Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Sjaloom

Statutaire naam: Pinkstergemeente Sjaloom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800107275
Registratienummer VPE 101022

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK HEERHUGOWAARD
E-mailadres info@sjaloomheerhugowaard.nl
Website http://sjaloomheerhugowaard.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 9460 4800
2. Bijdragen gemeenteleden 0 213955 219297
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 45723 40618
Baten zonder giften aan derden 168232
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 223415 224097
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 43949 52905
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 46630 38602
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2530 2350
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 41287 44901
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 45723 40618
9. Lasten beheer en administratie 0 20208 23006
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 931 0
Totaal lasten 0 201258 202382
Resultaat (baten - lasten) 0 22157 21715

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten