Overzicht gemeenten

Evangelie gemeente De Aar

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Aar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 807087026
Registratienummer VPE 101068
KVK-nummer 27331670

Contactgegevens

Adres Evangelie gemeente De Aar
Sand-Ambachtstraat 76
2691 BR 'S-GRAVENZANDE
E-mailadres info@vegdeaar.nl
Website http://vegdeaar.nl
Doelstelling gemeente Het verkondigen van Gods Woord, mensen tot geloof in Jezus Christus brengen en tot het beleven dan gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het houden van (online) samenkomsten
prediking van het evangelie en geven van Bijbelstudie
jeugd en kinderwerk
Het houden van gebedskringen
Het verlenen van pastorale zorg
Het geestelijk en financieel ondersteunen van zendeling in Russisch sprekende landen om slachtoffers van mensenhandel bij te staan een nieuw leven op te bouwen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Voorzitter: hr. E.C. Moor
(tevens waarnemend penningmeester)
secretaris: mw. T. Bergman
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten In 2021 zijn (online) diensten georganiseerd. Er zijn Bijbelstudies gegeven en kinderwerk georganiseerd. Ook is er pastorale zorg gegeven.
Van het schoolproject zijn de kinderen ondersteund om onderwijs te volgen.
Toelichting staat van baten en lasten In 2021 is het resultaat grotendeels gebruikt voor
extra aflossing van hypotheek : € 6.500

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 10750 10830 10650.00 11190.00 9040.00
2. Bijdragen gemeenteleden 26650 33920 23700.00 24280.00 29080.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1700 13920 5000.00 24000.00 42940.00
Totaal baten 39100 56870 39350.00 59470.00 81060.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 14800 15340 1140.00 13470.00 11650.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3800 3690 3050.00 2740.00 2850.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1100 820 900.00 850.00 1660.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13900 20580 14200.00 14250.00 21205.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 600 4070 4200.00 16050.00 31140.00
9. Lasten beheer en administratie 1950 1530 1500.00 1450.00 2950.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1050 4080 1900.00 2160.00 200.00
Totaal lasten 37200 50110 37150.00 50970.00 71650.00
Resultaat (baten - lasten) 1900 7560 2200.00 8500.00 9410.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten