Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier Deventer

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Banier Deventer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853048113
Registratienummer VPE 101195

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier Deventer
Karel de Grotelaan 361
7415 LZ DEVENTER
E-mailadres tan.joke@gmail.com
Website http://banierdeventer.nl/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 18000 18201 18000 19560 17840
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 18000 18201 18000 19560 17840
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500 2200 2000 2320 2130
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1550 1567 2000 2985 3840
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 950 0 950 1172 830
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10500 10800 10500 9300 7660
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 700 660 700 660 790
9. Lasten beheer en administratie 700 0 700 1061 1125
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 150 0 150 350 470
Totaal lasten 16050 15227 17000 17848 16845
Resultaat (baten - lasten) 1950 2974 1000 1712 995

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten