Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815113961
Registratienummer VPE 101064
KVK-nummer 41129960

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Geuzenplein 1(adres samenkomst)
3132 AB VLAARDINGEN
E-mailadres secretariaat@vegvlaardingen.nl
Website http://vegvlaardingen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 10.16 0.00 3372.00 2617
2. Bijdragen gemeenteleden 42750.00 46907.98 41950.00 46452.00 45005
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1500.00 1875.00 1420.00 1125.00 1420
Totaal baten 42750.00 48793.14 43370.00 50949.00 49042
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 25000.00 24410.18 25000.00 24401.00 23995
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 14945.00 6850.33 12050.00 9150.00 9314
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 935.07 900.00 838.00 705
7. Lasten kerkelijke gebouwen 4275.00 2250.00 4275.00 4337.00 4612
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 8000.00 9798.00 7721
9. Lasten beheer en administratie 1000.00 667.36 900.00 911.00 745
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1300.00 1453.69 1430.00 1331.00 1422
Totaal lasten 51940.00 45536.00 52555.00 50766.00 48514
Resultaat (baten - lasten) -9190.00 3256.66 -9185.00 183.00 528

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten