Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 864457595
Registratienummer VPE 101064
KVK-nummer 87948435

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Geuzenplein 1 (adres samenkomst)
3132 AB VLAARDINGEN
E-mailadres secretariaat@vegvlaardingen.nl
Website http://vegvlaardingen.nl
Doelstelling gemeente "Door liefde gedreven discipelen van Jezus maken"

Dat is ons visie statement. Wij geloven dat God ons wil gebruiken om in een eigentijdse gemeente vorm te geven aan onze liefde voor God en mensen, het Evangelie te verkondigen aan alle mensen van alle volken, hen tot discipelen van Jezus te maken, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat Jezus ons bevolen heeft.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Wij verwijzen naar het beleidsplan van de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Wij verwijzen naar het beleidsplan van de VPE.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Hiervoor verwijzen wij naar onze website.
Toelichting staat van baten en lasten De baten en lasten geven over het algemeen een congruent beeld te zien.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 51250 37352.00 49925.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1500 3000.00 1250.00
Totaal baten 43750 40352.00 51175.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 25000 24745.00 24635.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10000 11242.00 7860.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900 900.00 900.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3500 2613.00 2423.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00
9. Lasten beheer en administratie 1200 1094.00 1064.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1300 1323.00 1190.00
Totaal lasten 41900 41917.00 48545.00
Resultaat (baten - lasten) 1850 -1565.00 2630.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten