Overzicht gemeenten

Filadelfia Pinkstergemeente

Statutaire naam: Stichting Pinkstergemeente "Philadelphia" Heerenveen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806439907
Registratienummer VPE 101204
KVK-nummer 41001053

Contactgegevens

Adres Filadelfia Pinkstergemeente
Herenwal 114
8441 BD HEERENVEEN
E-mailadres secretaris@pinkstergemeenteheerenveen.nl
Website http://pinkstergemeenteheerenveen.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel om Gods volle heilsboodschap te verkondigen en om zich mee in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het evangelie van Jezus Christus en het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De gemeente stelt zich tevens ten doel om de christelijke gemeenschap te versterken en om de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeente tracht haar doelstellingen onder meer te bereiken door:
a. het houden van erediensten en andere samenkomsten;
b. het hebben en het ontplooien van kinder-, tiener- en jeugdwerk;
c. het houden van bijbelstudies en bidstonden;
d. het geven van godsdienstonderwijs;
e. het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
f. het uitdragen van het evangelie door effectieve evangelisatiemethodieken;
g. het ontplooien van zendingsactiviteiten;
h. het gebruik maken van alle andere passende middelen, die tot het bereiken van de
doelstelling kunnen meehelpen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De bestuursleden worden voor hun bestuursactiviteiten niet beloond.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten In het afgelopen jaar 2020 zijn de activiteiten zo mogelijk zoveel mogelijk doorgegaan. Dit heeft met name geresulteerd in een verschuiving van fysieke naar meer online bijeenkomsten, inclusief de bijbehorende investeringen. Naast het dagelijkse werk en de pastorale zorg in de gemeente is er verder gewerkt aan de uitwerking van de visie voor de komende jaren.
Toelichting staat van baten en lasten De staat van baten en lasten zijn ontleend aan de vastgestelde begrotingen en jaarcijfers, na controle door de kascommissie en vaststelling door de gemeentevergadering.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 5000 5280.00 5000.00 4906.00 4571.00
2. Bijdragen gemeenteleden 123500 143733.00 125000.00 127716.00 131044.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 128500 149014.00 130000.00 132622.00 135615.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36000 33429.00 36000.00 30787.00 41698.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13200 10549.00 14000.00 11372.00 5155.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2200 1905.00 2100.00 2079.00 1851.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 59700 51102.00 63800.00 54082.00 49889.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 15750 31232.00 15750.00 17653.00 15103.00
9. Lasten beheer en administratie 23200 5881.00 5450.00 3877.00 4341.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3650 3203.00 2500.00 3405.00 4275.00
Totaal lasten 153700 137301.00 139600.00 123255.00 120646.00
Resultaat (baten - lasten) -25200 11713.00 -9600.00 9367.00 9845.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten