Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818865970
Registratienummer VPE 101229
KVK-nummer 01145486

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier
Groen van Prinstererstraat 1 A
7942 CW MEPPEL
E-mailadres corstiaan.den.bouwmeester@gmail.com
Website http://delevensrivier.nl
Doelstelling gemeente We zijn een gemeente die een lichtdrager wil zijn in de duisternis van deze wereld en God op de eerste plaats stelt. Als kinderen van God vormen we een gezin waarin bescherming, warmte, liefde en genezing is voor iedereen. In dit gezin mogen we ontdekken wie we zijn en waarvoor we zijn gemaakt, ieder op de plaats die God het beste vindt. We mogen geestelijk tot bloei komen en naar God toegroeien. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.delevensrivier.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 11503.71 13288.77 13054.44
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 11503.71 13288.77 13054.44
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1325.60 1310.59
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1150 1329.00 1306.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11100.00 10659.60 10659.60
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7356.56 7347.64 7615.78
9. Lasten beheer en administratie 933.06 1230.01
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 32.39 492.50
Totaal lasten 21539.57 21627.78 22614.76
Resultaat (baten - lasten) -8339.01 -9560.32

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close