Privacyverklaring VPE

De VPE respecteert de privacy van iedere bezoeker van haar website als ook de gegevens van haar leden. In de onderstaande privacyverklaring vertellen we precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG.

Contactgegevens
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Postbus 55
3970 AB Driebergen-Rijsenburg
T 085 488 1400
E info@vpe.nl
KvK 32146736

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17-01-2022

Inleiding
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap welke bestaat uit plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden, waarbij de leden zich gecommitteerd hebben om het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken in woord, geschrift en daad onder de leiding van de Heilige Geest.
De VPE heeft zich de volgende zaken ten doel gesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de autonomie, de onafhankelijke rechtspositie van de plaatselijke gemeenten:
1. Het scheppen en handhaven van voorwaarden waaronder de leden elkaar regionaal en landelijk kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken om zo beter gestalte te kunnen geven aan de bijbelse opdracht om het Evangelie te verkondigen.
2. Het scheppen van ondersteunende organen, zoals afdelingen, werkgroepen, regio’s en dergelijke, die de leden met raad en daad bij kunnen staan.
3. Het vertegenwoordigen van de leden bij de overheid en bij organisaties in binnen-en buitenland.
4. De VPE streeft naar een eenheid in het Lichaam van Christus. Daartoe zoekt zij de verbinding en samenwerking met andere kerken en organisaties die tevens aanvullend en ondersteunend zijn op de bovenstaande missie en doelen.

Hoe gaan wij om met uw privacy?
Voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de  website, via een aanmeldingsformulier of per email) aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het kerkgenootschap Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van lidmaatschap registreren we de volgende burgerlijke gegevens van persoonlijke leden:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer vast en mobiel;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • akkoord voor automatische incasso

alsmede de volgende lidmaatschapgegevens:

 • startdatum lidmaatschap;
 • de status van het lidmaatschap;
 • erkenning en erkenningsperiode;
 • in welke regio men is ingedeeld;
 • evt. dispensatiegegevens

Van de plaatselijke gemeenten die lid zijn van de VPE registreren we van de contactpersonen (voorganger, secretaris en penningmeester) de volgende zaken:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer vast of mobiel;

Voor evenementen die wij organiseren registreren we de volgende persoonsgegevens:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • e-mailadres
 • vorm van lidmaatschap (persoonlijk of vertegenwoordiger van lidgemeente)
 • de naam van kerk/organisatie waartoe men hoort
 • Zo mogelijk de eventuele dieetwensen

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, op basis van de overeenkomst, het lidmaatschap bij de VPE, is het nodig uw persoonsgegevens te gebruiken om onder andere haar doelstellingen te kunnen realiseren.

We vragen vooraf aan u toestemming wanneer we (meer) persoonsgegevens van u (willen) verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden willen gebruiken dan alleen uitvoering geven aan het lidmaatschap.
U kunt zich uiteraard altijd afmelden voor de digitale nieuwsbrief. Tevens kunt u uw eigen contactgegevens wijzigen in uw account op de website van de VPE.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om ontmoetingen te arrangeren voor onderling contact en betrokkenheid
 • Om u middels digitale nieuwsbrieven en direct mails te informeren of uit te nodigen voor VPE-activiteiten en evt. van organisaties waarmee de VPE een samenwerkingsvorm kent.
 • Voor kerkgenootschapszaken waaronder het vermelden van uw naam in de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Voor de naleving van andere wettelijke verplichtingen.
 • Om het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage mogelijk te maken.
 • Om u te kunnen feliciteren met uw verjaardag.
 • Om rekening te kunnen houden met dieet bij het verzorgen van maaltijden

​Daarnaast kan de VPE de gegevens gebruiken om analyses te maken over onder andere de samenstelling van de leden om daarop te kunnen anticiperen met haar beleid.

Op basis van de volgende grondslagen gebruiken we gegevens

Overeenkomst
De VPE gebruikt de persoonsgegevens op grondslag van een overeenkomst: de VPE en het lid gaan gezamenlijk rechten en plichten met elkaar aan. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een lid ingeschreven in een ledenadministratiesysteem die in de VPE website is ingebouwd, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.
Toestemming
De VPE gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief de grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via het aanmeldingsformulier of per email wanneer men zelf aangeeft graag de nieuwsbrief te willen ontvangen.
Gerechtvaardigd belang
De VPE stuurt bij een nieuwe inschrijving een mail met bevestiging van het lidmaatschap.
De VPE kan bij opgave voor een evenement vragen namens welk kerkgenootschap men komt. Hiermee kan zij inzien in hoeverre de activiteiten kerkoverstijgend zijn en zien of de verbinding en samenwerking met andere kerken slaagt.
Voor haar gerechtvaardigde activiteiten, waaronder de verkiezingen van de functiedragers binnen de organisatie, verwerkt de VPE ook persoonsgegevens.
Vitaal belang
De VPE kan naar specifieke dieetwensen vragen bij opgave voor een evenement wanneer er maaltijden worden verzorgd.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Er worden geen persoonsgegevens zomaar met derden gedeeld, tenzij dit nodig is om de doelstellingen te realiseren of als er een wettelijke plicht op rust. Daarbij maken we gebruik van de door ons ingeschakelde leveranciers.

- Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld om een statistische analyse te maken of een mailing te verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Van de volgende leveranciers maken wij nu reeds gebruik om persoonsgegevens te verwerken, klik op hyperlink om naar de privacypagina’s te gaan van deze online platforms:

 • Google Drive (registratie projecten en kleinschalige activiteiten)
 • Twinfield (Wolters Kluwer - financiële administratie)
 • Bedrijven die zorg dragen voor de direct mailings
 • Dropbox (Cloud-opslag)
 • Xantion (ICT dienstverlener, Cloud-opslag)
 • Procurios (administratief platform en website)

- Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij doen dit alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Sociale media
De VPE beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om:
Facebook (besloten groep www.facebook.com/groups/VPEnl/ en open pagina www.facebook.com/VPEnl ),
Instagram
Twitter
Youtube-kanaal

De VPE gebruikt voor de specifieke doelgroep geen e-mailadressen die uit haar database zijn geüpload naar Facebook, maar indien men lid wil worden van de besloten groep men kan een aanvraag hiertoe indienen. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van VPE getoond krijgt op Facebook, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Worden de gegevens buiten de EU gebracht?
De volgende online platforms met een gedegen privacybeleid, waarvan de VPE gebruik maakt, zijn buiten de EU gevestigd:

 • Google Drive (registratie projecten en kleinschalige activiteiten)

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Naam- en contactgegevens bewaren we zolang u als lid bij ons ingeschreven staat, en 2 jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is.
Betaalgegevens bewaren we zolang een lid bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
De VPE vindt het belangrijk dat de leden de rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen uitoefenen.

Vanuit de nieuwe privacy verordening hebt u de volgende rechten:
Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht deze aan te laten passen of deze zelf aan te passen in uw account;
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht de beperking van de verwerking aan te vragen;
Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.
Deze verzoeken zijn kosteloos en worden binnen 1 maand na dagtekening afgehandeld nadat uw identiteit geverifieerd is. Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten, dan kunt u mailen naar info@vpe.nl.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
De VPE heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De VPE gebruikt Secure Sockets Layer (SSL) voor haar website. SSL is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals uw account, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

De toegang tot alle persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Op de website worden de wachtwoorden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen.
De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn momenteel nodig om een website te laten werken. Als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker worden gevraagd.

Analytische cookies
Om het gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.
Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren, is er geen toestemming vereist van de bezoeker.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
De VPE vindt het belangrijk om tevreden leden te hebben als het gaat om de omgang met uw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het nog voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vpe.nl. De VPE heeft geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG. Wel is de algemeen secretaris die de AVG onder zijn/haar beheer heeft, bereikbaar via bovenstaande mail.

NB: De VPE behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Sluiten