Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Amsterdam

Statutaire naam: Pinkstergemeente Amsterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852014661
Registratienummer VPE 101121
KVK-nummer 56193289

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Amsterdam
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT AMSTERDAM
E-mailadres secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Website http://pinkstergemeente-amsterdam.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel:
a. Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd
b. dat mensen tot verlossing komen door geloof in Christus
c. hen te leiden tot geestelijke volwassenheid
d. hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend
e. voor alle culturen en alle leeftijden het Evangelie van Jezus Christus te manifesteren
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Wij verwijzen naar het beleidsplan van de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De Raad van Oudsten en Diakenen vormt het bestuur van de gemeente.
De functie van voorganger is de enige betaalde functie. De overige functies worden vervuld door vrijwilligers.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten a. Er worden op zondagen samenkomsten gehouden waarbij het Evangelie wordt gepredikt.
b. Er wordt Bijbelstudie gegeven
c. Er zijn huis- en gebedskringen
d. Er vinden kinder- en jeugdactiviteiten plaats
e. Er vindt pastorale en diaconale hulp plaats
f. Er zijn evangelisatie-activiteiten en zendingsactiviteiten worden ondersteund
g. er worden cursussen aangeboden

In 2023 zijn er weer normaal (in aantal) fysieke samenkomsten geweest en is er geïnvesteerd in het uitzenden van de samenkomsten via livestream.
Er zijn 2 concerten gegeven en ook speciale themadiensten, waaronder een maaltijd met Pasen en op 24 december voor mensen uit de buurt, waaronder vluchtelingen/asielzoekers. In december is voor de kinderen een kinderkerstfeest gevierd.
Dit jaar zijn er acties geweest n.a.v. de oorlog in Oekraïne voor noodhulp in Polen, voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Marokko, noodhulp na de aanval op Israël en bemoedigingen voor de kinderen van Joodse scholen in onze buurt Buitenveldert. De tieners hebben een actie opgezet en daarmee een gezin in Pakistan vrijgekocht van slavernij!
Toelichting staat van baten en lasten Er resteerde een positief verschil tussen de baten en de lasten aan het eind van 2023. Daarvan is een groot gedeelte gereserveerd voor o.a. (groot) onderhoud, reserveringen en aflossing. Daarna bleef een klein bedrag over, dat we als gift hebben overgemaakt aan derden.
Hierdoor is resultaat € 0,00

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 24000.00 20912 18050.00 19166.00 9354.53
2. Bijdragen gemeenteleden 214000.00 263389 232000.00 243756.00 217723.01
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 1271 1500.00 2214.00 2392.59
Totaal baten 264000.00 285572 251550.00 265136.00 229470.13
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 69800.00 66237 66800.00 62164.00 60396.64
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 27735.00 16933 21520.00 18002.00 14433.48
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5785.00 2623 6450.00 6248.00 3050.22
7. Lasten kerkelijke gebouwen 112050.00 143616 107880.00 101745.00 103477.01
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 44630.00 52257 45000.00 39378.00 45225.31
9. Lasten beheer en administratie 4000.00 3906 3900.00 3377.00 2887.47
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 264000.00 285572 251550.00 230914.00 229470.13
Resultaat (baten - lasten) 0.00 0 0.00 34222.00 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten