Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Julianadorp

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Julianadorp
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 855532087
Registratienummer VPE 101235
KVK-nummer 64123936

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Julianadorp
Middelzand 3502
1788 ES JULIANADORP
E-mailadres info@egjulianadorp.nl
Website http://www.egjulianadorp.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Missie: Het geloof leven in woord en daad in de omgeving waar je woont. Op deze manier dien je je naaste.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten/diakenen/bestuurders. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.egjulianadorp.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 675.00 740.00 675.00
2. Bijdragen gemeenteleden 4500.00 4760 5789.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 50
Totaal baten 5550 6464.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1800.00 1977.60 2078.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 500.00 762.50
7. Lasten kerkelijke gebouwen 4200.00 4657.54 3221.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie 550.00 510.02 291.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 508.00
Totaal lasten 7907.66 6098.00
Resultaat (baten - lasten) -2357.66 366.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close