Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o.

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809567350
Registratienummer VPE 101075
KVK-nummer 76647188

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o.
Nieuwstraat 47
3732 DH DE BILT
E-mailadres info@vegdebilt.net
Website http://vegdebilt.net
Doelstelling gemeente Onze kerk stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het met elkaar beleven van gemeenschap met Hem en in Hem.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De kerk tracht het doel te bereiken door middel van:
. Samenkomsten op de zondagochtend met lofprijzing, aanbidding en woordverkondiging.
. Huiskringen, Bijbelstudies, kinder- en jeugdbijeenkomst, gebedsbijeenkomst
. Evangelisatieacties en zendingsavonden
. Het ondersteunen van zendingsprojecten
. Het verlenen van pastorale zorg
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De voorganger is de voorzitter (vergoeding voorganger)
secretaris (geen beloning)
penningmeester (geen beloning)
2 leden (geen beloning)
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Op zondagochtend kerkdiensten, welke terug te luisteren zijn via de website.
bestuursvergaderingen worden regelmatig gehouden.
In het nieuwe seizoen worden weer gebedsbijeenkomsten en Bijbelstudies gehouden.
Toelichting staat van baten en lasten 6. Bijdrage aan andere organen binnen de kerk -ANBI- is de bijdrage aan zendingsprojecten.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 4200 4200.00 3000.00 3000.00 2135.00
2. Bijdragen gemeenteleden 30288 30288.00 27525.00 27525.00 25576.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 34488 34488.00 30525.00 30525.00 27711.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 18046 18046.00 17972.00 17972.00 18468.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 319 319.00 0.00 0.00 959.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4523 4523.00 4081.00 4081.00 4472.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 5536 5536.00 3182.00 3182.00 4931.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 1382 1382.00 1382.00 1382.00 1259.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 29806 29806.00 26617.00 26617.00 30089.00
Resultaat (baten - lasten) 4682 4682.00 3908.00 3908.00 -2378.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten