Overzicht gemeenten

Christengemeente Levend Water Hoensbroek

Statutaire naam: Christengemeente Levend Water
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815524535
Registratienummer VPE 101025
KVK-nummer 14048402

Contactgegevens

Adres Christengemeente Levend Water Hoensbroek
Hoofdstraat 370
6432 GN HOENSBROEK
E-mailadres bestuurlevendwater@gmail.com
Website http://levend-water.com
Doelstelling gemeente Het doel van Levend Water is een plaats te creëren en te bewaren voor de
aanbidding van God, te - voorzien in Christelijke gemeenschap en vriendschap,
en het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden door middel van alle
beschikbare manieren, in Nederland en in het buitenland.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Uitgaande van de eerder geschetste doelstelling kunnen de volgende
werkzaamheden worden onderscheiden en omschreven:

- Iedere zondag ochtend een samenkomst waarbij leden aanwezig zijn,
maar waar iedereen die op zoek is naar verbondenheid in Christus,
welkom is. De nadruk van deze samenkomsten ligt op lofprijs en
aanbidding alsmede het door de Schrift van God opgebouwd worden in geloof.
- Na de dienst is er een moment van samen koffiedrinken en napraten.
Dit sluit aan bij het doel om te voorzien in christelijke gemeenschap
en vriendschap met elkaar.
- Stimuleren van geestelijke groei door activiteiten als wekelijkse bidstonden,
tweewekelijkse (Bijbelstudie) kring avonden, wekelijkse kinder- en
tiener bijeenkomsten en initiatieven als zusterkringen.
- Er wordt actief gewerkt aan het verspreiden van het evangelie.
De gemeente ondersteunt zowel met gebed als financieel een aantal
zendelingen die zich hier actief voor inzetten.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van Levend Water bestaat uit ten minste drie personen,
welke bestaat uit één of meerdere Oudsten, Diakenen en algemene
bestuursleden.
Eén van de oudsten fungeert als voorzitter van het bestuur, en wordt daartoe
door de gezamenlijke oudsten als voorzitter-oudste aangesteld.
In het geval dat Levend Water geen Oudste(n) heeft zal het bestuur tijdelijk
een bestuurslid aanstellen als voorzitter van het bestuur.
Het aanstellen van het bestuur wordt nader geregeld in het Huishoudelijk
Reglement van Levend Water.
De Gemeentevergadering is de vergadering van de stemgerechtigde leden.
Algemene leden mogen na toestemming van het bestuur aanwezig zijn, maar
hebben geen stemrecht. De voorzitter van het - bestuur is voorzitter van de
Gemeentevergadering.
Het bestuur regelt in alle gevallen de plaatsvervanging van het voorzitterschap
van het bestuur en - de Gemeentevergadering.

De enige vorm van beloningsbeleid die Levend Water kent is in de vorm van
vrijwilligersvergoedingen. Er zijn geen betaalde medewerkers 'in dienst' van de
gemeente.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:
- wekelijkse samenkomst op zondag
- ivm corona de wekelijkse samenkomst aangepast naar een
wekelijkse 'streamdienst'
- wekelijkse bidstonden
- periodiek zusterkring
- wekelijkse kinderdienst
- Jaarvergaderingen (2 stuks)
Toelichting staat van baten en lasten Het saldo van baten en lasten is in de voorgaande jaren altijd positief geweest.
Voor 2020 zien we een terugloop van inkomsten die te verklaren is door het
uitvallen van veel zondagsdiensten ivm corona en daarmee de terugloop van de
giften via collectes. Doordat ook de uitgaven lager konden worden gehouden zijn
de baten en lasten in evenwicht gebleven. Ook kosten van vergoedingen zijn
voor 2020 lager uitgevallen. Dit omdat de keuze is gemaakt om minder externe
sprekers (betaald) uit te nodigen en meer leden van de eigen gemeente te laten
spreken.

Voor 2021 wordt er een negatief resultaat begroot. Er wordt een stijging in
inkomsten verwacht op het moment dat er weer fysieke kerkdiensten kunnen
worden georganiseerd. Hierdoor zullen de collecten weer toenemen. Het
negatieve resultaat wordt verwacht doordat er grote onderhoudskosten
aankomen voor het gebouw. Met name de lift moet naar verwachting worden
gereviseerd, waar grote kosten in zitten.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 1500.00 2159.00 1300.00 1396.00 627.00
2. Bijdragen gemeenteleden 70000.00 81582.00 70000.00 76102.00 75233.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2000.00 2059.00 2800.00 2881.00 2284.00
Totaal baten 73500.00 85800 74100.00 80379.00 78144.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10500.00 15257.00 10500.00 11058.00 13148.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000.00 1738.00 2000.00 1188.00 1324.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 43000.00 91256.00 90748.00 35022.00 17691.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18000.00 22132.00 16000.00 20023.00 17673.00
9. Lasten beheer en administratie 1000.00 891.00 1000.00 973.00 816.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2500.00 444.00 5000.00 13311.00 2671.00
Totaal lasten 78500.00 131718.00 126748.00 81575.00 53323.00
Resultaat (baten - lasten) -5000.00 -45918.00 -52648.00 -1196.00 24821.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close