Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Eljakim
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 801872868
Registratienummer VPE 101082

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Eljakim
Jan Ligthartlaan 3
3312 KD DORDRECHT
E-mailadres eljakim.dordrecht@gmail.com
Website http://vegeljakim.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 107
2. Bijdragen gemeenteleden 60000 59719 62300 56680 60729
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 60000 59719 62300 56680 60836
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 24780 27000 24000 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 17400 20615 21950 22554 19102
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1150 1150 1150 1150 1173
7. Lasten kerkelijke gebouwen 14060 14310 21670 16049 32418
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 6522 8589 4475 6114 5523
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0 0
Totaal lasten 63912 71664 73245 45867 58216
Resultaat (baten - lasten) -3912 -11945 -10945 10813 2620

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten