Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Kockengen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818680878
Registratienummer VPE 101264
KVK-nummer 64642968

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Sportweg 1 B
3628 AZ KOCKENGEN
E-mailadres info@veg.nl
Website http://www.veg.nl
Doelstelling gemeente Het bestuur bestuurt het kerkgenootschap, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van het kerkgenootschap.
Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal personen; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie.
Ook als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; maar het moet wel zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien.
Het bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden.
De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar.
De duur van het bestuurslidmaatschap.
De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door zelf genomen ontslag
-ten gevolge van het ontslag door het bestuur
- door overlijden van het bestuurslid.
Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.
Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Hoofdlijnen actueel beleidsplan
De gemeente wil haar doel bereiken door:
a. het houden van samenkomsten, waar onder wekelijkse erediensten, huiskringen, doelgroep activiteiten en Bijbelstudies;
b. het organiseren van cursussen en studies over en vanuit het christelijke geloof;
c. het geven van hulp in de vorm van diaconaat en pastoraat;
d. actieve betrokkenheid bij en stimulering van zending en evangelisatie;
e. actief te zoeken naar de werking van Gods Geest, onder andere door volhardend gebed en uitstrekken naar de gaven van de Geest in onze samenkomsten;
f. alle andere passende middelen en methoden die wettelijk zijn toegestaan.
Al deze werkzaamheden dragen er aan bij om mensen dichter bij God en zijn Woord te brengen en mensen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur is samengesteld uit een Voorganger, Penningmeester en een Secretaris. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 bestuursleden.

De voorganger krijgt een honorarium voor 20 uur per week.

VOF Net-Essen-Anders wordt voor 16 uur per week betaald voor de dienstverlening.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal.
Toelichting staat van baten en lasten - Opbrengsten uit bezittingen: rente opbrengsten/ verhuurinkomsten
- Bijdragen kerkleden: Giften/ collecten/ Tienden/ legaten/ schenkingen etc.
- Subsidies en overige bijdragen: Alles wat van derden binnenkomt
- Honorarium voorganger 20 uur per week
- Bestedingen kerkdiensten en overige pastoraal werk: Kosten rondom erediensten, koffie, kinderdiensten en tienergroep.
- Bijdrage aan VPE
- Lasten kerkelijke gebouwen: afschrijvingen/ onderhoud/ energiekosten/ verzekering.
- Lasten overige eigendommen en inventaris: inrichting zaal samenkomst/ beamerinstallatie/ muziekinstrumenten/ crechespullen/ keukeninventaris/ kantoorinventaris etc.
- Salarissen: gastsprekers/ zendelingen
- Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente: kantoorkosten/ bankkosten/ administratiekosten/ verzekeringen/ contributies/ automatisering/ opleiding/ rente en kosten betalingsverkeer etc.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 100.00 24.00 8.00 7.88 2.00
2. Bijdragen gemeenteleden 142000.00 140560.00 141500.00 141505.00 131951.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 3541.00 200.00 221.00 816.00
Totaal baten 143100.00 144101.00 141708.00 141734.16 132773.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 41000.00 38096.00 37500.00 37121.00 36620.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6100.00 6034.00 6000.00 5823.00 4812.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8000.00 7956.00 7800.00 7798.00 7934.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 61000.00 60506.00 60000.00 56478.00 43780.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 16500.00 16156.00 13000.00 13020.00 15520.00
9. Lasten beheer en administratie 3100.00 3094.00 3000.00 2921.00 2624.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5400.00 5372.00 2700.00 2684.00 2873.00
Totaal lasten 141100.00 137215.00 130000.00 125847.00 114164.00
Resultaat (baten - lasten) 2000.00 6886.00 11708.00 15886.00 18609.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten