Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824015253
Registratienummer VPE 101069
KVK-nummer 76647889

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem
Schelluinsestraat 6
4203 NL GORINCHEM
E-mailadres info@gemeentesion.nl
Website http://gemeentesion.nl
Doelstelling gemeente 3.1. De gemeente heeft als doel om evangelisatie, discipelschap, zending en
diaconaat uit te voeren op basis van Bijbelse principes.
3.2. De gemeente tracht haar doel op de volgende manieren uit te voeren:
a. mensen te onderwijzen en trainen in:
i. levend geloof in de Heer Jezus Christus, door het verkondigen
van Gods Woord;
ii. het leven naar Gods Woord;
iii. het beleven van gemeenschap met de hemelse Vader door de
Heer Jezus;
iv. een leven in de kracht van de Heilige Geest met elkaar als
gemeente in deze maatschappij;
v. Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de
verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle
volken. Dit mede op basis van de Bijbeltekst uit Handelingen
13:47 “Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot
heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde”.
b. door het organiseren van samenkomsten;
c. tegemoet te komen aan de materiële en geestelijke noden van sociaal
zwakkeren en kansarmen;
d. en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder
enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Voor het beleidsplan verwijzen wij naar het beleidsplan van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten. Zie: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur wordt gevormd door een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Er is geen beloning voor deze functies, e.e.a. geschiedt op vrijwillige basis.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Wekelijkse samenkomsten op de zondag, Bijbelstudieavonden, Kringenwerk, Kinderwerk, Pastoraal en Diaconaal werk.
Toelichting staat van baten en lasten Ondanks de corona-periode zijn de inkomsten stabiel gebleven en zelfs iets gestegen ten opzichte van 2019. Kosten zijn in lijn met voorgaand jaar, uiteraard is er door minder samen te komen ook minder energie en koffie verbruikt. Er zijn geen grote investeringen gedaan in 2020.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 1813.00 1640.00 1000.00 1956.00 2371
2. Bijdragen gemeenteleden 60000.00 74350.00 50000.00 65996.00 71592
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 950.00 937.00 950.00 991.00 725
Totaal baten 62763.00 76927.00 51950.00 68943.00 74688
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36160.00 35907.00 29800.00 23088.00 19475
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4200.00 2434.00 6450.00 6008.00 4529
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1200.00 1229.00 2000.00 4903.00 4014
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11457.00 8510.00 8890.00 21948.00 22481
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 4000.00 5000.00 5000.00 7639.00 1400
9. Lasten beheer en administratie 4184.00 3822.00 4330.00 4067.00 4809
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 8155.00 9889.00 8456.00 6952.00 3814
Totaal lasten 69356.00 66791.00 64926.00 74605.00 60522
Resultaat (baten - lasten) -6593.00 10135.00 -12976.00 -5662.00 14166

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten