Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

Statutaire naam: Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818791871
Registratienummer VPE 101136

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
César Franckrode 58
2717 BG ZOETERMEER
E-mailadres info@pgmz.nl
Website http://pgmz.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 56360 64816
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 56360 64816
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 15377
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 15033 5975
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1227 1267
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 10515 13391
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 4084 5630
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 3877 3241
Totaal lasten 0 34736 44881
Resultaat (baten - lasten) 0 21624 19935

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten