Overzicht gemeenten

Huizen van Licht

Statutaire naam: Huizen van Licht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809890938
Registratienummer VPE 101057
KVK-nummer 67279538

Contactgegevens

Adres Huizen van Licht
Peilstraat 67
2516 RG 'S-GRAVENHAGE
E-mailadres info@huizenvanlicht.nl
Website http://huizenvanlicht.nl
Doelstelling gemeente Wij zijn een eenvoudige en eigentijdse kerk voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Basis en richtlijn van ons geloof is de Bijbel. Velen die met ons in aanraking komen, zijn niet opgegroeid met het geloof of gaan al jaren niet meer naar een kerk.
Met onze naam ‘Huizen van Licht’ willen we benadrukken dat wij het licht van God in onze omgeving willen laten schijnen. Het is onze droom dat wij mee mogen helpen bij het stichten van nieuwe gemeentes
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: http://www.huizenvanlicht.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 96419 86000.00 80076.00 69422.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 96419 86000.00 80076.00 69422.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 33614 36000.00 31427.00 16360.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10757 12325.00 3547.00 4500.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 12811 14500.00 10735.00 15429.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13290 15000.00 12098.00 11601.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 6000.00 0.00 5500.00
9. Lasten beheer en administratie 1026 1600.00 1385.00 1351.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 393 400.00 384.00 375.00
Totaal lasten 71891 85825.00 59576.00 55116.00
Resultaat (baten - lasten) 24528 175.00 20500.00 14306.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close