Voorwaarden lidmaatschap gemeente

Instemming:
a)    De gemeente onderschrijft de missie en de doelstellingen van de VPE.
b)    De gemeente stemt in met de geloofsbelijdenis van de VPE.
c)    De gemeente onderschrijft de kernwaarden van de VPE.
d)    De gemeente onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.
e)    De gemeente is bereid te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt
f)    De gemeente stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard.

Organisatie: 
a)    De gemeente heeft tenminste twintig vaste samenkomstbezoekers. 
b)    De gemeente streeft ernaar dat zij geleid wordt door tenminste een raad van oudsten.
c)    De voorganger of leidende oudste is of meldt zich aan als persoonlijk lid van de VPE. 
d)    De gemeente voldoet aan de ANBI-voorwaarden voor kerkgenootschappen. 
e)    De gemeente vermeldt haar relatie met de VPE in haar statuten en/of het huishoudelijk reglement. 
f)    De gemeente is ten tijde van toetreding geen onderwerp van juridisch onderzoek.
g)    Indien de gemeente verbonden is of verbonden is geweest met een ander kerkgenootschap staat zij de regioleider toe om contact op te nemen met het bestuur van het andere kerkgenootschap. Voordat de gemeente wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de VPE, zal zij het lidmaatschap van het andere kerkgenootschap beëindigen. 
h)    De gemeente vermeldt in haar statuten en/of het huishoudelijk reglement dat in het geval van een bestuurlijke crisis of een andere calamiteit in de gemeente de regioleider in een vroegtijdig stadium hiervan op de hoogte wordt gebracht. In overleg kan zo nodig vanuit de VPE hulp worden geboden. 

Missie:
a)    De gemeente richt zich op het dienen van God, de gemeenteleden en de samenleving. Met het dienen van de samenleving wordt bedoeld dat de gemeente zich ten doel stelt het evangelie te delen met mensen buiten de gemeente. 
b)    De gemeente stelt zich constructief op in het komen tot verdere eenheid binnen de pinksterbeweging en binnen het gehele Lichaam van Christus. 
c)    De gemeente werkt mee aan (een van) de doelstellingen van de VPE en staat open voor het ontvangen en delen van expertise op dit gebied met andere VPE-gemeenten. 

Vormen: 
a)    Een proefperiode van een jaar maakt deel uit van het lidmaatschap. 
b)    Als een bestaande gemeente een nieuwe gemeente start (pioniergemeente), dan wordt deze nieuwe gemeente als afzonderlijk lid aangemeld. Als de pioniergemeente financieel onafhankelijk is van de stichtende gemeente, dan is deze ook betaling plichtig. 
c)    Voor startende gemeenten gelden alle punten onder Instemming, Organisatie en Missie, met uitzondering van het minimale vaste bezoekersaantal. De gemeente krijgt twee jaar de tijd om dit aantal te bereiken. 

Financiële bijdrage:
Er geldt een vaste bijdrage van € 600,- per jaar. Dit bedrag is nodig om de organisatie van de VPE, die een formele denominatie is, te laten functioneren.

Daarnaast vraagt de VPE een variabele bijdrage van 1% per jaar van de door de gemeente daadwerkelijk ontvangen en vrij besteedbare giften en bijdragen van het voorlaatste kalenderjaar. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk geinvesteerd om de bediening van de VPE mogelijk te maken.

De lidmaatschapsbijdrage wordt door de Algemeen Penningmeester van de VPE geïncasseerd, om zo tijd en geld te besparen op de uitvoeringskosten van de VPE organisatie. 

Sluiten