Genezing: een eerste aanzet over Goddelijke genezing

Gebedsgenezing (door Machiel Jonker)

Liever spreken we van de 'bediening van de genezing'.

Vragen die ons bereiken in dit kader zijn de volgende:

  1. Wat is volgens jullie de relatie tussen geloof, genezing en Gods wegen die ondoorgrondelijk zijn.
  2. Wat denken jullie van de bedelingenleer, die stelt dat wonderen die de apostelen deden niet van deze tijd zijn?
  3. Hoe past Jezus' uitspraak dat een geloof ter grootte van een mosterdzaadje genoeg is om een berg te verzetten (Mat. 17:20) in de enorme focus van bedieningen en kerken op het 'oppompen' van geloof?
  4. Moeten mensen wellicht gewaarschuwd worden om niet zomaar hun medische behandelingen stop te zetten?
  5. En tot slot: zijn er voorbeelden bekend van medisch aantoonbare wonderen? Verschillende organisaties claimen dat genezingen trucjes zijn of placebo-effect. Er zijn geen aantoonbare wonderen zoals metalen platen en pinnen die verdwenen zijn of aandoeningen die tijdens een scan of bloedonderzoek niet meer worden teruggevonden.

1. Wat is volgens jullie de relatie tussen geloof, genezing en Gods wegen die ondoorgrondelijk zijn.

Er is onmiskenbaar een relatie tussen geloof en genezing. De teksten zijn te over om te citeren: “En Jezus, hun geloof ziende…”

Geloof is primair een vrucht van de Geest conform Gal.5:22. Daar waar de vrucht is gegroeid is er sprake van een geloof dat geleerd heeft om op God te vertrouwen ongeacht wat dan ook maar. Het is primair het geloof in, het vertrouwen in God.

Zeker kan en zal zo’n gelovige in geval van ziekte bidden voor genezing, God vertrouwen voor genezing. Het is het normale gedrag en de normale reactie van een gelovige die ziek is of geconfronteerd wordt met ziekte. En God zal Zich betonen, hetzij in genezing, hetzij in vrede en vreugde te midden van het ziek zijn.

Subtiel is de overgang van geloof in God naar geloof in geloof. Corrie ten Boom zei het goed: het gaat niet in de eerste plaats om en groot geloof, maar geloof in een grote God.
Geloof in geloof wordt een vorm van systeem denken en laat velen ontgoocheld achter.

“God geneest altijd” is een vorm van systeemdenken die ik niet terug vind in de Bijbel. Het is tevens een vorm die per definitie geen nuance of alreeds-nog-niet denken toe laat. Immers dan wordt het systeem achter dit denken ondermijnd.

De frase “Gods ondoorgrondelijke wegen” kan een escape zijn voor ongeloof. Het kan echter ook het resultaat zijn van een ernstige volwassen gelovige die toch niet de genezing ontvangen heeft en zegt: ik begrijp het niet, maar ik vertrouw nog steeds. “Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk”.

Als Rom.8 spreekt van “alle dingen medewerken ten goede’ dan kunnen veel christenen getuigen van diepte en groei ondanks het uitblijven van genezing.
Redding voor de eeuwigheid en vergeving van zonden zijn van een hogere orde van zegen dan genezing.
Genezing is niettemin een niet weg te laten teken van het Koninkrijk.

Een christen zal de weg moeten vinden tussen aanhoudend bidden en smeken, en volharden in het gebed en het principe van loslaten en in Gods handen geven. Dat is een fijne lijn en wijs pastoraat is daarbij nodig.
Soms is er geen volwassen geloof bij iemand aanwezig. Dan is ook de vraag gerechtvaardigd: heb ik als pastor, als oudste, als huisgroep geloof om iemand in het geloof te dragen voor de troon van God voor genezing.

Ook hier weer diezelfde fijne lijn van vasthouden en loslaten.

2. We verwerpen de klassieke bedelingenleer.

Die leer gaat ervan uit dat de wonderen en de gaven van de Geest en de bedieningen van Ef.4:11 niet meer voor deze tijd zijn. Dit is strijdig met de Schrift en met de kerkgeschiedenis.
Door de eeuwen heen is God de God van wonderen geweest.
God is onveranderlijk. Ik de Here ben uw Heelmeester, Ex.15:26 en Jezus Christus is Dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid, Hebr.13:8.
De Bijbel leert nergens dat er een tijd komt dat de wonderen ophouden te bestaan, zolang Christus niet is terug gekomen.

1 Cor.13: gaat over als het volmaakte is gekomen. Aanhangers van de bedelingenleer geloven dat hier het afsluiten van de canon mee wordt bedoeld.
Wij geloven dat hier de tijd wordt bedoeld dat we met Christus verenigd zijn van aangezicht tot aangezicht, 1 Cor.13:

De uitstorting van de Geest o.a. in Azusa Street heeft een hele nieuwe golf gegeven van bekrachtiging door de Geest in wonderen en tekenen. Mn. daar waar zendelingen uitgingen naar onontgonnen gebied.
En dat verwachten wij nog steeds, in onze gemeenten, maar meer nog in het brengen van het evangelie in een onkerkelijke Nederland en Europa.

3. Over het ‘oppompen’ van het geloof.

Je kunt niet zeggen op grond van de Bijbel dat het oproepen tot geloof niet goed zou zijn. integendeel!
Het behaagt de Heer zeer als mensen Hem vertrouwen. Het werd zelfs als zijn manier om te zeggen: Ik reken dit tot gerechtigheid. Niet je best doen, maar God vertrouwen is de weg.
Hebr.11:5-6 roept ons daartoe op en zegt daarbij zelfs dat we Hem ernstig zullen zoeken. Ook t.a.v. genezing.
Dat is primair binnenkamer werk. Gods aangezicht zoeken, ook voor jouw genezing of die van een ander. Het vraagt om het focussen op de Heer, op Zijn aangezicht. ZIE JEZUS!

Daarnaast is er ontegenzeggelijk een geheim in het samenkomen: de samenkomst!. “Waar 2 of 3…”
Er is een geheim in samen in Gods aanwezigheid zijn, “daar gebiedt de Heer zijn zegen” (Ps.133).
De gaven van de Geest kunnen functioneren; het komt voor dat mensen in een atmosfeer van het aanbidden van God spontaan genezen.
Het oppompen van geloof kan heel’ ziels’ worden en mensen in een verkramping brengen.
Geloof als een mosterdzaadje is m.i. de enorme potentie die er ligt in als mensen God gaan vertrouwen.

4. Mensen moeten beslist niet zomaar medische handelingen stopzetten vanuit een systeemdenken.

Als dit…dan dat!
Volwassen christenen kunnen daar soms voor kiezen, maar het is zeker geen voorwaarde voor genezing.
In zijn algemeenheid zeggen we dus: niet zonder overleg stoppen met medicijnen.
In individuele gevallen kunnen volwassen christenen daar zelf voor besluiten zonder daartoe aangezet te worden vanuit hun pastor of vanuit een systeem benadering.

5. Naar mijn inzicht zijn er legio wonderen die erkend zijn door artsen. Onlangs is daartoe een promotie onderzoek aan de VU door Dirk Johan Kruijthoff verschenen.

Het is an sich een goede zaak als geclaimde wonderen medische bevestigd worden.

Zie hier het bewuste artikel:
https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/nieuwsartikel/huisarts-promoveert-op-genezen-na-gebed

Sluiten