Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Diemen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Diemen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806267380
Registratienummer VPE 101107

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Diemen
Schoolstraat 8
1111 BR DIEMEN
E-mailadres info@veg-diemen.nl
Website http://veg-diemen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 700 2833 1645
2. Bijdragen gemeenteleden 75500 86862 92637
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 76200 89695 94282
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28250 28398 27407
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000 16070 8208
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500 1463 1413
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22500 22190 22148
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6000 6700 5596
9. Lasten beheer en administratie 3500 3838 4141
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 7450 8905 10825
Totaal lasten 76200 87564 79738
Resultaat (baten - lasten) 0 2131 14544

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten