Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Amsterdam

Statutaire naam: Pinkstergemeente Amsterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852014661
Registratienummer VPE 101121
KVK-nummer 56193289

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Amsterdam
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT AMSTERDAM
E-mailadres secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Website http://pinkstergemeente-amsterdam.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel:
a. Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd
b. dat mensen tot verlossing komen door geloof in Christus
c. hen te leiden tot geestelijke volwassenheid
d. hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend
e. voor alle culturen en alle leeftijden het Evangelie van Jezus Christus te manifesteren
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Wij verwijzen naar het beleidsplan van de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De Raad van Oudsten en Diakenen vormt het bestuur van de gemeente.
De functie van voorganger is de enige betaalde functie. De overige functies worden vervuld door vrijwilligers.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten a. Er worden op zondagen samenkomsten gehouden waarbij het Evangelie wordt gepredikt.
b. Er wordt Bijbelstudie gegeven
c. Er zijn huis- en gebedskringen
d. Er vinden kinder- en jeugdactiviteiten plaats
e. Er vindt pastorale en diaconale hulp plaats
f. Er zijn evangelisatie-activiteiten en zendingsactiviteiten worden ondersteund
g. er worden cursussen aangeboden

Door de Covid-19-pandemie zijn er minder fysieke samenkomsten geweest en is er geïnvesteerd in het uitzenden van de samenkomsten via livestream.
Er waren geen concerten en speciale themadiensten, uitgezonderd rond de Feestdagen waren er goed bezochte diensten en in december is er voor de kinderen een kinderkerstfeest gevierd met een musical door de kinderen van onze Citykids
Toelichting staat van baten en lasten Er resteerde een positief verschil tussen de baten en de lasten aan het eind van 2021. Daarvan is een groot gedeelte gereserveerd voor o.a. (groot) onderhoud en aflossing. Daarna bleef een klein bedrag over, dat we als gift hebben overgemaakt aan derden.
Hierdoor is resultaat € 0,00

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 17510.00 9354.53 8510.00 12248.00 12182.00
2. Bijdragen gemeenteleden 216000.00 217723.01 223000.00 221256.00 226272.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1100.00 2392.59 950.00 982.00 10370.00
Totaal baten 234610.00 229470.13 232460.00 234486.00 248824.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 62090.00 60396.64 76540.00 63653.00 59214.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 26450.00 14433.48 24200.00 13036.00 21700.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7160.00 3050.22 5820.00 3715.00 6633.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 91060.00 103477.01 78150.00 108592.00 114919.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 45000.00 45225.31 45100.00 42239.00 43508.00
9. Lasten beheer en administratie 2850.00 2887.47 2650.00 3251.00 2850.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 234610.00 229470.13 232460.00 234486.00 248824.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten