Overzicht gemeenten

Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Statutaire naam: Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 6792066
Registratienummer VPE 101099
KVK-nummer 62560646

Contactgegevens

Adres Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Paslaan 11
7311 AH APELDOORN
E-mailadres info@menorahapeldoorn.nl
Website http://menorahapeldoorn.nl
Doelstelling gemeente https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Hoofdlijnen actueel beleidsplan https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Toelichting staat van baten en lasten https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2022_en_Jaarrekening_def_versie_publiek.pdf

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 26500.00 31147.00 22011.00
2. Bijdragen gemeenteleden 215000.00 220389 213143.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0
Totaal baten 241500.00 251536 235154.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 47012.00 43173.00 44904.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 31819.00 27038.00 21009.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 21500.00 22897.00 15209.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 81500.00 98599.00 63335.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 52350.00 52895.00 51397.00
9. Lasten beheer en administratie 7150.00 7839.00 10335.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 241511.00 252441.00 206190.00
Resultaat (baten - lasten) -11.00 -905.00 28965.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close