Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

Statutaire naam: Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818791871
Registratienummer VPE 101136
KVK-nummer 76913953

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
César Franckrode 58
2717 BG ZOETERMEER
E-mailadres info@pgmz.nl
Website http://pgmz.nl
Doelstelling gemeente Het kerkgenootschap stelt zich ten doel te functioneren als een onderdeel van het Lichaam van Jezus Christus, haar Heer, tot lof en eer van God en tot welzijn van de naaste en de schepping.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het kerkgenootschap tracht haar doel te bereiken door:
het houden van bijeenkomsten, bijbelstudies, bidstonden, jeugdwerk, kringenwerk en cursussen, evangelisatie en het verlenen van pastorale en diaconale hulp.

Deze onderwerpen of delen van deze zijn ingedeeld bij 1 van de Pilaren van de gemeente.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Twee oudsten en 1 penningmeester.

Er vinden geen beloningen plaats.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De zondagochtenddiensten in de kerk.
Toelichting staat van baten en lasten De uitgaven bestaan uit kosten (onderhoud) gebouw en kosten kerkactiviteiten in het gebouw. De inkomsten bestaan uit giften vanuit gemeenteleden/kerkleden.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 53333.00 45017.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 909.00 2267.00
Totaal baten 54242.00 47284.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 10323.00 1803.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11435.00 11995.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1064.00 1164.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 115820.00 15469.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00
9. Lasten beheer en administratie 3108.00 2929.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3565.00 0.00
Totaal lasten 145315.00 33361.00
Resultaat (baten - lasten) -91073.00 13923.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten