Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Urk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. (Morgenster)
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 805827687
Registratienummer VPE 101083

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Urk
Rotholm 20
8321 DK URK
E-mailadres administratie@morgenster-urk.nl
Website http://morgenster-urk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 10 0 21 238
2. Bijdragen gemeenteleden 220000 224293 211000 222791 232287
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 220000 224303 211000 222812 232525
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 80000 77263 80000 38127 35978
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12000 11516 10000 11542 6798
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5000 5090 5000 3899 5318
7. Lasten kerkelijke gebouwen 50000 47214 50000 44673 47882
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 60000 55351 55000 73177 51244
9. Lasten beheer en administratie 5000 4521 8000 3070 8886
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5000 2501 5000 6903 10924
Totaal lasten 217000 203456 213000 181391 167030
Resultaat (baten - lasten) 3000 20847 -2000 41421 65495

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten