Overzicht gemeenten

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, Alphen a/d Rijn

Statutaire naam: Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818485048
Registratienummer VPE 101129
KVK-nummer 27349313

Contactgegevens

Adres Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, Alphen a/d Rijn
Lauraplein 2
2406 BB ALPHEN AAN DEN RIJN
E-mailadres pastor@nleg.nl
Website http://w3.nleg.nl
Doelstelling gemeente Doelstelling NLEG: van God genieten zodat wij Hem kunnen delen met anderen en God van ons laten genieten omdat wij Zijn Woord praktiseren!
Vanuit deze visie worden Bijbelse kernwaarden, subdoelstellingen en de missie (zie ons logo) geformuleerd om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken:
- Mensen bij Jezus brengen en tot lidmaatschap van Zijn familie (101)
- Hen ontwikkelen en brengen tot volwassenheid (201)
- Ze toerusten tot bediening in de Gemeente (301)
- En tot levenslange zegen en zending in de maatschappij (401)
- De NLEG erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente als boodschapper van het Koninkrijk van God.
- De NLEG is aangesloten bij de VPE en onderschrijft haar geloofsbelijdenis (www.vpe.nl).
Hoofdlijnen actueel beleidsplan KERNWAARDEN NLEG
- Gebaseerd op Gebed, Geloof, Geest & Gaven
- Effectief, herderlijk, meervoudig leiderschap
- Culturele & multi-raciale benadering
- Uitbundige lofprijs & aanbidding
- Gebed, zorg, inzet & ontwikkeling vanuit de GroeiGroepen
- Discipelen maken en mobiliseren overeenkomstig hun gaven
- Ontwikkeling en toerusting van nieuwe leiders
- Productieve programmering
- Stad/streek/land bediening met andere kerken, lid van de VPE, GRACE
- Starten van nieuwe reproducerende Gemeentes
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid BESTUUR NLEG
- Voorgangers (tevens voorzitter): Ab & Marcia Meerbeek
- Oudsten (tevens secretaris): Jan & Annelies Zandstra
- Oudsten: Vincent & Thamara Dogterom
- Penningmeester: Eline Jonkers

De NLEG heeft één betaald personeelslid in dienst alsmede één medewerker die een vrijwilligersvergoeding ontvangt; alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten ZIE BELEIDSPLAN NLEG 2021-2025 https://www.dropbox.com/s/5owc2cfm4rpz3cx/Beleidsplan%20final%20NLEG%202021-2025.pdf?dl=0
Toelichting staat van baten en lasten ZIE BELEIDSPLAN NLEG 2021-2025 https://www.dropbox.com/s/5owc2cfm4rpz3cx/Beleidsplan%20final%20NLEG%202021-2025.pdf?dl=0

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 15400.00 12755.00 8700.00 9279.00 10611
2. Bijdragen gemeenteleden 170000.00 149632.00 151450.00 154317.00 162911
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 185400.00 162387.00 160150.00 163596.00 173522
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36100.00 58024.00 64347.00 61685.00 61873
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9650.00 7017.00 9150.00 8416.00 14228
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1800.00 2197.00 2000.00 1931.00 2038
7. Lasten kerkelijke gebouwen 86200.00 57023.00 49800.00 56692.00 62716
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18000.00 17130.00 21100.00 17675.00 18791
9. Lasten beheer en administratie 9125.00 8151.00 9500.00 9335.00 10298
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2000.00 11022.00 2000.00 1277.00 2207
Totaal lasten 162875.00 160564.00 157897.00 157011.00 172151
Resultaat (baten - lasten) 22525.00 1823.00 2253.00 6585.00 1371

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten