Overzicht gemeenten

El Encuentro con Dios Duivendrecht

Statutaire naam: El Encuentro con Dios
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824036633
Registratienummer VPE 101006
KVK-nummer 76647552

Contactgegevens

Adres El Encuentro con Dios Duivendrecht
Molenkade 60-63
1115 AC DUIVENDRECHT
E-mailadres midalvis@yahoo.com
Website http://eecd.org
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan/
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eecd.org
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 32700.00 25556.83
2. Bijdragen gemeenteleden 372156.21 318152.16
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 148872.24 59135.61
Totaal baten 553728.45 402844.60
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 183994.16 140340.80
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 140113.83 103397.84
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 23215.29 9287.17
7. Lasten kerkelijke gebouwen 80125.46 94925.38
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 30967.90 28099.41
9. Lasten beheer en administratie 9710.75 13322.13
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 31641.31 13479.60
Totaal lasten 499768.70 402852.33
Resultaat (baten - lasten) 53959.75 -7.73

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close