Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806054372
Registratienummer VPE 101091
KVK-nummer 76912167

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Achter de Hoven 272
8933 CX LEEUWARDEN
E-mailadres info@opstandingskerk.nl
Website http://opstandingskerk.nl
Doelstelling gemeente In navolging en afhankelijkheid van Jezus zijn wij een toegewijde Bijbelse gemeenschap van gelovigen, op weg om alle mensen tot leerlingen van Hem te maken, hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren zich te houden aan alles wat Jezus opgedragen heeft (naar Matt. 28:19).
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan van de VPE.
https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Voor de activiteiten van onze gemeente verwijzen wij naar onze website.
Toelichting staat van baten en lasten De baten en lasten over de jaren laten een doorgaans vergelijkbaar patroon zien.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 22.04 327.00
2. Bijdragen gemeenteleden 151000.00 138092.51 127900.00 127196.70 144808.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 151000.00 161680.56 127900.00 127218.74 145135.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 63750.00 60534.73 60750.00 58615.29 57535.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 23150.00 23699.60 25200.00 22795.66 24268.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2100.00 2048.08 200.00 2116.69 1780.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 47800.00 63252.46 51200.00 42093.69 67865.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1500.00 1482.05 2250.00 1328.69 4748.00
9. Lasten beheer en administratie 5500.00 7671.11 7250.00 6167.34 6313.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5000.00 2992.53 5000.00 3948.66 3983.00
Totaal lasten 148800.00 138092.51 153650.00 137066.02 166492.00
Resultaat (baten - lasten) 2200.00 -23588.05 -25750.00 -9847.28 -21357.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten