Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Aar

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Aar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 807087026
Registratienummer VPE 101068
KVK-nummer 27331670

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Aar
Sand-Ambachtstraat 76
2691 BR 'S-GRAVENZANDE
E-mailadres ecmoor@caiway.nl
Website http://vegdeaar.nl
Doelstelling gemeente Het verkondigen van Gods Woord, mensen tot geloof in Jezus Christus brengen en tot het beleven dan gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het houden van (online) samenkomsten
prediking van het evangelie en geven van Bijbelstudie
jeugd en kinderwerk
Het houden van gebedskringen
Het verlenen van pastorale zorg
Het financieel ondersteunen van een schoolproject in Kenia
Het geestelijk en financieel ondersteunen van zendeling in Russisch sprekende landen om slachtoffers van mensenhandel bij te staan een nieuw leven op te bouwen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Voorzitter: hr. E.C. Moor
Penningmeester/ secretaris: hr. P. Buitelaar
bestuurslid: mw. T. Bergman
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten In 2020 zijn online diensten georganiseerd. Er zijn Bijbelstudies gegeven en kinderwerk georganiseerd. Ook is er pastorale zorg gegeven.
Van het schoolproject zijn de kinderen ondersteund om onderwijs te volgen.
De zendelinge is financieel ondersteund.
Toelichting staat van baten en lasten In 2020 zijn extra fondsen geworven voor:
extra aflossing van hypotheek : € 6.500
onderhoud aan het gebouw € 5000
ondersteuning van familie voor begrafenis gemeentelid ( migrant) € 10.000
schoolbus voor het project in Kenia. € 14.000

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8850.00 9040.00 8450.00 8750.00 8450
2. Bijdragen gemeenteleden 22800.00 29080.00 22200.00 25280.00 22065
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 9000.00 42940.00 6000.00 7710.00 12005
Totaal baten 40650.00 81060.00 36650.00 41740.00 42520
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 11400.00 11650.00 11100.00 11990.00 10960
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2750.00 2850.00 2050.00 2060.00 2165
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 800.00 1660.00 850.00 1300.00 755
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12800.00 21205.00 12950.00 13840.00 14840
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 10000.00 31140.00 7000.00 8130.00 10650
9. Lasten beheer en administratie 1500.00 2950.00 1450.00 1120.00 970
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 200.00 0.00 0.00 740
Totaal lasten 40250.00 71650.00 34400.00 38440.00 41080
Resultaat (baten - lasten) 2400.00 9410.00 2250.00 3300.00 1440

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten