Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier

Statutaire naam: PG de Banier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810593804
Registratienummer VPE 101126

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier
Blankenburgstraat 134
3081 TD ROTTERDAM
E-mailadres info@debanier-rotterdam.nl
Website http://banier-rotterdam.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 33597.00 30158
2. Bijdragen gemeenteleden 0.00 48662.00 60244
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 9641 16267
Baten zonder giften aan derden 39021.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 23687.00 30968
Totaal baten 0.00 105946.00 121370
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 25656.00 27121
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 15337.00 21319
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 5061.00 984
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00 31379.00 29238
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 13236.00 12517
9. Lasten beheer en administratie 0.00 4204.00 4538
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 3350.00 10585
Totaal lasten 0.00 98223.00 106302
Resultaat (baten - lasten) 0.00 7723.00 15068

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten