Laatste info voor 1 juni 2020

In de afgelopen twee weken heeft het CIO zich op de achtergrond -via ambtelijke en bestuurlijke kanalen- ingezet om een aantal zaken voor de kerken te borgen. We houden onze leden graag op de hoogte. Ook is een advies omtrent zingen in de kerk gegeven. Zie verderop deze pagina.

Als het gaat om de aanpassingen vanaf 1 juni, wordt ons het volgende meegegeven.

 1. Erediensten hervatten naar eigen protocol: evenzeer als in de sport (golf is anders als voetbal) is de eredienst van de ene kerk niet gelijk aan die van de ander. Het CIO heeft zich ingezet om de regie op wat wél en niet zou moeten kunnen te laten waar die hoort: bij het kerkgenootschap zelf.
 2. Voorganger in de eredienst als contactberoep: Anderhalve meter is een hard gegeven in de nieuwe maatschappelijke realiteit. Ook voor kerken. Evenzo als paramedische beroepen als diëtisten en keuringsartsen hebben voorgangers in de erediensten een grote sociale impact. Het is mooi om te zien hoe serieus in de protocollen wordt omgegaan met de belangen die in het geding zijn. Om te voorkomen dat er discussie ontstaat rondom bepaalde liturgische en rituele handelingen, acht het secretariaat van het CIO het meer dan wenselijk dat de voorganger in de eredienst wordt aangewezen als contactberoep.
 3. Noodwet en bijzondere aandachtspunten met betrekking tot de eredienst: Uiterlijk vrijdag 29 mei om 12.00 uur zal er een noodwet bekend worden gemaakt in verband met de nieuwe situatie die vanaf 1 juni ontstaat. Deze heeft betrekking op de gehele samenleving. Hiermee stapt de overheid af van de bestaande situatie waarin de maatschappelijke beperkingen geen wettelijke grondslag kennen. Voor de kerken zal hier ook een regeling opgenomen worden, zo is de verwachting. In de tussentijd hebben ons veel vragen bereikt over enkele concrete zaken zoals het zingen in de kerk, vieringen in de buitenlucht, vastzetten van stoelen, 30 personen inclusief/exclusief personeel.
  1. Zingen: Over samenzang is expliciet een verzoek ingediend bij het OMT. In de tussentijd hebben we een advies ontvangen vanuit een groep kerkelijk actieve professionals dat we met u delen (zie bijlage).
   Het advies is om de veilige optie te kiezen.
  2. Vieringen in de buitenlucht: Buiten vieren lijkt veilig en een mooi alternatief. Hier is echter de wettelijke context relevant. Religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten mogen door de overheid beperkt worden vanwege gezondheid als die beperking betrekking heeft op zaken die zich afspelen buiten gebouwen of besloten plaatsen (art. 6, tweede lid, Grondwet). De Wet openbare manifestaties volgt dat stramien (artikel 1, tweede lid). Hierin is van belang wat de APV en de veiligheidsregio als kader meegeeft. Hierbij geldt dat de lokale situatie verschillend kan zijn. Ten overvloede merken we op dat ook hier de eis van 30 bezoekers geldt (en vanaf 1 juli 100).
  3. Vastzetten van stoelen: in het bouwbesluit is opgenomen dat meer dan 100 stoelen gekoppeld dienen te worden opgesteld (samengevat gesteld). Hieruit mag worden afgeleid dat voor minder dan 100 stoelen de eis van de koppeling niet geldt.  Dit zijn landelijke normen die niet per regio verschillen. De "coronabepalingen" houden in dat tussen personen die niet tot 1 huishouden behoren, minimaal 1,5 meter tussenruimte moet worden gehouden. Met inachtneming van deze randvoorwaarden kan voor een kerkgebouw een gebruiksplan worden opgesteld. Het verdient aanbeveling om op een plattegrond van een kerkgebouw een "zitplaatsenplan" op te nemen in het gebruiksplan.
  4. 30 personen in- of exclusief personeel: Het (landelijk) kerkgenootschap neemt in het protocol op welke functionaris “medewerker” is bij de eredienst. Dat is per traditie anders. Arbeidsverhouding is daarbij niet terzake doende, wél de noodzaak om de eredienst te kunnen verrichten.

Tenslotte: zoals ook bij de factsheets Veiligheid, adviseert het secretariaat van het CIO om de lokale protocollen -enkel ter kennisgeving - te communiceren met de lokale overheden, zodat die weten van de beoogde werkwijze is en zien hoe zorgvuldig de kerken hiermee omgaan. Gegeven de kerk-staat verhouding is er geen sprake van toestemming of goedkeuring van overheidswege. Omdat de handhaving op lokaal niveau ligt, is het wél aan te raden om vanuit een goede werkrelatie informatie te delen.
Wij houden ons aanbevolen voor signalen vanuit de lokale context indien er bijzonderheden zijn na komende maandag. Indien we hierin discutabele situaties of bijzondere patronen zien, kunnen deze dan in het ambtelijk overleg danwel met de minister worden meegenomen.

Sluiten