Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Living Hope Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086
KVK-nummer 76913287

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Living Hope Putten
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
E-mailadres secretariaat@livinghopeputten.nl
Website http://egputten.nl
Doelstelling gemeente a. Als gemeente te leven volgens het Grote Gebod (Matt 22:34-40)
b. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig de Grote Opdracht (Matt28:16-20)
c. Mensen te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus.
d. De gemeente te laten functioneren met Christus als Hoofd.
e. De gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het lichaam
van Christus.
f. De gemeente en de wereld te dienen vanuit de liefde van Christus.
2. De gemeente beoogt het algemeen nut.
3. De gemeente heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan a. De prediking van het Evangelie aan alle mensen, dichtbij en ver weg; voor
dichtbij gebeurt dit door middel van evangelisatie: voor ver weg in andere
landen door ondersteuning van zendingsprojecten.
b. Het houden van samenkomsten: zowel in grote wekelijkse samenkomst, als in
kleine huiskringen.
c. Kleine groepen voor gebed, toerusting, studie en zorg voor elkaar.
d. Kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk.
e. Het streven naar de volheid en de gaven van de Heilige Geest.
f. Het dienen bij diaconale en pastorale nood voor mensen binnen en buiten de gemeente; dit gebeurt vanuit de eigen gemeente, maar ook in samenwerking met andere kerken binnen het interkerkelijk diaconaal platform van Putten.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de gemeente bestaat eind 2023 uit twee leden (de bestuursfunctie penningmeester is vacant), waarvan er één tevens deel is van het geestelijk leidersteam. Het bestuur voert beheer over het financiële beleid van de gemeente, zoals dit in de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven. De bestuursleden vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn bevoegd alle rechtshandelingen voor haar te verrichten. De bestuursleden krijgen hiervoor geen vergoedingen. Daarnaast heeft de gemeente geen betaalde medewerker(s) in dienst.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Het afgelopen jaar zijn er op zondagen diensten gehouden in het cultureel centrum 'Stroud' in Putten. Deze diensten werden tevens via livestream uitgezonden en zijn ook via de site van de gemeente achteraf te bekijken.
Naast de grote samenkomst op zondag, worden kleine huiskringen georganiseerd voor onderwijs en onderlinge zorg.
Tijdens twee van de zondagse diensten mochten wij vier mensen dopen d.m.v. onderdompeling.
Voor kinderen, tieners en jeugd werden eigen samenkomsten en activiteiten georganiseerd. Deze zijn open en toegankelijk voor eigen leden, maar ook voor jongeren van buiten de gemeente.
In september 2023, aan het begin van het nieuwe seizoen, is er een gemeentemiddag georganiseerd. Deze middag was aansluitend aan de zondagse dienst en werd bezocht door gemeenteleden en bezoekers (jong en oud).
Ouderen en zieken worden bezocht en waar nodig financiële bijstand en/of praktische hulp verleend.
In samenwerking met andere kerken werd er voor de kinderen van de basisschool in oktober een lichtjestocht georganiseerd.
Vanuit de gemeente worden zendelingen financieel ondersteund. Op dit moment
projecten in Suriname, de Filippijnen, Midden Oosten en diverse landen in Zuid-Amerika.
Eind 2021 is een evangelisatie bus overgenomen van de Stichting Kerygma. Met deze bus heeft de gemeente in 2023 circa 9 keer op zaterdag bij de 'Oude Kerk' in het centrum van Putten gestaan om met mensen in gesprek te gaan over het evangelie.
In 2023 zijn er twee toerusting cursussen (discipelen van Jezus deel 1 en 2) georganiseerd voor zowel leden, bezoekers als andere geïnteresseerden, zoals vanuit andere kerken.
Toelichting staat van baten en lasten De begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van de voorgaande jaren en de verwachtingen en plannen voor het betreffende begrotingsjaar.
De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, leiders en de andere gemeenteleden zijn actief bij een breed scala van gemeentelijke activiteiten, zoals diensten, huiskringen, onderwijsavonden, bezoeken en ondersteunen van mensen, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie, ondersteunen van zendelingen, etc. In het overzicht met de begrotingen en werkelijke cijfers van de diverse jaren zijn de inkomsten en uitgaven van al deze activiteiten weergegeven.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 1050.00 662.00 240.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 83250.00 91497.00 80820.00 70272.00 54771.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 84300.00 92159.00 81060.00 70272.00 54771.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6300.00 5117.00 6270.00 5382.00 6274.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 23475.00 14677.00 18395.00 15187.00 10992.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1255.00 1263.00 1265.00 1161.00 1394.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 21800.00 20065.00 20380.00 17660.00 18267.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 27820.00 35496.00 32440.00 20694.00 12035.00
9. Lasten beheer en administratie 5100.00 3646.00 4455.00 3123.00 5133.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1312.00 737.00 725.00 138.00 0.00
Totaal lasten 87062.00 81001.00 83930.00 63345.00 54095.00
Resultaat (baten - lasten) -2762.00 11158.00 -2870.00 6927.00 676.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close