten Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Het grootste percentage van de inkomsten van de Evangelische Gemeente komt voort uit bijdragen en collecten van haar leden.
Duidelijk is dat gemeentewerk, diaconaat, evangelisatie, maatschappelijke activiteiten van groot belang is voor de Evangelische Gemeente. Dit vind je terug in de posten ‘Kerkdiensten & Gemeentewerk’ en ‘Goede doelen / zendelingen / lidmaatschappen’.

9. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 185000 180710.00 186816.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 1847
Totaal baten 185000 180710 188663
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 39500 42327 36386
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4000 10181 13830
7. Lasten kerkelijke gebouwen 21000 22978 20535
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 96700 77158 71022
9. Lasten beheer en administratie 20000 20416 20814
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 17986
Totaal lasten 181200 173060 180573
Resultaat (baten - lasten) 3800 7650 8090

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close