Visie op krijgsmacht en sollicitatieprocedure

De VPE is een geloofsgemeenschap van gemeenten en geestelijke werkers. Onder geestelijke werkers bevinden zich zendelingen, evangelisten, gemeentestichters, voorgangers, voorgaand oudsten, mensen met een bovenlokale bediening en geestelijk verzorgers binnen de bijzondere pastoraten. De geestelijk werker werkzaam binnen defensie is krijgsmachtpredikant en bekleedt een geestelijk ambt.

Het is een unieke bediening van God gegeven om onder de militairen: een leesbare brief van Christus te zijn, een verteller en vertolker van het evangelie van Gods Koninkrijk dat hoop geeft, zorg en aandacht te schenken aan hen die vragen hebben die opgeroepen worden door het werken in de krijgsmacht en zij adviseren hen waar nodig. Tevens zijn zij bereid die tweede mijl te gaan met de militairen. Dit laatste komt o.a. tot uiting door mee te gaan op training en missie.

De krijgsmachtpredikant staat in een formele verhouding met de VPE. Er is sprake van een wettelijke verantwoordelijkheid in verband met de zending waarbij de VPE als kerkgenootschap de zendende organisatie is. Er is sprake van een wederzijdse verantwoordelijkheid.
De VPE is als zendende organisatie verantwoordelijk om contact te onderhouden met de krijgsmachtpredikant middels veldbezoek en gezamenlijke ontmoetingen. Tevens zal de krijgsmachtpredikant op de hoogte worden gehouden via de lopende communicatie binnen de VPE. Vice versa geldt dit ook. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats waarin om terugkoppeling wordt gevraagd en er evaluatie plaats vindt. Categoriale zielszorg: Zij vergaderen tenminste éénmaal per jaar onder leiding van een daartoe aangewezen lid van het DB, en brengen aan het AB schriftelijk verslag uit van hun arbeid.

Ook wordt van de krijgsmachtpredikant verwacht dat hij/zij, net als ieder ander persoonlijk lid van de VPE, voor zover dat mogelijk is, de bijeenkomsten van de VPE bezoekt en verbonden is aan een lokale gemeente, bij voorkeur een VPE gemeente. Net als elk lid wordt van de VPE krijgsmachtpredikant verwacht dat hij/zij de missie en visie van de VPE uitdraagt.

Protocol sollicitatie en uitzending in krijgsmacht door zendende instantie

1. Idealiter geeft kandidaat aan te willen solliciteren voor de vacature van krijgsmachtpredikant via het bestuur van het zendend kerkgenootschap en/of CIO-M contactpersoon en solliciteert voor krijgsmachtpredikant. Van belang is dat zowel het bestuur van het zendend kerkgenootschap als CIO-M contactpersoon elkaar hierover informeren. Echter staat het een ieder vrij om als individu bij Defensie te solliciteren zonder initiële tussenkomst van de VPE. Het is wenselijk dat een kandidaat aan beroepsoriëntatie doet door een bezoek te brengen  aan één van de krijgsmachtpredikanten. Bemiddelen hiertoe geschiedt door CIO-M vertegenwoordiger.
2. Kandidaat dient CIO-M contactpersoon te informeren over de voortgang van de sollicitatie.
3. Kandidaat voert gesprek met regioleider en een ander VPE bestuurslid aan de hand van een CV en motivatiebrief . Zij zullen bespreken of de VPE de betreffende kandidaat wil zenden en of de betreffende kandidaat vertegenwoordiger van de VPE kan zijn.
4. Kandidaat dient lid te zijn van de VPE. Alleen bestaande leden of zij die ten minste een jaar lid zijn kunnen door de VPE gezonden worden.
5. Kandidaat kan ondertussen uitgenodigd worden door de sollicitatiecommissie. Indien uitgenodigd en er doorgang vindt naar 2e ronde, zal er om een zendbrief gevraagd worden.
6. Deze vraag wordt aan het zendend kerkgenootschap (VPE) voorgelegd via het CIO-M contactpersoon.
7. Het zendend kerkgenootschap prepareert een zendbrief.
8. Zodra kandidaat wordt aangenomen moet er een bevestigingsdienst gearrangeerd worden in de eigen gemeente. Hierbij is het van belang dat er 1 of meerdere VPE bestuurders en regioleider bij aanwezig zijn. De VPE initieert deze bevestigings/inzegeninsdienst. Dit kan in samenwerking met de lokale gemeente waar de krijgsmachtpredikant mee verbonden is.
9. Vervolgens krijgt de kandidaat een verkorte militaire opleiding.
10. Vanuit het zendend kerkgenootschap wordt er aandacht aan de nieuwe krijgsmachtpredikant besteed d.m.v. media-aandacht en de AV.
11. Periodiek is er overleg met de VPE als zendend kerkgenootschap en de predikanten. Daarnaast worden er evt. veldbezoeken (op kazerne) ingepland en gaat men op bezoek in missiegebied.
12. Indien een VPE krijgsmacht predikant voor een missie wordt uitgezonden is het wenselijk een speciale dienst met betrokkene te arrangeren. E.a.a. afhankelijk van zijn/haar wensen en de mogelijkheden.

Sluiten