Corona update juli 2020

De grootste piek in de coronacrisis is voorbij. Op 2 juli is met de minister teruggeblikt op een turbulente periode en is bedankt voor zijn betrokkenheid met de kerkelijke wereld in de afgelopen periode.

Vanaf 1 juli zijn er verdergaande versoepelingen van kracht geworden. In de bijlage vindt u de brief van het ministerie van VWS d.d. 26 juni 2020 die hieraan ten grondslag ligt.

De kerken via het CIO en MissieNederland blijven in gesprek over de lijn die we in gezamenlijkheid volgen in de periode dat de noodverordeningen nog gelden en een wettelijke basis voor verdere maatregelen van het kabinet ontbreekt.

Lokale protocollen belangrijk!
Belangrijk uitgangspunt is dat elke gemeente in de protocollen en gebruiksplannen opneemt welke activiteiten de gemeente mét inachtneming van de anderhalve meter kan doen, maar ook, welke niet én welke hygiënemaatregelen daarbij genomen worden.
Zo kan het zijn dat bij een doop de anderhalve meter niet in acht genomen kan worden, maar dat door het wassen van de handen, het gebruik van schermen en het nemen van andere maatregelen bij de feitelijke uitvoering er wel rekening gehouden wordt om het risico op mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Noodwet en eigenstandige positie kerken
Volgende week vrijdag komt er een nieuwe noodwet aan de orde in de ministerraad. Leidend principe daarbij zal zijn de anderhalve meter samenleving. Er is in aanvulling op de eerder genoemde punten specifieke aandacht gevraagd voor de eigenstandige positie van de kerk en de geestelijk bedienaren. De minister zegde toe dat de instructie vanuit het ministerie naar lokale overheden is dat handhaving bij de voordeur zou moeten stoppen. Mochten er signalen van gemeenten zijn, dan vraagt de minister terugkoppeling naar hem persoonlijk. Wij horen dat dan ook graag.

Sluiten