Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Amsterdam

Statutaire naam: Pinkstergemeente Amsterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852014661
Registratienummer VPE 101121
KVK-nummer 56193289

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Amsterdam
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT AMSTERDAM
E-mailadres secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Website http://pinkstergemeente-amsterdam.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel:
a. Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd
b. dat mensen tot verlossing komen door geloof in Christus
c. hen te leiden tot geestelijke volwassenheid
d. hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend
e. voor alle culturen en alle leeftijden het Evangelie van Jezus Christus te manifesteren
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Wij verwijzen naar het beleidsplan van de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De Raad van Oudsten en Diakenen vormt het bestuur van de gemeente.
De functie van voorganger is de enige betaalde functie. De overige functies worden vervuld door vrijwilligers.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten a. Er worden op zondagen samenkomsten gehouden waarbij het Evangelie wordt gepredikt.
b. Er wordt Bijbelstudie gegeven
c. Er zijn huis- en gebedskringen
d. Er vinden kinder- en jeugdactiviteiten plaats
e. Er vindt pastorale en diaconale hulp plaats
f. Er zijn evangelisatie-activiteiten en zendingsactiviteiten worden ondersteund
g. er worden cursussen aangeboden

Er is begin 2020 een cursus gegeven: : Het Oude Testament in Vogelvlucht"
Door de Covid-19-pandemie zijn er na maart bijna geen fysieke samenkomsten geweest en is er geïnvesteerd in het uitzenden van de samenkomsten via livestream.
Er waren geen kerstactiviteiten, concerten en speciale themadiensten.
Toelichting staat van baten en lasten Er resteerde een positief verschil tussen de baten en de lasten aan het eind van 2020. Daarvan is een groot gedeelte gereserveerd voor o.a. (groot) onderhoud en aflossing. Daarna bleef een klein bedrag over, dat we als gift hebben overgemaakt aan derden.
Hierdoor is resultaat € 0,00

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8510.00 12248.00 12610.00 12182.00 11212
2. Bijdragen gemeenteleden 223000.00 221256.00 219000.00 226272.00 227817
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 950.00 982.00 900.00 10370.00 891
Totaal baten 232460.00 234486.00 232510.00 248824.00 239920
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 76540.00 63653.00 74340.00 59214.00 65235
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24200.00 13036.00 25900.00 21700.00 21058
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5820.00 3715.00 5350.00 6633.00 6174
7. Lasten kerkelijke gebouwen 78150.00 108592.00 81240.00 114919.00 104311
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 45100.00 42239.00 43800.00 43508.00 41493
9. Lasten beheer en administratie 2650.00 3251.00 1880.00 2850.00 1649
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 232460.00 234486.00 232510.00 248824.00 239920
Resultaat (baten - lasten) 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten