Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Stadskanaal

Statutaire naam: Pinkstergemeente Stadskanaal
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 2546814
Registratienummer VPE 101038
KVK-nummer 56134746

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Stadskanaal
Irenelaan 23
9503 KB STADSKANAAL
E-mailadres sec@pgstadskanaal.nl
Website http://pgstadskanaal.nl
Doelstelling gemeente HET GROTE GEBOD
Matteüs 22:37-40 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
DE GROTE OPDRACHT
Matteüs 28:19-20 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Vanuit deze basis kent de Pinkstergemeente onderstaande pijlers, die in diverse doelgroepen tot uitdrukking komen:

Aanbidding
Gemeenschap
Evangelisatie
Onderwijs
Dienstbaarheid
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Bestuur krijgt geen beloningen of vergoedingen
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 2635 3858.00 3813.00
2. Bijdragen gemeenteleden 52000 57073.00 51695.18
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00
Totaal baten 54635 60931.00 55508.18
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1400 1477.00 904.36
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8800 11166.00 12939.09
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31229 26988.00 22506.38
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000 7531.00 7736.30
9. Lasten beheer en administratie 5260 6068.00 5865.97
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 946 1839.00 2681.29
Totaal lasten 54635 54870.00 52633.39
Resultaat (baten - lasten) 0 6061.00 2874.79

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten