Overzicht gemeenten

4Pillar Community Church Almere

Statutaire naam: 4Pillars Community Church Almere
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 862716044
Registratienummer VPE 101310
KVK-nummer 83074597

Contactgegevens

Adres 4Pillar Community Church Almere
Barbeelstraat 12
1317 PZ ALMERE
E-mailadres voalmere@gmail.com
Website http://www.4pcca.nl
Doelstelling gemeente 1. De mensen tot nieuw leven te brengen: Door de verkondiging van het Evangelie; Door te handelen naar de wet “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’; Door het christen zijn uit te leven; Door de mensen tot hun persoonlijke verlosser, de Here Jezus Christus, te leiden.
2. Aandacht te schenken aan de behoefte van de gemeenschap met bijzondere belangstelling voor personen die minder bevoorrecht zijn in onze samenleving, waaronder weduwen, wezen, de armen en vreemde in onze gemeenschap
3. 4Pillars Community Church Almere verbindt mensen, families en gemeenschappen door een erfenis achter te laten voor de toekomst met een boodschap van hoop en zekerheid voor de eeuwigheid- door het evangelie van Jezus Christus.
4. 4Pillars Community Church Almere biedt een plek waar we geliefd en beschermd worden door het onfeilbare Woord van God, hoop gevend voor de toekomst door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis, zodat we vrij kunnen zijn en terug kunnen keren naar een relatie met de Vader zoals het was vanaf het begin van de schepping.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Op de website www.4pcca.nl vindt u het beleidsplan 2022 t/m 2025 van de gemeente.

https://www.4pcca.nl/about-us
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door het leidersteam.
De voorzitter van het leidersteam is de leidende voorganger, de eerste onder de gelijken, hij draagt de eindverantwoording over: Het Kerkgenootschap. De verkondigde leerstelling in de gemeente. De voorzitter heeft het recht om in te grijpen en daarbij passende maatregelen te treffen.

De individuele leden van het leidersteam zijn aangesteld overeenkomstig hun gaven, bekwaamheden, bediening en hun levenswandel. Het is het voorrecht van de voorzitter om het leidersteam samen te stellen. Het bestuur van het kerkgenootschap wordt uitgeoefend door het leidersteam. Van het leidersteam wordt verwacht, dat zij aan de eisen voldoen welke genoemd worden in 1 Timotheüs 3: 1-13 en dat zij kunnen aanblijven zolang zij de taak van een voorganger wensen te vervullen.

Besluitvorming: Besluiten van de vergadering van het leidersteam worden doorgevoerd als deze unaniem genomen zijn. Als er geen instemming is in de besluitvorming dan wordt deze niet uitgevoerd.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Activiteiten
1. Het houden van Gebedsbijeenkomsten
2. Het houden van zondagse samenkomst met achteraf ruimte voor fellowship
3. Het geven van onderwijs uit Gods onfeilbaar woord voor de gemeente en voor de jeugd
4. Het houden van kinderdiensten op zondag
5. Het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg
6. Het bedienden van de waterdoop voor de gelovigen
7. Leiderschap vergaderingen en trainingen
8. Barmhartigheid boxen uitdelen aan de minder bedeelde in Almere
9. We streven naar een goede samenwerking met andere kerken in Almere
10. Wekelijkse evangelisatie in Almere om uit te reiken naar de mensen
Toelichting staat van baten en lasten Wij waren als kerk voorheen Victory Outreach Almere.
Medio jaar 2021 hebben wij besloten om geen onderdeel meer te zijn van Victory Outreach Almere.

Onze kerk heet sindsdien 4Pillars Community Church Almere.

Vanaf jaar 2022 hebben wij onze administratie in samenwerking met een boekhouder ingericht.
Gezien de onzekere omstandigheden van het afgelopen jaar, zijn wij zeer dankbaar voor het resultaat waar wij dit jaar mee mogen afsluiten.

Tenslotte hebben wij een begroting gemaakt voor het jaar 2023.
Dit is een prognose van onze verwachtingen, daarbij hebben wij rekening gehouden met een toename van max. 10 procent. Met uitzondering van Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) hier is een toename van 6% gehanteerd.
Kosten stijging is ingecalculeerd. Zodra een en ander bekend is wordt u geïnformeerd

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 45505 41368
2. Bijdragen gemeenteleden 109608 99644
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 13078 11889
Totaal baten 168191 152901
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 770 700
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1224 1113
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1504 1367
7. Lasten kerkelijke gebouwen 159565 149241
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5128 4662
Totaal lasten 168191 157083
Resultaat (baten - lasten) 0 -4182

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten