Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Castricum

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Castricum
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810858022
Registratienummer VPE 101013
KVK-nummer 76647048

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Castricum
Geesterduinweg 3
1902 CB CASTRICUM
E-mailadres info@egcastricum.nl
Website http://egcastricum.nl
Doelstelling gemeente De gemeente (EGC) stelt zich ten doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in Castricum en daarbuiten. Overige doelstellingen: De EGC beschikt over een voltallig en goed functionerend bestuur en idem oudstenraad. Bestuurlijke taken en taken van de oudsten zijn onderling gescheiden. Daar waar nodig is er een goede samenwerking tussen de beide teams. De nieuwe visie wordt uitgedragen door de gemeente. Het pastorale team functioneert goed: gemeenteleden zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen van het pastorale team. De samenwerking met de Raad van Kerken heeft zich verder ontwikkeld, de EGC draait hierin volwaardig mee. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.egcastricum.nl.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 40650 41474.00 43950.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00
Totaal baten 40650 41474.00 43950.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 6067.00 5355.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 18225 12915.00 14011.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1750 1630.00 1630.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11500 9292.00 9602.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 4500 4279.00 4855.00
9. Lasten beheer en administratie 2200 2281.00 1942.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000 322.00 2162.00
Totaal lasten 39175 36786.00 39557.00
Resultaat (baten - lasten) 1475 4688.00 4393.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close