Overzicht gemeenten

Evangelische Kerk Bron van Levend Water Utrecht

Statutaire naam: Igreja Evangelica Manancial do Poder de Deus
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 864971345
Registratienummer VPE 101296
KVK-nummer 89400615

Contactgegevens

Adres Evangelische Kerk Bron van Levend Water Utrecht
Ivoordreef 2
3564 AK UTRECHT
E-mailadres info@bronutrecht.nl
Website http://igrejamanancial.nl
Doelstelling gemeente Onze doelstelling is het woord van God, het reddende evangelie van Jezus Christus te
brengen aan de inwoners van Nederland. Mensen die de Heer Jezus nog niet kennen als
hun Heer en Redder willen we leiden tot geloof in Hem
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Zie het beleidsplan via deze link:
https://igrejamanancial.nl/anbi/Beleidsplan_Igreja_Manancial_2022_2024.pdf
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de kerk bestaat uit Renata dos Santos Machado, Martijn Lustig en Julius Rahajaan.

Geen van de bestuurders ontvangt een beloning. Ook de voorgangers Renata dos Santos Machado, Martijn Lustig en Shirley van Rijn ontvangen geen beloning. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Wekelijks wordt een dienst gehouden op zaterdag of vrijdagavond. Zie verder onze website.
Toelichting staat van baten en lasten De inkomsten van Igreja Manancial
bestaan uit vrijwillige bijdragen door collecte, schenkingen, legaten en ontvangen
renteinkomsten.
Het gebouw van de Surinaamse broedergemeente, de Jeruelkapel aan de Ivoordreef 2 te Utrecht wordt gehuurd voor een avond per week voor de samenkomsten.
Vergoedingen worden ook aan gastsprekers en muzikanten betaald, deze kosten vallen samen met de huurkosten onder Bestedingen kerkdiensten, catachese en overig pastoraal werk

Er kan gebruik gemaakt worden van de geluidsinstallatie van de Surinaamse broedergemeente, wel wordt er een Laptop aangeschaft en overige benodigde inventaris/ muziekinstrumenten.

De financiele administratie wordt door een vrijwilliger gedaan. Overige kosten zijn abonnements en lidmaatschapskosten zoals lidmaatschap van de VPE, bankkosten, evangelisatie materiaal, kantoorbenodigdheden.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close